loading
back to top

đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 lần 1 năm học 2015 - 2016

Chia sẻ: tuan242526@gmail.com | Ngày: 2016-10-25 17:56:56 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 6   

116
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 lần 1 năm học 2015 - 2016

đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 lần 1 năm học 2015 - 2016

đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 lần 1 năm học 2015 - 2016
Tóm tắt nội dung

SỞ GD& ĐT LONG AN TRƯỜNG THCS& THPT MỸ BÌNH ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016Môn Tiếng Anh Khối: 6Thời gian làm bài: 45 phút không kể thời gian phát đề)Họ và tên: ………….………………………Lớp: 6/…..Mark Teacher’s idea CheckA. Listening.( 2.5 ms)I. Listen and choose the best answer. 1.0m)1. Miss Chi is …………………… and thin.A. tall B. short C. fat D. strong2. She has (an)………………………face.A. long B. thin C. round D. oval3. She has long black……………………..A. head B. hair C. eyes D. ears4. She has ………………………eyesA. black B. blue C. green D.brown II. Listen again and check True (T) or False (F). 1.5 ms)Statements True (T) False (F)1. She has small nose.2. She has thin lips.3. She has big white teeth.B. Reading. (2.5 ms)H oa is student. She is tall and thin. She has an oval face. She goes to Quang Trung School. She goes to school by bike. Her classes start at seven and end at half past eleven. She goes home and has lunch at twelve. Her favorite food is chicken. I. Complete these sentences.(1.0...

Nội dung tài liệu

SỞ GD& ĐT LONG AN TRƯỜNG THCS& THPT MỸ BÌNH ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016Môn Tiếng Anh Khối: 6Thời gian làm bài: 45 phút không kể thời gian phát đề)Họ và tên: ………….………………………Lớp: 6/…..Mark Teacher’s idea CheckA. Listening.( 2.5 ms)I. Listen and choose the best answer. 1.0m)1. Miss Chi is …………………… and thin.A. tall B. short C. fat D. strong2. She has (an)………………………face.A. long B. thin C. round D. oval3. She has long black……………………..A. head B. hair C. eyes D. ears4. She has ………………………eyesA. black B. blue C. green D.brown II. Listen again and check True (T) or False (F). 1.5 ms)Statements True (T) False (F)1. She has small nose.2. She has thin lips.3. She has big white teeth.B. Reading. (2.5 ms)H oa is student. She is tall and thin. She has an oval face. She goes to Quang Trung School. She goes to school by bike. Her classes start at seven and end at half past eleven. She goes home and has lunch at twelve. Her favorite food is chicken. I. Complete these sentences.(1.0 m)1. Hoa is ……………………..2. She goes to …………………………. by bike.3. She has lunch at ……………………………4. Her …………………… start at seven.II. Answer these questions. (1.5m)1. Is she tall? ………………………………………………………………………….2. Does she have round face? ………………………………………………………………………….3. What is her favorite food? ……………………………………………………………………………C. Writing. (2.5 ms)I. Rearrange these words to make meaningful sentences. (1.0m)1. I/ rice/ would like/ kilo of …………………………………………………………………………..2. There are/ oranges/ some/ bananas/ some and …………………………………………………………………………..3. Tuan/ wants/ hot drink ……………………………………………………………………………4. Her/ are/ eyes/ black ……………………………………………………………………………II. Answer questions about you. 1.5 ms)1. How do you feel ? …………………………………………………………………………..2. What is your favorite food? …………………………………………………………………………..3. Do you like fish? …………………………………………………………………………..D. Grammar.(2.5 ms)I. Supply the corect form of verbs in brackets. (1m)1. Does she …………………….( like) chicken?2. He ……………………..( ride) his bike every day.3. They ………………………(drink) some juice now.4. I………………………….( eat) an apple at the moment.II. Complete these sentences. Use words in the box.(1.5 ms)1. He isn’t tall. He is ……………………..2. …………………….. beef do you want? Two hundred grams of beef, please.3. Do you have …………………. bananas.4. ………………is Fifi?- She is under the table.5. want ………………… of soap.6. …………………..is Ba doing?- He is doing his homework.THE ENDWhere short any How much What barSỞ GD& ĐT LONG AN TRƯỜNG THCS& THPT MỸ BÌNH HƯỚNG DẪN CHẤMĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT LẦN HỌC KỲ II NĂM HỌC 2015-2016Môn Tiếng Anh Khối: 6A. Listening.( 2.5 ms)I. Listen and choose the best answer. 1.0m)1. A2. C3. B4. II. Listen again and check True (T) or False (F). 1.5 ms)Statements True (T) False (F)1. She has small nose. T2. She has thin lips. F3. She has big white teeth. FB. Reading. (2.5 ms)I. Complete these sentences.(1.0 m)1. Hoa is ……… student ……………..2. She goes to ……… school …………………. by bike.3. She has lunch at …… twelve ………………………4. Her classes ………………… start at seven.II. Answer these questions. (1.5m)1. Is she tall? Yes, she is .2. Does she have round face? No, she doesn’t3. What is her favorite food? Her favorite food is chickenC. Writing. (2.5 ms)I. Rearrange these words to make meaningful sentences. (1.0m)1. I/ rice/ would like/ kilo of would like kilo of rice.2. There are/ oranges/ some/ bananas/ some and There are some oranges and some bananas.3. Tuan/ wants/ hot drink. Tuan wants hot drink.4. Her/ are/ eyes/ black Her eyes are black.II. Answer questions about you. 1.5 ms)1. How do you feel ? am feel) hot/ tired/ hungry…2. What is your favorite food? My favorite food is fish/ chicken/ noodles…3. Do you like fish? Yes, do/ No, don’t.D. Grammar.(2.5 ms)I. Supply the corect form of verbs in brackets. (1m)1. Does she ………… like ………….( like) chicken?2. He …… rides ………………..( ride) his bike every day.3. They are drinking ……………………(drink) some juice now.4. I……… am eating ………………….( eat) an apple at the moment.II. Complete these sentences. Use words in the box.(1.5 ms)1. He isn’t tall. He is …… short ………………..2. How much ………….. beef do you want? Two hundred grams of beef, please.3. Do you have ……… any …………. bananas.4. Where ……………is Fifi?- She is under the table.5. want ……… bar ………… of soap.6. …… What ……………..is Ba doing?- He is doing his homework.THE ENDTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến