loading
back to top

Đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 - Số 6

Chia sẻ: manhthcslocnga@gmail.com | Ngày: 2016-10-26 23:22:48 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 6   

114
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 - Số 6

Đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 - Số 6

Đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 - Số 6
Tóm tắt nội dung

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. (1 điểm)1.A. ai tB. keC. stD. ch nge2.A. verB. beh ndC. llageD. th ng3.A. br ea kfastB. ea dyC. veryD. ee th4.A. meB. bleC. sm llD. pl yII.Chọn đáp án đúng. (2 điểm)1.______ is your telephone number?A. WhereB. WhatC. WhoD. Why2.The sun ______ in the East.A. risesB. setsC. movesD. goes3.Does she watch TV every day? ______A. Yes, she does.B. Yes, she do.C. No, she does.D. No, she don’t.4.What ______ is it? It’s o’clock.A. bookB. timeC. storeD. class5.The bookstore is to the left ______ my house.A. onB. atC. ofD. in6.______ is the tall tree? It’s behind the house.A. WhatB. WhereC. WhenD. Who7.My house ______ big.A. areB. beC. isD. am8.They ______ to school on Sundays.A. don't goB. doesn't goC. don't goesD. go not9.Nam ______ up at six o’clock.A. getB. getsC. to getD. getting10.______ many floors does your school have?A. WhoB. WhichC. WhereD. HowIII. Chọn từ đúng để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau...

Nội dung tài liệu

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. (1 điểm)1.A. ai tB. keC. stD. ch nge2.A. verB. beh ndC. llageD. th ng3.A. br ea kfastB. ea dyC. veryD. ee th4.A. meB. bleC. sm llD. pl yII.Chọn đáp án đúng. (2 điểm)1.______ is your telephone number?A. WhereB. WhatC. WhoD. Why2.The sun ______ in the East.A. risesB. setsC. movesD. goes3.Does she watch TV every day? ______A. Yes, she does.B. Yes, she do.C. No, she does.D. No, she don’t.4.What ______ is it? It’s o’clock.A. bookB. timeC. storeD. class5.The bookstore is to the left ______ my house.A. onB. atC. ofD. in6.______ is the tall tree? It’s behind the house.A. WhatB. WhereC. WhenD. Who7.My house ______ big.A. areB. beC. isD. am8.They ______ to school on Sundays.A. don't goB. doesn't goC. don't goesD. go not9.Nam ______ up at six o’clock.A. getB. getsC. to getD. getting10.______ many floors does your school have?A. WhoB. WhichC. WhereD. HowIII. Chọn từ đúng để điền vào chỗ trống trong đoạn văn sau đây. (3 điểm)It’s Sunday morning. The Browns are sitting in (1)______ living room. They are talking(2)______ the dinner this evening. David likes beef and Susan does, too. He says that beef(3)______ good for childen. Their father, Mr. Brown, prefer chicken to beef. He asks his wife tobuy (4)______ for him. Helen, their youngest daughter doesn’t want any meat. She would(5)______ cakes and sweets. Mrs. Brown doesn’t like beef. She doesn’t like chicken, either. Shelikes fish, vegetables and fruit. She says that fish and vegetables (6)______ good for old menand every body (7)______ to eat fruit.At last they decide to go out (8)______ dinner (9)______ Mrs. Brown says that she can’t cookso (10) ______ food for every body in the family.1.A. theB. aC. anD. to2.A. withB. forC. aboutD. to3.A. areB. hasC. doesD. is4.A. littleB. someC. anyD. none5.A. likeB. likesC. haveD. has6.A. isB. haveC. areD. do7.A. needB. needsC. areD. have8.A. toB. ofC. withD. for9.A. becauseB. butC. soD. and10.A. manyB. littleC. muchD. lotsIV. Đọc đoạn văn và nhận định các câu dưới đây là đúng (True) hay sai (False). (2 điểm)It’s six o’clock in the evening. Many people are at home. They are having dinner. They arewatching T.V. They are listening to music. But Mrs Lan is going to work. She’s doctor and sheworks at night in the hospital. Today she’s late. The hospital is not in her neighborhood so sheusually goes by car. Mrs Lan is in her car now. She’s driving fast. She should slow down but shemust be at work by six thirty. policeman stops her. “You are driving too fast!” he says. "Youare going to have an accident". It’s six thirty. Mrs Lan is not at the hospital. She’s at the policestation. Her car must stay there for fourteen days.1.Many people are not working.A. TrueB. False2.Mrs Lan comes home every evening at six.A. TrueB. False3.Mrs Lan is nurse.A. TrueB. False4.The hospital is near her house.A. TrueB. False5.Mrs Lan goes to work by motorbike.A. TrueB. FalseV. Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh. (2 điểm)1.go bike Let's by .2.always badminton play We .3.go to ten at bed o'clock .4.a never tent go camping because do not have we My family .5.television after Ba watches school .Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến