loading
back to top

Đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 - Số 5

Chia sẻ: manhthcslocnga@gmail.com | Ngày: 2016-10-26 23:21:50 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 6   

134
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 - Số 5

Đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 - Số 5

Đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 - Số 5Loading...

Tóm tắt nội dung

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. (1 điểm)1.A. str ee tB. ea cherC. eo pleD. ei ght2.A. oa rdB. or ningC. ou rD. pen3.A. xB. neC. neD. i4.A. yB. gC. keD. er serII. Chọn đáp án đúng (2 điểm)1.His father is waiting ______ busA. toB. ofC. forD. in2.Does your brother ______ any games?- No, he doesn’t.A. playB. playsC. playingD. to play3.A: ______ are you going to stay with? B: My sister and my brother.A. WhatB. WhoC. WhereD. When4.Which cinema ______ ?A. do you want to go toB. do you want to go itC. you want to goD. do you want to go5.Find mistake in the following sentence:How much rooms are there in the new house?A. muchB. roomsC. areD. in6.She _____ to the radio in the morning.A. listenB. watchC. listensD. watches7.Which grade _____ your sister in?A. areB. beC. isD. am8.A: Do children have math on Monday?B: ______A. Yes, they haveB. No, they don’tC. Yes, they don’tD. No, they not have9.There is an English examination ______ Friday 11th December.A. inB....

Nội dung tài liệu

Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác với các từ còn lại. (1 điểm)1.A. str ee tB. ea cherC. eo pleD. ei ght2.A. oa rdB. or ningC. ou rD. pen3.A. xB. neC. neD. i4.A. yB. gC. keD. er serII. Chọn đáp án đúng (2 điểm)1.His father is waiting ______ busA. toB. ofC. forD. in2.Does your brother ______ any games?- No, he doesn’t.A. playB. playsC. playingD. to play3.A: ______ are you going to stay with? B: My sister and my brother.A. WhatB. WhoC. WhereD. When4.Which cinema ______ ?A. do you want to go toB. do you want to go itC. you want to goD. do you want to go5.Find mistake in the following sentence:How much rooms are there in the new house?A. muchB. roomsC. areD. in6.She _____ to the radio in the morning.A. listenB. watchC. listensD. watches7.Which grade _____ your sister in?A. areB. beC. isD. am8.A: Do children have math on Monday?B: ______A. Yes, they haveB. No, they don’tC. Yes, they don’tD. No, they not have9.There is an English examination ______ Friday 11th December.A. inB. atC. toD. on10.The boy looks little thin ,______ he is strong.A. andB. forC. orD. butIII. Chọn từ thích hợp cho sẵn điền vào chỗ trống. (3 điểm)seaside mountains beautiful summer notspend between flowers long countrysideEngland is very large country. No town in England is very far from the ,and many English families their summer holidays at the There areno high in England, no very rivers and no large forests. There are manytowns in England The English seaside the towns looks quite especiallyin spring and All forests, the fields and gardens are green, red blue yellow andwhite with .IV. Chia động từ (1,5 điểm)1.I (be) at school at the weekend.2.My best friend (write) to me every week.3.How much (it /cost) to buy the tickets of football game?4.(I annoy) you whenever come?5.She (not like) speaking English.V. Sắp xếp các từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh (2,5 điểm)1.next photocopy What store the is to ?2.bread father How your much does want ?3.brushes six gets her o’clock Hoa at up teeth and .4.on floor classroom the is Our first .5.his friend in family My Hanoi doesn’t with live .Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến