loading
back to top

Đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 - Số 4

Chia sẻ: manhthcslocnga@gmail.com | Ngày: 2016-10-26 23:20:40 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 6   

198
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 - Số 4

Đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 - Số 4

Đề kiểm tra 45 phút tiếng anh lớp 6 - Số 4
Tóm tắt nội dung

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại (1 điểm).1.A. meB. cl ssmateC. fternoonD. sh2.A. veB.b eC. ghtD. th rteen3.A. therB. br therC. ctorD. me4.A. run sB. stop sC. write sD. look sII. Chọn đáp án đúng (2,5 điểm).1.She _______ her face in the morning.A. washB. washsC. washesD. to wash2.______ fruit does your father produce?A. How muchB. How manyC. How longD. How often3.The weather often ______ quickly.A. changeB. changesC. changingD. to change4.A "Do you like pop music?" "______."A. wouldB. Yes, lotC. No, like itD. Yes, we are5.There is an English examination ______Friday 11th December.A. atB. inC. toD. on6.She’s _____ grade 6.A. inB. atC. onD. off7.Ho Chi Minh city has _____ of 3.5 million.A. numberB. peopleC. populationD. lot8.What time ______ back?A. she comesB. does she comeC. is she comeD. does she comes9.Does Nga ______ the housework?A. goB. readC. doD. play10.______ does he work? He works ______ the factory.A. What inB. Where...

Nội dung tài liệu

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với những từ còn lại (1 điểm).1.A. meB. cl ssmateC. fternoonD. sh2.A. veB.b eC. ghtD. th rteen3.A. therB. br therC. ctorD. me4.A. run sB. stop sC. write sD. look sII. Chọn đáp án đúng (2,5 điểm).1.She _______ her face in the morning.A. washB. washsC. washesD. to wash2.______ fruit does your father produce?A. How muchB. How manyC. How longD. How often3.The weather often ______ quickly.A. changeB. changesC. changingD. to change4.A "Do you like pop music?" "______."A. wouldB. Yes, lotC. No, like itD. Yes, we are5.There is an English examination ______Friday 11th December.A. atB. inC. toD. on6.She’s _____ grade 6.A. inB. atC. onD. off7.Ho Chi Minh city has _____ of 3.5 million.A. numberB. peopleC. populationD. lot8.What time ______ back?A. she comesB. does she comeC. is she comeD. does she comes9.Does Nga ______ the housework?A. goB. readC. doD. play10.______ does he work? He works ______ the factory.A. What inB. Where inC. What onD. Where onIII. Chọn từ thích hợp cho sẵn điền vào chỗ trống (3 điểm).near friends because likes beautifulwalks are village house endLan lives in (1) with her father, mother, and sister. She lives in small house Itis not very large but very (2) There is garden in front of the (3) Inthe garden there (4) beautiful flowers She lives (5) her school soevery morning she (6) to school with her (7) Her classes start at sevenand they (8) at eleven She (9) studying English (10) sheloves to read books in English.IV. Chọn đáp án đúng (2 điểm).1.She go swim once week .A. She go to swim once week.B. She goes to swim once week.C. She goes swimming once week.D. She go swimming once week.2.Why not we go train ?A. Why not we go on train?B. Why don't we go on train?C. Why doesn't we go by train?D. Why don't we go by train?3.I always eat breakfast six .A. always eat breakfast at six.B. always eats breakfast at six.C. always eat the breakfast at six.D. always eat breakfast on six.4.There twenty oranges one apple table .A. There is twenty oranges and one apple on the table.B. There are twenty oranges and one apple on the table.C. There is twenty oranges and one apple at the table.D. There are twenty oranges and one apple at the table.5.He like cold drinks ?A. Do he like cold drinks?B. Does he like cold drinks?C. Do he likes cold drinks?D. Does he likes cold drinks?V. Nối một câu và một câu trả lời (1,5 điểm).A1. How much cooking oil does he need?2. What time does he get up in the morning?3. When does he have history?4. Which language does he speak?5. Where does he come from?Ba. At quarter past fiveb. Great Britainc. One literd. On Wednesdaye. French and English1.2.3.4.5.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến