loading
back to top

Đề kiểm tra 45 phút số 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Chia sẻ: loigiaihay | Ngày: 2016-10-18 23:06:20 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 11   

124
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 45 phút số 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 45 phút số 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 45 phút số 1 môn Toán lớp 11 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017Loading...

Tóm tắt nội dung
]Type text[SỞ GD ĐT HẢI DƯƠNGTRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TOÁNKHỐI 11, NĂM HỌC 2016 2017ĐỀ CHẴN (Dành cho HS có số báo danh chẵn).Câu (3,0 điểm) a) Tìm tập xác định của hàm số tan2 sin 3xyx=-b) Tìm GTLN, GTNN của hàm số: sin 53y xpæ ö= -ç ÷è øCâu (3,0 điểm) Giải các phương trình: a)()01sin 45 02x+ =b)cos 3sin 2x x+ Câu (3,0 điểm).a) Giải các phương trình: sin cos 3x x- =b) Tìm nghiệm thuộc (0; )p của phương trình: tan sin4x xpæ ö+ +ç ÷è Câu (1,0 điểm). Cho 413sin cos2x x- Tính giá trị biểu thức:4 4sin cosA x= +SỞ GD ĐT HẢI DƯƠNGTRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TOÁNKHỐI 11, NĂM HỌC 2016 2017]Type text[ĐỀ LẺ (Dành cho HS có số báo danh lẻ).Câu (3,0 điểm) a) Tìm tập xác định của hàm số cot2 cos 3xyx=-b) Tìm GTLN, GTNN của hàm số cos 56y xpæ ö= -ç ÷è øCâu (3,0 điểm) Giải các phương trình: a)()03cos 30 02x- =b)cos 3sin 2x x- Câu (3,0 điểm). a) Giải phương trình: 3sin cos 1x x+ =b) Tìm nghiệm thuộc (0; )p của phương trình: tan sin4x xpæ ö- -ç ÷è .Câu...
Nội dung tài liệu
]Type text[SỞ GD ĐT HẢI DƯƠNGTRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TOÁNKHỐI 11, NĂM HỌC 2016 2017ĐỀ CHẴN (Dành cho HS có số báo danh chẵn).Câu (3,0 điểm) a) Tìm tập xác định của hàm số tan2 sin 3xyx=-b) Tìm GTLN, GTNN của hàm số: sin 53y xpæ ö= -ç ÷è øCâu (3,0 điểm) Giải các phương trình: a)()01sin 45 02x+ =b)cos 3sin 2x x+ Câu (3,0 điểm).a) Giải các phương trình: sin cos 3x x- =b) Tìm nghiệm thuộc (0; )p của phương trình: tan sin4x xpæ ö+ +ç ÷è Câu (1,0 điểm). Cho 413sin cos2x x- Tính giá trị biểu thức:4 4sin cosA x= +SỞ GD ĐT HẢI DƯƠNGTRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT MÔN TOÁNKHỐI 11, NĂM HỌC 2016 2017]Type text[ĐỀ LẺ (Dành cho HS có số báo danh lẻ).Câu (3,0 điểm) a) Tìm tập xác định của hàm số cot2 cos 3xyx=-b) Tìm GTLN, GTNN của hàm số cos 56y xpæ ö= -ç ÷è øCâu (3,0 điểm) Giải các phương trình: a)()03cos 30 02x- =b)cos 3sin 2x x- Câu (3,0 điểm). a) Giải phương trình: 3sin cos 1x x+ =b) Tìm nghiệm thuộc (0; )p của phương trình: tan sin4x xpæ ö- -ç ÷è .Câu (1,0 điểm). Cho 413sin cos2x x- Tính giá trị biểu thức: 4sin cosA x= +ĐÁP ÁN BIỂU ĐIỂM ĐỀ KIỂM TRA 45’ TOÁN 10ĐỀ CHẴN BĐ ĐỀ LẺCâu (3,0 điểm)a) Điều kiện a)]Type text[2cos 0232 sin 0223x kxx kxx kppppppì¹ +ïï¹ìï ïÛ +í í- ¹ïîïï¹ +ïî1,0Tập xác định 2 22 3D kp pp pì ü= +í ýî þ0,5 Tập xác định: 26R kpp p±ì ü+í ýî þb) sin( 137 sin( 33xxpp- Û- 0,5b) cos 16xpæ ö- £ç ÷è ø7 cos 36xpæ ö- -ç ÷è øGTNN bằng -7 khi 526x kpp-= 0,5GTNN57 26y kpp= GTLN bằng 3- khi 26x kpp= 0,5GTLN3 26y kpp-= Câu (3,0 điểm)a) 1sin(x 45 sin(x 45 )2 2o o-+ 0,25a) ()03cos 302pt xÛ -sin(x 45 sin( 30 )o oÛ -0,25()0 0cos 30 cos150xÛ =75 360,165 360o oo ox kkx ké= +Û Îê= +ë¢0,50,5 Nghiệm 180 360,120 360o oo ox kkx ké= +Îê= +ë¢b)22cos sin sin 3sin 22 sin 3sin 0x xx x+ =Û =0,5 b)22cos 3sin sin 3sin 22 sin 3sin 0x xx x- =Û =s inx 11s inx2=éêÛê=ë0,5 inx 11s inx2= -éêÛê= -ë222 ,6526x kx kx kppppppé= +êêêÛ Îêêê= +êë¢0,5 222 ,6726x kx kx kppppppé= +êêêÛ Îêêê= +êë¢Câu (3,0 điểm)]Type text[3 3) sin cos 22 23sin cos cos .sin6 2a pt xx xp pÛ =Û =0,51 1sin cos 32 21sin cos cos .sin3 2x xx xp pÛ =Û =sin(2 sin6 3xp pÛ =0,5sin(3 sin3 6xp pÛ =2 26 34;2 52 26 12x kx kk Zx kp ppppp pp péé- += +êêÛ Îêêêê- +êêëë0,523 23 18 3;5 23 23 3kx xk Zkx xp ppp ppé é+ +ê êÛ Îê êê ê+ +ê êë ëb) Điều kiện cos 02x kpp¹ 0,25b) Điều kiện cos 02x kpp¹ +s inx1 2(s inx cos )cos(s inx cos )(2 cosx 1) 0xxxÛ +Û =0,5s inx1 2(s inx- cos )cos(s inx- cos )(2 cosx 1) 0xxxÛ =Û =TH1: inx cosx x4kpp-+ +TH2: cos 23x kpp- 0,250,25 TH1: inx- cosx x4kpp= +TH2: 22 cos 23x kpp+ +Từ ĐK và (0; )pÎ nên ta có nghiệm là :3 5; ;4 3xp p= Từ ĐK và (0; )pÎ nên ta có nghiệm là :5 5; ;4 3xp p=Câu (1,0 điểm)Đ ()101cossin22££-==ttxxt 0,25Theo gt ta có ()()2124 032t tmt tt Lé=ê+ Ûêê= -êë0,25221sin21cos2xxì=ïïíï=ïî0,251=A0,25Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến