loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra 45 phút lớp 8 tiếng anh - Số 1

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-29 16:37:46 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 8   

124
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 45 phút lớp 8 tiếng anh - Số 1

Đề kiểm tra 45 phút lớp 8 tiếng anh - Số 1

Đề kiểm tra 45 phút lớp 8 tiếng anh - Số 1Loading...

Tóm tắt nội dung

Chọn câu trả lời đúng nhất. (2 điểm)1.There is vase with flowers _________ the table.A. atB. inC. onD. above2.We like our math teacher because of his sense of ________.A. sociableB. humorC. generousD. kind3.You must _________ your homework at home.A. to finishB. finishC. finishesD. finished4.She went to class late __________ she watched TV late last night.A. becauseB. whyC. soD. that5.We ought to ______ the wardrobe in the corner opposite the bed.A. puttingB. putsC. putD. putted6.Nam has to finish the work ______.A. himselfB. themselvesC. herselfD. hisself7.The sun ______ in the east.A. roseB. riseC. risesD. raise8.You must not let children play in the kitchen. The kitchen is ______ place.A. dangerB. safeC. dangerouslyD. dangerous9.She isn't old enough ________ horor film.A. seeingB. to seeC. seesD. seen10.Nam _______ to see the movie tonight.A. isB. amC. areD. is goingII. Chọn từ có phần im đậm có cách phát âm khác với các từ còn lại. (1 điểm)1.A. ch essB. ch ildrenC. ch...

Nội dung tài liệu

Chọn câu trả lời đúng nhất. (2 điểm)1.There is vase with flowers _________ the table.A. atB. inC. onD. above2.We like our math teacher because of his sense of ________.A. sociableB. humorC. generousD. kind3.You must _________ your homework at home.A. to finishB. finishC. finishesD. finished4.She went to class late __________ she watched TV late last night.A. becauseB. whyC. soD. that5.We ought to ______ the wardrobe in the corner opposite the bed.A. puttingB. putsC. putD. putted6.Nam has to finish the work ______.A. himselfB. themselvesC. herselfD. hisself7.The sun ______ in the east.A. roseB. riseC. risesD. raise8.You must not let children play in the kitchen. The kitchen is ______ place.A. dangerB. safeC. dangerouslyD. dangerous9.She isn't old enough ________ horor film.A. seeingB. to seeC. seesD. seen10.Nam _______ to see the movie tonight.A. isB. amC. areD. is goingII. Chọn từ có phần im đậm có cách phát âm khác với các từ còn lại. (1 điểm)1.A. ch essB. ch ildrenC. ch emistryD. ch icken2.A. cond ctB. stomerC. pstairsD. introd ce3.A. invent edB. stopp edC. walk edD. look ed4.A. ou seB. ou ndC. ou ghtD. ou nterIII. Viết lại các câu sau theo các gợi đã cho trong ngoặc. (2 điểm)1.She isn't old. She can't ride bike to school. (Be adj enough to...)2.The bag is light. can bring it to my grandmother. (Be adj enough to...)3.the/ There/ rack/ is/ a/ on/ counter (arrange to make meaningful sentence)4.cook/ has/ Minh/ to/ himself/ dinner (arrange to make meaningful sentence)5.My house is behind the school. (The school is...)IV. Cho dạng đúng của các động từ trong ngoặc (1 điểm)1.Last month, my brother (give) me the present .2.The earth (move) around the sun .3.Nam ought (do) more exercise .4.They bought new fishing rod yesterday. They (go) fishing .5.He usualy (go) to work by bus .V. Đọc đoạn văn sau rồi hoàn thành các thông tin vào bảng (2 điểm) My friend’s name is Mary, student. Her address is 20 Hang Trong, Ha Noi. She’s fourteenyears old. She lives with her parents and her sister. She is beautiful girl with lovely smile.She’s tall and thin and has short curly hair. Although she’s quite reserved in public, she’s verykind. Of all her friends, Lan and Minh are her best friends .1.Name: (1)2.Age: (2)3.Job: (3)4.Address: (4)5.2 adjectives describe character: (5) and (6)6.Number of members in family: (7)7.Name of best friends (8)VI. Đọc đoạn văn sau rồi xác định thông tin dưới đây đúng hay sai, nếu đúng thì điềnT (TRUE) nếu sai thì điền (FALSE) (2 điểm). Graham Bell was born in Scotland in 1847, but when he was twenty-three, he moved withhis parents to Canada. At the end of the year, he left his family and went to Boston. ThoughBell was dreamer, he was also practical thinker and man of action. At Boston University,he worked as teacher of the deaf mutes, he started experimenting with ways of transmittingspeech over long distance. This led to the invention of the telephone .1.Graham Bell was born in England.2.Graham Bell went to Boston with his familly.3.He emigrated to Canada when he was 21.4.Bell invented the telephone.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến