loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 tiếng anh - Số 3

Chia sẻ: manhthcslocnga@gmail.com | Ngày: 2016-10-26 23:19:46 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 6   

79
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 tiếng anh - Số 3

Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 tiếng anh - Số 3

Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 tiếng anh - Số 3Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Chọn đáp án đúng (3 điểm).1.There _______ twenty desks in this room.A. amB. isC. areD. do2.What do you do _______ your free time?A. inB. atC. forD. on3.There are ________ seasons in Viet Nam.A. twoB. fourC. threeD. five4.What ________ you do?- I’m student.A. doesB. doC. areD. is5.________ is your sister? She is twenty years old.A. How oldB. WhoC. WhenD. Where6.This is my new teacher. _______ name is Mai.A. SheB. HerC. YourD. His7.Is _______ your pen?A. thisB. theseC. theD. those8.There are _______ people in my family.A. fifthB. fiveC. muchD. second9.Tìm lỗi sai trong câu sau.There are tree and flowers in the garden.A. areB. aC. flowersD. in10._______ are they from?A. WhenB. WhatC. WhereD. How11.I listen _______ music every night.A. fromB. toC. ofD. on12.How _______ milk do you want?A. manyB. muchC. lotD. lot13.The sky is _______ .A. yellowB. redC. whiteD. blue14.Chọn từ có phần gạch chân có cách phát âm khác.A. th reeB. th eseC. th ereD. th at15.Is Mr Minh _______?A. teachersB....

Nội dung tài liệu

I. Chọn đáp án đúng (3 điểm).1.There _______ twenty desks in this room.A. amB. isC. areD. do2.What do you do _______ your free time?A. inB. atC. forD. on3.There are ________ seasons in Viet Nam.A. twoB. fourC. threeD. five4.What ________ you do?- I’m student.A. doesB. doC. areD. is5.________ is your sister? She is twenty years old.A. How oldB. WhoC. WhenD. Where6.This is my new teacher. _______ name is Mai.A. SheB. HerC. YourD. His7.Is _______ your pen?A. thisB. theseC. theD. those8.There are _______ people in my family.A. fifthB. fiveC. muchD. second9.Tìm lỗi sai trong câu sau.There are tree and flowers in the garden.A. areB. aC. flowersD. in10._______ are they from?A. WhenB. WhatC. WhereD. How11.I listen _______ music every night.A. fromB. toC. ofD. on12.How _______ milk do you want?A. manyB. muchC. lotD. lot13.The sky is _______ .A. yellowB. redC. whiteD. blue14.Chọn từ có phần gạch chân có cách phát âm khác.A. th reeB. th eseC. th ereD. th at15.Is Mr Minh _______?A. teachersB. teacherC. teacherD. teachersII. Đọc đoạn văn sau, và quyết định những câu dưới đây là đúng (True) hay sai (False). (2 điểm)Hoa is twelve years old. She is in class 6A. She lives in house with her mother, father, andsister. Their house is next to bookstore. In the neighborhood, there is restaurant, marketand stadium. Her father works in the restaurant. Her mother works in the market. She goesto school at seven in the morning. She has classes from seven thirty to eleven thirty.1.Hoa is student.A. TrueB. False2.Her house is next to store.A. TrueB. False3.Her father works in the restaurant.A. TrueB. False4.Her mother works in the market.A. TrueB. False5.Her classes start at seven and end at eleven thirty.A. TrueB. FalseIII. Chọn từ thích hợp cho sẵn điền vào chỗ trống. (2 điểm)from home at does reads evening is past endsMy brother lives in HCMC. He (1) teacher of math. He goes to work (2) Monday to Saturday. The school starts (3) 7.00 in the morning and (4) ateleven fifty. After work, he comes back (5) and has lunch at (6) quarterpast twelve. In the afternoon, he (7) the housework and plays games. In the(8) after dinner he watches T.V or (9) books. He goes to bed at half(10) eleven.IV. Chọn đáp án đúng (2 điểm).1.newspaper day read every /.A. read newspaper every dayB. read newspaper every dayC. read every day newspaperD. every read day newspaper2.there house many of your how cans are food in /?A. How many food of cans are there in your house?B. How many cans food are there of in your house?C. How many cans of food there are in your house?D. How many cans of food are there in your house?3.a school Miss Hoa teaches in primary /.A. Miss Hoa teaches in primary school.B. Miss Hoa in primary school teaches.C. Miss Hoa school primary teaches.D. Miss Hoa teaches in school primary.4.daughter's what is your age /?A. What is your age daughter's?B. What is your daughter's age?C. What your daughter's age is?D. What your daughter is age?5.is /there yard in front of big his house /.A. There is his house in front of big yardB. There big yard is in front of his houseC. There in front of big yard his house.D. There is big yard in front of his house.V. Nối từ cột với câu cột để tạo thành câu hoàn chỉnh. (1 điểm)A1. Come _______ !2. Sit _______ !3. Close _______ book !4. Stand _______ !5. Open your _______ !Ba. downb. bookc. ind. youre. up1.2.3.4.5.SubmitTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến