loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng anh - Số 14

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-28 16:41:30 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 6   

74
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng anh - Số 14

Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng anh - Số 14

Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng anh - Số 14Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Chọn một từ khác loại với từ còn lại. (1 điểm)1.A. oneB. twoC. threeD. twice2.A. sportB. soccerC. volleyballD. basketball3.A. earlyB. neverC. timelyD. late4.A. winterB. springC. fallD. holidayII. Chọn đáp án đúng. (2 điểm)1.What _____ in the evening?A. is your father often doingB. your father is often doingC. your father often doesD. does your father often do2.- ______ do you go for your holiday? We go to Spain.A. WhatB. WhenC. WhyD. Where3.Which sentence is closest in meaning to the following sentence?Philip tries to keep fit.A. He tries to stay in shape.B. He tries to gain weight.C. He tries to lose weight.D. He tries to play sports.4.In my _____ time go to evening classes to study English.A. spareB. vacantC.blankD.A&B5._____ people are there in your family?A. HowB. How longC. How oftenD. How many6.I always ______ the o’clock train if can.A. holdB. goC. comeD. catch7.The apple pies smell ______!A. wonderfulB. wonderfullyC. wonderD. wonderfulness8._____ beautiful Christmas...

Nội dung tài liệu

I. Chọn một từ khác loại với từ còn lại. (1 điểm)1.A. oneB. twoC. threeD. twice2.A. sportB. soccerC. volleyballD. basketball3.A. earlyB. neverC. timelyD. late4.A. winterB. springC. fallD. holidayII. Chọn đáp án đúng. (2 điểm)1.What _____ in the evening?A. is your father often doingB. your father is often doingC. your father often doesD. does your father often do2.- ______ do you go for your holiday? We go to Spain.A. WhatB. WhenC. WhyD. Where3.Which sentence is closest in meaning to the following sentence?Philip tries to keep fit.A. He tries to stay in shape.B. He tries to gain weight.C. He tries to lose weight.D. He tries to play sports.4.In my _____ time go to evening classes to study English.A. spareB. vacantC.blankD.A&B5._____ people are there in your family?A. HowB. How longC. How oftenD. How many6.I always ______ the o’clock train if can.A. holdB. goC. comeD. catch7.The apple pies smell ______!A. wonderfulB. wonderfullyC. wonderD. wonderfulness8._____ beautiful Christmas tree!A. WhichB. WhatC. WhereD. When9.Adel sometimes listens to music ______ the evening.A. atB. inC. onD. for10.I don’t agree_____ everything she says.A. withB. forC. inD. afterIII. Chia động từ trong ngoặc. (1 điểm)1.Tuan likes volleyball. He play) it every afternoon.2.They (not go) fishing in the winter.3.My sister (drink) some fruit juice at the moment.4.Where is Mai? She’s in her room. She read) bookIV. Chọn đáp án đúng để hoàn thành đoạn văn sau. (2 điểm)Running is now very popular (1) _____ as sport and as way of keeping fit. Even if you onlyrun short (2) ______ once or twice week, you (3) _____ to make sure you wear goodshoes. (4) _____ is lot of choices nowadays in running shoes. First of all, decide how(5)_____ you want to spend on your shoes. Then find pair which fits you well.1.A. bothB. neitherC. alsoD. yet2.A. distanceB. pathC. lineD. length3.A. wouldB. shouldC. needD. must4.A. ItB. ThereC. ThisD That5.A. farB. longC. manyD. muchV. Ghép câu trả lời cột với câu hỏi cột A. (2 điểm)A1. What is your mother doing now?2. Which sports do you play?3. Does he go to the movies in his free time?4. How often do they go camping?5. What weather does Mai like?6. What do you often do when it’s warm?7. What is she going to do tomorrow?8. What’s the weather like in the summer?Ba. do aerobics and play badminton.b. It’s usually very hot.c. often go sailing.d. Yes, he does.e. Once month.f. She likes warm weather.g. She is cooking some beans.h. She is going to visit his grandparents.1.2.3.4.5.6.7.8.VI. Đọc đoạn văn và nhận định những phát biểu sau là đúng (True) hay sai (False). (2 điểm)England is not very large country. No town in England is very far from the sea, and manyEnglish families spend their summer holidays at the countryside. There are no high mountainsin England, no very long rivers and no large forests. There are many towns in England. TheEnglish seaside between the towns looks quite beautiful, especially in spring and summer. Allthe forests, the fields and the gardens are green, red, blue, yellow and white with flowers.1.England is very large countryA. TrueB. False2.Towns in England are very far from the seaA. TrueB. False3.English families spend their summer holidays at the countrysideA. TrueB. False4.There are many towns in EnglandA. TrueB. False5.The English seaside between the towns looks quite beautiful, especially in springA. TrueB. FalseTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến