loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng anh - Số 10

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-28 16:39:33 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 6   

90
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng anh - Số 10

Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng anh - Số 10

Đề kiểm tra 45 phút lớp 6 môn tiếng anh - Số 10Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. (1 điểm)1.A. apitalB. ountryC. va ationD. ity2.A. rmB. rC. llD. r3.A. ngerB. pC. ghtD. th n4.A. br ea kfastB. ea tC. ea tD. ea chII. Chọn đáp án đúng. (3 điểm)1.He feels tired. He wants _____.A. going bed.B. to go to bed.C. to go to the bed.D. go bed.2.Bobby ______ big blue eyes.A. isB. areC. haveD. has3.Which sentence is correct ?A. Have you got any pencils?B. Do you have any pencils?C. You have any pencils?D. B4.My grandfather ______ TV every night.A. watchesB. watchC. is watchingD. are watching5.There are some tall trees in front ______ my house.A. inB. ofC. atD. on6.Phong buys small- sized shoes. His ______ are small.A. fingersB. eyesC. handsD. feet7.Akiko ______ the guitar now.A. playsB. playingC. is playingD. are playing8.Is there _______ tea left?A. theB. aC. someD. any9._____ is popular drink. It’s dark and rather sweet.A. Orange juiceB. Mineral waterC. ColaD. Lemonade10.Put these sentences in the correct...

Nội dung tài liệu

I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại. (1 điểm)1.A. apitalB. ountryC. va ationD. ity2.A. rmB. rC. llD. r3.A. ngerB. pC. ghtD. th n4.A. br ea kfastB. ea tC. ea tD. ea chII. Chọn đáp án đúng. (3 điểm)1.He feels tired. He wants _____.A. going bed.B. to go to bed.C. to go to the bed.D. go bed.2.Bobby ______ big blue eyes.A. isB. areC. haveD. has3.Which sentence is correct ?A. Have you got any pencils?B. Do you have any pencils?C. You have any pencils?D. B4.My grandfather ______ TV every night.A. watchesB. watchC. is watchingD. are watching5.There are some tall trees in front ______ my house.A. inB. ofC. atD. on6.Phong buys small- sized shoes. His ______ are small.A. fingersB. eyesC. handsD. feet7.Akiko ______ the guitar now.A. playsB. playingC. is playingD. are playing8.Is there _______ tea left?A. theB. aC. someD. any9._____ is popular drink. It’s dark and rather sweet.A. Orange juiceB. Mineral waterC. ColaD. Lemonade10.Put these sentences in the correct order to make conversation.a. Good evening. table for four?b. Here it is. Would you like drink?c. Thanks. Can we see the menu?d. This way, please. Over here.e. Yes, three Pepsis and an orange juice, please.A. a-d-c-b-eB. e-c-a-b-dC. d-b-a-c-eD. c-e-d-b-aIII. Đọc đoạn văn sau và chọn đáp án đúng. (1,5 điểm)has brown hair isVy is (1) gymnast. She (2) thin and light. She (3) roundface and short black (4) She has (5) eyes and small nose. She is verystrong.IV. Điền từ thích hợp vào chỗ trống. (2 điểm)Lan is our classmate. She comes (1) Nha Trang. She is (2) class 7A. sheis thirteen (3) old. Her parents (4) in Nha Trang. Now she’s living(5) her aunt and uncle in HCM city. Her house is (6) from school. So,she usually goes to school (7) bus. Sometimes, her aunt takes her to school by car.She doesn’t have (8) friends. So she feels sad.V. Dựa vào từ gợi viết thành câu hoàn chỉnh. (2,5 điểm)1.Lan Ly go bookstore buy books now .2.I not like winter because it very cold .3.Many plants animals danger because we destroying them .4.Ba usually play tennis fall but sometimes sailing /.5.Hoa often spend spare time read books own room .Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến