loading
back to top

Đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 8 - Số 4

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-29 16:22:16 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 8   

99
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 8 - Số 4

Đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 8 - Số 4

Đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 8 - Số 4Loading...

Tóm tắt nội dung

Choose the best answer. (6 điểm)1.George visits us _______ every Christmas.A. onB. inC. atD. Ø2.They had nice party ______ June the 12th.A. betweenB. onC. inD. at3.We met only _____ last year.A. ØB. onC. inD. at4.I do not have Music _____ Monday.A. inB. atC. onD. between5.Lilac blossoms _____ May.A. inB. atC. onD. between6.This palace was built _____ the seventeenth century.A. betweenB ØC. atD. in7.This club was founded ____ 2000.A. ØB. inC. onD. at8.I am usually sleepy ____ Monday morning.A. onB. atC. inD. Ø9.He had break ____ quarter past three.A. inB. ØC. onD. at10.We can watch movies ________ 8p.m and 10p.m.A. betweenB. onC. inD. at11.I'll be home _____ nine because want to see the nine o'clock film.A. afterB. beforeC. atD. in12.When see Tom _____ tomorrow, I'll invite him to our party.A. inB. onC. atD. ØII. Supply the correct verb forms: Present Simple or Past Simple. (4 điểm)1.I (have) little trouble with my car last week.2.They often (sing) beautiful songs at...

Nội dung tài liệu

Choose the best answer. (6 điểm)1.George visits us _______ every Christmas.A. onB. inC. atD. Ø2.They had nice party ______ June the 12th.A. betweenB. onC. inD. at3.We met only _____ last year.A. ØB. onC. inD. at4.I do not have Music _____ Monday.A. inB. atC. onD. between5.Lilac blossoms _____ May.A. inB. atC. onD. between6.This palace was built _____ the seventeenth century.A. betweenB ØC. atD. in7.This club was founded ____ 2000.A. ØB. inC. onD. at8.I am usually sleepy ____ Monday morning.A. onB. atC. inD. Ø9.He had break ____ quarter past three.A. inB. ØC. onD. at10.We can watch movies ________ 8p.m and 10p.m.A. betweenB. onC. inD. at11.I'll be home _____ nine because want to see the nine o'clock film.A. afterB. beforeC. atD. in12.When see Tom _____ tomorrow, I'll invite him to our party.A. inB. onC. atD. ØII. Supply the correct verb forms: Present Simple or Past Simple. (4 điểm)1.I (have) little trouble with my car last week.2.They often (sing) beautiful songs at party.3.Sylvie (clean) the house last weekend.4.Tom (lose) his key yesterday.5.She sometimes (buy) vegetables at this market.6.What did she do when her father (get) angry?7.The earth (circle) the sun once every 365 days.8.In my last birthday, my sister (make) big cake to celebrate.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến