loading
back to top

Đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 6 - Số 15

Chia sẻ: manhthcslocnga@gmail.com | Ngày: 2016-10-26 23:14:50 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 6   

71
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 6 - Số 15

Đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 6 - Số 15

Đề kiểm tra 15 phút tiếng anh lớp 6 - Số 15
Tóm tắt nội dung

Chọn đáp án đúng.1.- _____________- He’s French.A. Where is he from?B. What’s his name?C. What does he do?D. What’s his nationality?2.We are visiting ______ interesting places in Hanoi.A. muchB. lot ofC. littleD. any3.His garden is larger ______ mine.A. asB. moreC. thanD.to4.London has population ______6.3 million.A. atB. ofC. forD. with5.Most fish live in the ______ .A. forestB. hillC. beachD. sea6.The streets are empty. There aren’t _____ there.A. peopleB. peoplesC. some peopleD. any people7.– Do you like _____ No, don’t. Thank you.A. those hot milkB. many hot milkC. some hot milkD. these hot milk8.The soup is salty. There’s _____ salt in it.A. too muchB. enoughC. too manyD. not enough9.Hung is ______ than me.A. happyB. happilyC. happierD. happiness10._____ tallest boy in my class is David.A. SomeB. AC. TheD. one11.My parents are ______ vacation in Paris.A. atB. inC. onD. for12.- What is Peter doing? ______________A. He’s going to play computer games.B. He wants to play computer...

Nội dung tài liệu

Chọn đáp án đúng.1.- _____________- He’s French.A. Where is he from?B. What’s his name?C. What does he do?D. What’s his nationality?2.We are visiting ______ interesting places in Hanoi.A. muchB. lot ofC. littleD. any3.His garden is larger ______ mine.A. asB. moreC. thanD.to4.London has population ______6.3 million.A. atB. ofC. forD. with5.Most fish live in the ______ .A. forestB. hillC. beachD. sea6.The streets are empty. There aren’t _____ there.A. peopleB. peoplesC. some peopleD. any people7.– Do you like _____ No, don’t. Thank you.A. those hot milkB. many hot milkC. some hot milkD. these hot milk8.The soup is salty. There’s _____ salt in it.A. too muchB. enoughC. too manyD. not enough9.Hung is ______ than me.A. happyB. happilyC. happierD. happiness10._____ tallest boy in my class is David.A. SomeB. AC. TheD. one11.My parents are ______ vacation in Paris.A. atB. inC. onD. for12.- What is Peter doing? ______________A. He’s going to play computer games.B. He wants to play computer games.C. He often plays computer games.D. He’s playing computer games.13.The _____ is cold and wet.A. weatherB. temperatureC. sunD. sky14._____ language does she speak?A. HowB. WhichC. WhoD. Where15.What is the tallest building ______ the world?A. atB. inC. onD. for16.____ is bigger, the red ball or the blue ball?A. WhatB. HowC. WhichD. WhyTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến