loading
back to top

đề kiểm tra 15 phút môn tin học lớp 11 mã đề 356

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2019-02-26 16:23:20 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề kiểm tra 15 phút môn tin học lớp 11 mã đề 356   

18
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề kiểm tra 15 phút môn tin học lớp 11 mã đề 356

đề kiểm tra 15 phút môn tin học lớp 11 mã đề 356

đề kiểm tra 15 phút môn tin học lớp 11 mã đề 356
Tóm tắt nội dung
GD-ĐT HÀ IỞ ỘTR NG THPT TRUNG GIÃƯỜNăm 2017-2018ọ KI TRA 15 phútỀ ỂMôn: Tin 11ọTh gian làm bài: 45 phút; ờ(10 câu tr nghi m)ắ ệMã thiề356(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệCâu 1: Cho đo ch ng trình: a[0]:=0; a[1]:=1; readln(N); for i:=2 to do a[i]:=a[i-2]+a[i-1]; Ch yạ ươ ạđo ch ng trình trên và cho bi giá tr A[N] N=45 là bao nhiêu?ạ ươ ớA. 1134907130 B. 1134901370 C. 1134903170 D. 1134900371Câu 2: Cho đo ch ng trình: S:=0; for i:=1 to 10 do begin write('A[',i,']='); readln(A[i]); S:=s+a[i];ạ ươend; Khi ch ch ng trình trên nh các giá tr các ph là: 135; 231; -45; 942; -514; 327;ạ ươ ử-111; -83; 120; 351; thì qu là bao nhiêu?ế ủA. 1354 B. 1353 C. 1345 D. 1335Câu 3: Cho đo ch ng trình: readln(s); space2:='ac'; while pos(space2,s)>0 do delete(s, pos(space2,ạ ươs), 2); write(s); Ch th đo ch ng trình trên xâu nh vào phím là ‘abaccbacdef’. tạ ươ ếqu cu cùng nh xâu là gì?ả ượ ủA. ‘abacdef’ B. ‘abccdef’ C. ‘abaccbf’ D. ‘abcbdef’Câu 4: Cho đo ch ng trình: readln(s1, s2);...
Nội dung tài liệu
GD-ĐT HÀ IỞ ỘTR NG THPT TRUNG GIÃƯỜNăm 2017-2018ọ KI TRA 15 phútỀ ỂMôn: Tin 11ọTh gian làm bài: 45 phút; ờ(10 câu tr nghi m)ắ ệMã thiề356(Thí sinh không ng tài li u)ượ ệCâu 1: Cho đo ch ng trình: a[0]:=0; a[1]:=1; readln(N); for i:=2 to do a[i]:=a[i-2]+a[i-1]; Ch yạ ươ ạđo ch ng trình trên và cho bi giá tr A[N] N=45 là bao nhiêu?ạ ươ ớA. 1134907130 B. 1134901370 C. 1134903170 D. 1134900371Câu 2: Cho đo ch ng trình: S:=0; for i:=1 to 10 do begin write('A[',i,']='); readln(A[i]); S:=s+a[i];ạ ươend; Khi ch ch ng trình trên nh các giá tr các ph là: 135; 231; -45; 942; -514; 327;ạ ươ ử-111; -83; 120; 351; thì qu là bao nhiêu?ế ủA. 1354 B. 1353 C. 1345 D. 1335Câu 3: Cho đo ch ng trình: readln(s); space2:='ac'; while pos(space2,s)>0 do delete(s, pos(space2,ạ ươs), 2); write(s); Ch th đo ch ng trình trên xâu nh vào phím là ‘abaccbacdef’. tạ ươ ếqu cu cùng nh xâu là gì?ả ượ ủA. ‘abacdef’ B. ‘abccdef’ C. ‘abaccbf’ D. ‘abcbdef’Câu 4: Cho đo ch ng trình: readln(s1, s2); If s1>s2 then writeln(s1) else writeln(s2); CH đo nạ ươ ạch ng trình trên và nh S1 là xâu ‘fedcaccbaba’, s2 là xâu ‘fedcAccbaba’ thì qu trên màn hình làươ ảxâu nào?A. ‘fedcAccbaba’ B. ‘fedcaccbaba’ C. ‘fedcAccabab’ D. ‘fedcaccabab’Câu 5: Cho đo ch ng trình: S:=0; for i:=1 to 10 do begin write('A[',i,']='); readln(A[i]); if a[i]>0 thenạ ươS:=s+a[i]; end; Khi ch ch ng trình trên nh các giá tr các ph là: 135; 231; -45; 942;ạ ươ ử-514; 327; -111; -82; 120; 353; thì qu là bao nhiêu?ế ủA. 2018 B. 2801 C. 2180 D. 2108Câu 6: Cho đo ch ng trình: a[0]:=0; a[1]:=1; readln(N); for i:=2 to do a[i]:=a[i-2]+a[i-1]; Ch yạ ươ ạđo ch ng trình trên và cho bi giá tr A[N] N=18 là bao nhiêu?ạ ươ ớA. 2458 B. 2485 C. 2548 D. 2584Câu 7: Cho đo ch ng trình: readln(s); space2:='ac'; while pos(space2,s)>0 do delete(s, pos(space2,ạ ươs), 2); for i:=length(s) downto write(s[i]); Ch th đo ch ng trình trên xâu nh vào nạ ươ ảphím là ‘abaccbacdef’. qu cu cùng hi trên màn hình là gì?ế ệA. ‘dfebcab’ B. ‘afedbcb’ C. ‘fedbcba’ D. ‘efdbcba’Câu 8: Cho đo ch ng trình: readln(s); n:=length(s); for i:=n downto write(s[i]); Ch th đo nạ ươ ạch ng trình trên xâu nh vào phím là ‘abaccbacdef’. qu cu cùng hi trên mànươ ệhình là gì?A. ‘fedcabaccba’ B. ‘fedcabccaba’ C. ‘fedbcaccaba’ D. ‘fedcaccbaba’Câu 9: Cho đo ch ng trình: readln(s); x:=''; for i:=1 to length(s) do if (s[i]>='0') and (s[i]<='9') thenạ ươx:=s[i]+x; Ch đo ch ng trình trên và nh là xâu ‘abc123def654’ thì xâu là xâu nào sau đây?ạ ươ ậA. ‘456321’ B. ‘123456’ C. ‘456123’ D. ‘123654’Câu 10: Cho đo ch ng trình: S:=0; for i:=1 to 10 do begin write('A[',i,']='); readln(A[i]); end;ạ ươreadln(k); for i:=1 to 10 do if a[i] mod k=1 then s:=s+a[i]; Khi ch ch ng trình trên nh các giá trạ ươ ịc các ph là: 135; 231; -45; 942; -514; 327; -111; -82; 120; 351; và nh K=7 thì giá tr làủ ủbao nhiêu?A. 471 B. 417 C. 411 D. 477---------------------------------------------------------- ----------Ế Trang Mã thi 356ề

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến