loading
back to top

đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lớp 7 lần 2 học kì 1 năm học 2015 - 2016

Chia sẻ: tuan242526@gmail.com | Ngày: 2016-10-25 18:08:49 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 7   

1096
Lượt xem
7
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lớp 7 lần 2 học kì 1 năm học 2015 - 2016

đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lớp 7 lần 2 học kì 1 năm học 2015 - 2016

đề kiểm tra 15 phút môn tiếng anh lớp 7 lần 2 học kì 1 năm học 2015 - 2016
Tóm tắt nội dung

SỞ GD ĐT LONG AN TRƯỜNG THCS THPT MỸ BÌNH Class: 9A1Name: ________________________ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN II HỌC KÌ NĂM HỌC 2015-2016ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN DUYỆTMÔN: ANH VĂN KHỐI 9I/ Listen the passage carefully, choose the best answer to fill in the blank: (5ms) Van, student from Ho Chi Minh City, is an (1)____________ student in the USA.He is now living (2)___________ the Parker family on farm 100 kilometers outsideColumbus, Ohio. He will stay there till the beginning of October.Mr. Parker grows (3)___________ on his farm, while Mrs. Parker ___________(4)part-time at grocery store in nearby town. They have two __________(5). Peter isthe same age as Van, and Sam is till in primary school.1. A/ changed B/ strange C/ exchange D/ main2. A/ in B/ which C/ on D/ with3. A/ maize B/ rice C/ vegetables D/ carrots4. A/ walks B/ works C/ talks D/ makes5. A/ children B/ pigs C/ students D/ membersII/ Listen the passage again, then choose True/ False and choose the best answer:(5 ms)A/...

Nội dung tài liệu

SỞ GD ĐT LONG AN TRƯỜNG THCS THPT MỸ BÌNH Class: 9A1Name: ________________________ ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN II HỌC KÌ NĂM HỌC 2015-2016ĐIỂM LỜI PHÊ CỦA GIÁO VIÊN DUYỆTMÔN: ANH VĂN KHỐI 9I/ Listen the passage carefully, choose the best answer to fill in the blank: (5ms) Van, student from Ho Chi Minh City, is an (1)____________ student in the USA.He is now living (2)___________ the Parker family on farm 100 kilometers outsideColumbus, Ohio. He will stay there till the beginning of October.Mr. Parker grows (3)___________ on his farm, while Mrs. Parker ___________(4)part-time at grocery store in nearby town. They have two __________(5). Peter isthe same age as Van, and Sam is till in primary school.1. A/ changed B/ strange C/ exchange D/ main2. A/ in B/ which C/ on D/ with3. A/ maize B/ rice C/ vegetables D/ carrots4. A/ walks B/ works C/ talks D/ makes5. A/ children B/ pigs C/ students D/ membersII/ Listen the passage again, then choose True/ False and choose the best answer:(5 ms)A/ Choose True (T) or False (F):1. __________ Van has not learnt much about life on farm.2. __________ In the afternoon, he completes his homework.B/ Choose the best answer:1. What does Van do after he finishes his homework?A. Feeds the pigs B. Waters vegetablesC. Feeds the chicken and collects their eggs C. raises cattle and goes fishing2. If Mr. Parker is busy, what do the three boys do?A. Help him on the farm B. Feed the chicken and grow vegetablesC. Collect the chicken's eggs D. Go fishing3. What does Peter do on Saturday afternoon?A. Eats hamburgers B. Eats hot dogsC. Plays baseball D. Plays basketball -------------------------------------------------HẾT--------------------------------------------------SỞ GD&ĐT LONG ANTRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNHĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤMKIỂM TRA 15’ LẦN II HỌC KÌ NĂM HỌC 2015 2016MÔN: ANH VĂN KHỐI: 9Tên chủ đề Nội dung ĐiểmI/ Listen the passage carefully, choose the best answer to fill in the blank: (5ms) 1. C2. D3. A4. B5. 1.01.01.01.01.0II/ Listen the passageagain, then choose True/False and choose the bestanswer: (5 ms) A/ Choose True (T) or False (F): 1. 2. TB/ Choose the best answer:1. C2. A3. 1.01.01.01.01.0Tape transcript: Van, student from Ho Chi Minh City, is an exchange student in the USA. He is nowliving with the Parker family on farm 100 kilometers outside Columbus, Ohio. Hewill stay there till the beginning of October.Mr. Parker grows maize on his farm, while Mrs. Parker works part-time at grocerystore in nearby town. They have two children. Peter is the same age as Van, and Samis till in primary school.Since Van arrived, he has been learning lot about life on farm. In the afternoon, assoon as he completes his homework, he feeds the chickens and collects their eggs. Onweekends, if Mr. Parker is busy, the three boys help him on the farm.On Saturday afternoons, Peter plays baseball. The Parker family and Van eathamburgers or hot dogs while they watch Peter play. The Parkers are nice so Van feelslike member of their family.S GD VÀ ĐT LONG ANTRƯỜNG THCS VÀ THPT MỸ BÌNHKHUNG MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRAKIỂM TRA 15 PHÚT LẦN II HKI NĂM HỌC 2015 2016 Môn: Tiếng Anh Khối 9Tên Chủ đề (nội dung, chương…) Nhận biết Thônghiểu Vận dụng Cộng Cấp độ thấp Cấp độ caoI/ Listen the passage carefully, choose the best answer to fill in the blank: (5ms)Số câu 5Số điểm Tỉ lệ 50 Số câu: Số điểm Số câu 55 điểm= 50 .% II/ Listen the passageagain, then choose True/ False and choose the best answer: (5 ms)Số câu: 5Số điểm 5Tỉ lệ 50% Số câu: 2Số điểm: Số câu: 3Số điểm: Số câu: 55 điểm %Tổng số câu 10Tổng số điểm 10Tỉ lệ 100% Số câu 5Số điểm 550 Số câu 2Số điểm 220 Số câu 3Số điểm 33 Số câu 10Số điểm 10Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến