loading
back to top

Đề kiểm tra 15 phút môn lịch sử lớp 12 có đáp án

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-10-24 15:19:39 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề kiểm tra 15 phút môn lịch sử lớp 12 có đáp án   

133
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút môn lịch sử lớp 12 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn lịch sử lớp 12 có đáp án

Đề kiểm tra 15 phút môn lịch sử lớp 12 có đáp án
Tóm tắt nội dung
quan gi vai trò tr ng trong vi duy trì hòa bình và an ninh th gi ch Liên qu làơ ốA. ng. B. ng an. C. Ban Th kíư D. Tòa án Qu tố ế[
]N dung nào không ph là gi quy trong phe ng minh vào năm 1945?ộ ầA. Phân chia thành qu chi th ng gi các th ng tr n.ả ướ ậB. Th hi ch quự qu các phát xít tr n.ả ướ ậC. Nhanh chóng đánh hoàn toàn các cạ ướ phát xít .D. ch th gi sau chi tranh.ổ ế[
]Thành ph tham ngh qu Ianta (t 11/2/1945) bao m:ầ ồA. Mĩ, Anh, Nga. B. Mĩ, Anh, LiênXô. C. Mĩ, Anh, Pháp. D. LiênXô, Pháp, Mĩ.[
]M trong nh ng đích ch Liên qu là ốA. thúc quan th ng do. ươ B. Duy trì hòa bình và an ninh th gi i. ớC. tr ng tr các ho ng gây chi tranh. D. Ngăn ch tình tr ng nhi môi tr ng. ườ[
]H ngh Ianta có nh ng nh th nào th gi sau chi tranh ?ộ ưở ếA. Làm sinh nh ng mâu thu gi các qu các qu c.ả ướ ướ ốB. Đánh hình thành tr th gi sau chi tranh.ấ ếC. Tr thành khuôn kh tr th gi i, ng thi trong nh ng năm 1945 1947.ở ướ ượ ữD. Là ki đánh xác vai trò th ng tr th gi ch nghĩa qu Mĩ.ự ố[
]T...
Nội dung tài liệu
quan gi vai trò tr ng trong vi duy trì hòa bình và an ninh th gi ch Liên qu làơ ốA. ng. B. ng an. C. Ban Th kíư D. Tòa án Qu tố ế[
]N dung nào không ph là gi quy trong phe ng minh vào năm 1945?ộ ầA. Phân chia thành qu chi th ng gi các th ng tr n.ả ướ ậB. Th hi ch quự qu các phát xít tr n.ả ướ ậC. Nhanh chóng đánh hoàn toàn các cạ ướ phát xít .D. ch th gi sau chi tranh.ổ ế[
]Thành ph tham ngh qu Ianta (t 11/2/1945) bao m:ầ ồA. Mĩ, Anh, Nga. B. Mĩ, Anh, LiênXô. C. Mĩ, Anh, Pháp. D. LiênXô, Pháp, Mĩ.[
]M trong nh ng đích ch Liên qu là ốA. thúc quan th ng do. ươ B. Duy trì hòa bình và an ninh th gi i. ớC. tr ng tr các ho ng gây chi tranh. D. Ngăn ch tình tr ng nhi môi tr ng. ườ[
]H ngh Ianta có nh ng nh th nào th gi sau chi tranh ?ộ ưở ếA. Làm sinh nh ng mâu thu gi các qu các qu c.ả ướ ướ ốB. Đánh hình thành tr th gi sau chi tranh.ấ ếC. Tr thành khuôn kh tr th gi i, ng thi trong nh ng năm 1945 1947.ở ướ ượ ữD. Là ki đánh xác vai trò th ng tr th gi ch nghĩa qu Mĩ.ự ố[
]T sao ngày 24/10 ng năm coi là “Ngày Liên qu c”?ạ ượ ốA. Hi ch ng Liên qu chính th có hi c.ả ươ ựB. Ngày thông qua Hi ch ng thành ch Liên qu c. ươ ốC. Vào ngày 31/10/1947, ng Liên qu quy nh ch ngày này.ạ ọD. Di ra ngh qu Xan Phranxixcô (Mĩ) tuyên thành Liên qu c.ễ ố[
]T sao Liên qu xác nh trong nh ng nguyên ho ng là “Gi quy các tranh ch qu cạ ốt ng bi pháp hòa bình”?ế ệA. Nguy ng nhân dân th gi hi nay là hòa bình.ệ ệB. tiêu Liên qu là duy trì hòa bình và an ninh th gi i.ụ ớ1C. Hòa bình là xu th chung th gi sau chi tranh th gi th hai.ế ứD. Liên qu ch tr ng không can thi vào công vi các c.ợ ươ ướ[
]Đ tr ng tr th gi hai Ianta làặ ựA. gi Mĩ và Liên Xô. ữB. di ra nhi cu chi tranh .ễ ộC. cu “chi tranh nh” do Mĩ phát ng. ộD. th gi chia thành hai phe TBCN và XHCN.ế ị[
]T năm 1950 năm 1975, Liên Xô th hi nhi ho ch dài nh mừ ằA. ph 20% ng ng công nghi toàn th gi i.ấ ượ ớB. hoàn thành gi hóa, đi khí hóa, hóa hóa kinh .ơ ếC. tr thành ng qu công nghi ng th hai trênth gi i.ở ườ ớD. ti xây ng ch –kĩ thu ch nghĩa xã i.ế ộ[
]Sau Chi tranh th gi th hai nh ng năm 70 th XX, Liên Xô tr thành ng qu cế ườ ốcông nghi pệA. ng th gi i. B. ng th hai trên th gi i. ớC. ng th ba trên th gi i. D. ng th trên th gi i.ứ ớ[
]Nh ng thách th chính tr mà Nga ph sau năm 1991 làữ ướ ừA. khó khăn trong vi thành chính ph và gi sút ni tin nhân dân.ệ ủB. ch ng phá các th ph ng trong và xã không nh.ự ướ ịC. tranh ch gi các ng phái và nh ng xung c.ự ộD. tình tr ng không nh do ng nhân dân khó khăn và xung tôn giáo.ạ ề[
]Năm 1949, Liên Xô phá th quy vũ khí nguyên Mĩ nhỡ ờA. phóng thánh công tinh nhân o. B. Phóng thành công tàu vũ tr có ng lái.ụ ườC. ch thành công bom nguyên D. ch thành công tên ah nhân.ế ạ[
]T năm 1946 1950, Liên Xô đã th ng to gì trong công cu khôi ph kinh sau chi ượ ếtranh:A. Thành Liên bang ng hòa xã ch nghĩa Xô vi t. ếB. Xây ng ch kĩ thu ch nghĩa xã i.ự ộC. Phóng thành công tinh nhân trái t.ệ ấD. Hoàn thành th ng ho ch năm (1946 -1950).ắ ạ[
]Trong nh ng năm 50 nh ng năm 70, Liên Xô đi th gi trong lĩnh nào sau đây?A. Công ngi hóa ch t.ệ ấB. Công nghi đóng tàu.ệC. Công ngh ph m.ệ ềD. Công nghi đi nhân.ệ ạ2[
]S ki nào sau đây xem là kh cho cu Chi tranh nh ?ự ượ ạA. Di văn Ngo tr ng Mĩ Macsan.ễ ưở B. Chi toàn ng th ng Rudế ượ ven.C. Thông đi ng Th ng Mĩ Truman.ệ D. lu vi tr ngoài Qu Mĩ.ạ ướ ộ[
]Sau chi tranh th gi II, quan gi Liên Xô và Mĩ chuy sang th là vìế ầA. hai mu làm bá ch th gi iướ B. hai nhau tiêu và chi nướ ếl c.ượC. Liên Xô làm th ng thu Mĩ.ụ D. Mĩ quy bom nguyên .ắ ư[
]M đích nh và các ng minh khi thành ch NATO làụ ướ ứA. tăng ng quan gi và các ng minh.ườ ướ C. Bành trư ng th Mớ .B. giúp cỡ ác nư Tớ ây Âu có kh năng cả ướ D. ch ng Liên Xô và các XHCN Đôngố ướÂu.[
]Nguyên nhân ch nh bu Mĩ và Liên Xô ch Chi tranh nh làủ ạA. phát tri khoa kĩ thu và xu th toàn hóa.ự ầB. cu ch đua vũ trang làm cho kém suy gi nhi t.ộ ướ ặC. nh Trung Qu c, và phong trào gi phóng dân trên th gi i.ự ớD. Tây Âu và Nh lên nh tr thành th Mĩ.ậ ươ ủ[
]Xu ng hòa hoãn Đông Tây xu hi vào th gian nào?ướ ờA. nh ng năm 60 th XX. B. nh ng năm 70 th XX.ầ ỉC. nh ng năm 80 th XX. D. nh ng năm 90 th XX.ầ ỉ[
]Vi th hi ho ch Mác san đã gây ra tác ng nh th nào di các Đông Âu và Tây Âu?ệ ướA. màn cho di Chi tranh nh nh ng năm sau chi tranh. ếB. nên di quân .ạ ựC. màn cho quá trình tác, tho kinh .ở ếD. nên phân chia kinh và chính tr ị3

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến