loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 2

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-30 13:35:00 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 9   

202
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 2

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 2

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 2Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Chọn câu trả lời đúng nhất. (5 điểm)1.My bicycle _________ last night.A. has been stolenB. was stolenC. stoleD. is stolen2.Have you ever ridden an elephant yet?- Yes, I’ve_______ridden it.A. alreadyB. yetC. sinceD. for3.We have lived in this town_______1999.A. forB. justC. sinceD. in4.Ao dai is the __________ dress of Vietnamese women.A. workableB. fashionableC. traditionalD. casual5.His house_________into last night but nothing was taken.A. is breakB. was brokenC. were brokenD. broke6.My brothers are very __________ wearing jeans.A. likeB. loveC. enjoyD. fond of7.Asian people love eating rice. Rice ________ in many parts of Asia.A. is grownB. are grownC. has grownD. have grown8.When ____________? In 1876.A. telephone was inventedB. was telephone inventedC. did telephone inventedD. did telephone inventII. Trong các từ gạch chân dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (5 điểm)1.Five million bottle of champagne will be produced in France next year.A. bottleB....

Nội dung tài liệu

I. Chọn câu trả lời đúng nhất. (5 điểm)1.My bicycle _________ last night.A. has been stolenB. was stolenC. stoleD. is stolen2.Have you ever ridden an elephant yet?- Yes, I’ve_______ridden it.A. alreadyB. yetC. sinceD. for3.We have lived in this town_______1999.A. forB. justC. sinceD. in4.Ao dai is the __________ dress of Vietnamese women.A. workableB. fashionableC. traditionalD. casual5.His house_________into last night but nothing was taken.A. is breakB. was brokenC. were brokenD. broke6.My brothers are very __________ wearing jeans.A. likeB. loveC. enjoyD. fond of7.Asian people love eating rice. Rice ________ in many parts of Asia.A. is grownB. are grownC. has grownD. have grown8.When ____________? In 1876.A. telephone was inventedB. was telephone inventedC. did telephone inventedD. did telephone inventII. Trong các từ gạch chân dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (5 điểm)1.Five million bottle of champagne will be produced in France next year.A. bottleB. champagneC. will be producedD. next2.A new style of jeans have just been introduced in the USA.A. newB. haveC. introducedD. in3.We have been friends since we are at university. Our friendship lasts long .A. have beenB. areC. atD. long4.Designers made difference styles of jeans to match the fashions of the time. A. DesignersB. differenceC. jeansD. fashions5.The picture has been paint by Trung for three years .A. hasB. been paintC. byD. for three years6.When she is on holiday last summer, she went to the beach every day.A. isB. onC. wentD. the beach7.In the past, jeans wore mostly by working people.A. InB. woreC. mostlyD. by8.A new style of jeans have just been introduced in the USA.A. new styleB. haveC. been introducedD. inTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến