loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 10

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-30 13:30:44 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 9   

73
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 10

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 10

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 10Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Chọn đáp án đúng nhất trong A, B, hoặc để điền vào chỗ trống. (5 điểm)1.A Would you like to go on trip to Sa Pa with me __________. I’m working on my coming exam.A. Sorry, can’tB. Sorry, thanksC. Sorry, OKD. Yes, please2.People in this remote village have ___________ contact with the outside world.A. littleB. fewC. amountD. little3.UFOs are ____________ objects that some people report they have seen in the sky.A. flyingB. fliesC. flewD. flown4.Japan has very big _____________ of making cars.A. agricultureB. businessC. industryD. tourism5.The man asked me _________ __________ the way to The Great Wall.A. if knowB. whether knewC. that knewD. where knew6.The astronauts are looking forward ____________ to the Earth.A. to returningB. to returnC. to returnedD. return7.In order to have an excellent physical condition astronauts must have ____________ training before their space trip.A. so manyB. lot ofC. noD. not8.What would you do if you _____________ UFO ?A. sawB. to seeC. seeD....

Nội dung tài liệu

I. Chọn đáp án đúng nhất trong A, B, hoặc để điền vào chỗ trống. (5 điểm)1.A Would you like to go on trip to Sa Pa with me __________. I’m working on my coming exam.A. Sorry, can’tB. Sorry, thanksC. Sorry, OKD. Yes, please2.People in this remote village have ___________ contact with the outside world.A. littleB. fewC. amountD. little3.UFOs are ____________ objects that some people report they have seen in the sky.A. flyingB. fliesC. flewD. flown4.Japan has very big _____________ of making cars.A. agricultureB. businessC. industryD. tourism5.The man asked me _________ __________ the way to The Great Wall.A. if knowB. whether knewC. that knewD. where knew6.The astronauts are looking forward ____________ to the Earth.A. to returningB. to returnC. to returnedD. return7.In order to have an excellent physical condition astronauts must have ____________ training before their space trip.A. so manyB. lot ofC. noD. not8.What would you do if you _____________ UFO ?A. sawB. to seeC. seeD. could seeII. Chia dạng đúng của từ trong ngoặc. (5 điểm)1.Everyone has number of but no one has many true friends. (acquaint)2.Do you understand the saying: is better than cure”? (prevent)3.Stories about UFOs are always (mystery)4.They are watching programmes on TV. (entertain)5.They are trying to look for another (explain)6.UFOs are just the of some writers. (imagine)7.UFOs means Flying Objects. (identify)8.That plan can’t be developed without the of the republic. (cooperate)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến