loading
back to top

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 1

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-30 13:32:12 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 9   

97
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 1

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 1

Đề kiểm tra 15 phút lớp 9 tiếng anh - Số 1Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Chọn câu trả lời đúng nhất (3 điểm)1.It's very kind _______ you to help us. Thanks lot.A. forB. toC. withD. of2.The hospital building is divided _______ four sections.A. inB. intoC. torD. about3.Did he ______ live in the country when he was young?A. use toB. used toC. be used toD. get used to4.Tam wishes his father _______ here now to help him.A. isB. wereC. will beD. would be5.What pity! Lan can`t come with us. We all wish she ______ be here.A. wouldB. shouldC. couldD. canII. Trong các từ gạch chân dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (3 điểm)1.She wishes he will stop making noise when she is working.A. wishesB. willC. makingD.when2.Tom uses to wear glasses but he doesn`t now.A. usesB. glassesC. doesn'tD.now3.This book consists about three parts introduction, development and conclusion.A. ThisB. aboutC. partsD. and4.Mai and me would like to join the English speaking club. A. meB. wouldC. toD. speaking5.During the game, the rain starting so we had to stop...

Nội dung tài liệu

I. Chọn câu trả lời đúng nhất (3 điểm)1.It's very kind _______ you to help us. Thanks lot.A. forB. toC. withD. of2.The hospital building is divided _______ four sections.A. inB. intoC. torD. about3.Did he ______ live in the country when he was young?A. use toB. used toC. be used toD. get used to4.Tam wishes his father _______ here now to help him.A. isB. wereC. will beD. would be5.What pity! Lan can`t come with us. We all wish she ______ be here.A. wouldB. shouldC. couldD. canII. Trong các từ gạch chân dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (3 điểm)1.She wishes he will stop making noise when she is working.A. wishesB. willC. makingD.when2.Tom uses to wear glasses but he doesn`t now.A. usesB. glassesC. doesn'tD.now3.This book consists about three parts introduction, development and conclusion.A. ThisB. aboutC. partsD. and4.Mai and me would like to join the English speaking club. A. meB. wouldC. toD. speaking5.During the game, the rain starting so we had to stop suddenly .A. DuringB. startingC. hadD. suddenlyIII. Viết thành câu hoàn chỉnh dựa vào các từ có sẵn. (4 điểm)1.I/ wish/ I/ will become/ singer.2.I/ used to/ walk school/ when/ I/ child.3.She/ wish she/ have/ sister.4.I/ wish/ I/ to be/ England.5.The child/ wish/ today/ his birthday.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến