loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 14

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-29 16:33:28 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 8   

88
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 14

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 14

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 14Loading...

Tóm tắt nội dung

Rewrite these following sentences using the words given.(6 points)1.Is there phone?She asked me 2.Do you have many friends?He asked me 3.Is there fridge in the kitchen?I asked her 4.Do you smoke?I asked her 5.Does the flat have central heating?I asked her 6.Can move the furniture around?I asked her II. Choose the best answer. (4 points)1.These houses ______ 100 years ago.A. are builtB. builtC. were builtD. build2.Milions of Christmas cards __________ every year.A. were sentB. are sentC. sendD. is sending3.Jim told us where ________it.A. to findB. findingC. for findingD. finds4.These ancient buildings are part of the national ________.A. resourcesB. heritageC. belongingsD. possession5.The window can’t ________.A. be openB. be openedC. be openingD. opened6.Don’t forget ________off the lights before going out.A. to turnB. turningC. turnD. turned7.All of the children participated ________decorations for their classroom.A. to makeB. for makingC. in makingD. of making8.Ann wants...

Nội dung tài liệu

Rewrite these following sentences using the words given.(6 points)1.Is there phone?She asked me 2.Do you have many friends?He asked me 3.Is there fridge in the kitchen?I asked her 4.Do you smoke?I asked her 5.Does the flat have central heating?I asked her 6.Can move the furniture around?I asked her II. Choose the best answer. (4 points)1.These houses ______ 100 years ago.A. are builtB. builtC. were builtD. build2.Milions of Christmas cards __________ every year.A. were sentB. are sentC. sendD. is sending3.Jim told us where ________it.A. to findB. findingC. for findingD. finds4.These ancient buildings are part of the national ________.A. resourcesB. heritageC. belongingsD. possession5.The window can’t ________.A. be openB. be openedC. be openingD. opened6.Don’t forget ________off the lights before going out.A. to turnB. turningC. turnD. turned7.All of the children participated ________decorations for their classroom.A. to makeB. for makingC. in makingD. of making8.Ann wants ________where to get map of the city.A. to knowB. knowingC. to knowingD. knowTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến