loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 12

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-29 16:31:14 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 8   

77
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 12

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 12

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 12Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below. (6 marks)1.At o’clock yesterday we ________ on the beach.A. are lyingB. have lainC. layD. were lying2.I would like ________to Africa.A. goB. to goC. goingD. to going3.________ is building or room where people can go to look at paintings.A. GalleryB. LibraryC. UniversityD. Gym4.While Angela was cleaning her room, she ________her lost ear-ring.A. is findingB. findsC. has foundD. found5.Will you pick me ________after the party?A. onB. overC. throughD. up6.While the choir ________Christmas carols, we were making them some cocoa.A. are singingB. were singingC. sangD. have sung7.Would you like ________for drink?A. goB. to goC. goingD. went8.When was child, ________my ball through the window.A. was always kickingB. always was kickingC. was kicking alwaysD. kicked always9.You ______ brush your teeth twice day.A. shouldB. canC. willD. have10.We ______ dinner when Hoa came.A. are havingB. have hadC. hadD. were...

Nội dung tài liệu

I. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below. (6 marks)1.At o’clock yesterday we ________ on the beach.A. are lyingB. have lainC. layD. were lying2.I would like ________to Africa.A. goB. to goC. goingD. to going3.________ is building or room where people can go to look at paintings.A. GalleryB. LibraryC. UniversityD. Gym4.While Angela was cleaning her room, she ________her lost ear-ring.A. is findingB. findsC. has foundD. found5.Will you pick me ________after the party?A. onB. overC. throughD. up6.While the choir ________Christmas carols, we were making them some cocoa.A. are singingB. were singingC. sangD. have sung7.Would you like ________for drink?A. goB. to goC. goingD. went8.When was child, ________my ball through the window.A. was always kickingB. always was kickingC. was kicking alwaysD. kicked always9.You ______ brush your teeth twice day.A. shouldB. canC. willD. have10.We ______ dinner when Hoa came.A. are havingB. have hadC. hadD. were having11.Yesterday went to the market and ______ some vegetables.A. buyB. buyedC. have boughtD. bought12.She told me how ______ English words well.A. learnB. to learnC. learnedD. learningII. Choose the part that needs correcting.(4 marks)1.I was doing my homework and my dad was reading car magazine after lunch yesterday.A. was doingB. andC. was readingD. after lunch2.Would you like me helping you with your homework?A. Would you likeB. helpingC. withD. your homework3.I will keep day freely next week for our meeting.A. will keepB. freelyC. forD. our meeting4.She spent her free time to visit gallaries and museums last weekend.A. spentB. to visitC. galariesD. last weekendSubmitTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến