loading
back to top

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 11

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-29 16:30:04 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 8   

82
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 11

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 11

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 11Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Chọn đáp án đúng nhất. (6 điểm)1.This is the first time she ________rice paddies.A. will seeB. seesC. has seenD. saw2.Would you mind ________ borrowed your dictionary?A. ifB. whenC. thatD. Ø3.We ________ lots of photos on vacation last summer.A. hadB. tookC. didD. made4.Would you mind ________ the window?A. to closeB. closingC. about closingD. closed5.Welcome ________Springfield!A. atB. toC. inD. for6.Accommodation in London ________very expensive.A. isB. areC. hasD. have7.The road ________down to the sea is very rough.A. goesB. goingC. to goD. gone8.The animal ________ in the forest fire was wild pig.A. hurtB. hurtedC. hurtsD. hurting9.The vase ________ on the shelf is very beautiful.A. standsB. standingC. is standingD. stood10.Do you mind if ________ your atlas for minute?A. borrowB. will borrowC. am going to borrowD. borrowed11.Ann asked me not ________ anybody what happened.A. tellB. tellingC. to tellD. told12.It was late, so we decided ________a taxi home.A. takeB. to...

Nội dung tài liệu

I. Chọn đáp án đúng nhất. (6 điểm)1.This is the first time she ________rice paddies.A. will seeB. seesC. has seenD. saw2.Would you mind ________ borrowed your dictionary?A. ifB. whenC. thatD. Ø3.We ________ lots of photos on vacation last summer.A. hadB. tookC. didD. made4.Would you mind ________ the window?A. to closeB. closingC. about closingD. closed5.Welcome ________Springfield!A. atB. toC. inD. for6.Accommodation in London ________very expensive.A. isB. areC. hasD. have7.The road ________down to the sea is very rough.A. goesB. goingC. to goD. gone8.The animal ________ in the forest fire was wild pig.A. hurtB. hurtedC. hurtsD. hurting9.The vase ________ on the shelf is very beautiful.A. standsB. standingC. is standingD. stood10.Do you mind if ________ your atlas for minute?A. borrowB. will borrowC. am going to borrowD. borrowed11.Ann asked me not ________ anybody what happened.A. tellB. tellingC. to tellD. told12.It was late, so we decided ________a taxi home.A. takeB. to takeC. takingD. tookII. Choose the best answer.(4 marks)1.This festival was first held in 1930.A. They would first hold this festival in 1930.B. They have first held this festival in 1930.C. They first held this festival in 1930.D. They first hold this festival in 1930.2.When they arrive we have dinner.A. When they arrived, we were having dinner.B. When they were arriving, we had dinner.C. When they arrived, we had had dinner.D. When they were arriving, we were having dinner.3.What you plan do your summer vacation?A. What do you plan doing on your summer vacation?B. What do you plan to do on your summer vacation?C. What do you plan do on your summer vacation?D. What you plan to do on your summer vacation?4."I am from Paris, France," Paul said.A. Paul said that was from Paris, France.B. Paul says that he is from Paris, France.C. Paul said that am from Paris, France.D. Paul said that he was from Paris, France.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến