loading
back to top

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 10

Chia sẻ: thanhdatlocnga | Ngày: 2016-10-29 16:28:59 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 8   

95
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 10

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 10

Đề kiểm tra 15 phút lớp 8 tiếng anh - Số 10Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Rewrite the following sentences in the passive form. (7 marks)1.They will prepare the party at the weekend.2.She won't buy all these books this year.3.The maid will clean the windows after the storm.4.My friends buy comics in his shop.5.Our neighbour plants onions and garlics in their garden.6.He will buy the tickets to the concert tomorrow.7.She looks after Anne´s baby every Friday night.II. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below. (3 marks)1.It is ________ to park in the center of Newtown.A. impossibleB. impossibilityC. impossibilitiesD. impossibly2.I am delighted ________you passed your exam.A. thatB. toC. in order toD. so that3.Is the rubbish ________ every day?A. collectB. collectingC. collectedD. be collected4.We were delighted ________your letter yesterday.A. to getB. gotC. gettingD. get5.Let’s play tennis instead of ________television.A. watchB. watchingC. watchesD. to watch6.Sooner or later satellite ________by large piece of...

Nội dung tài liệu

I. Rewrite the following sentences in the passive form. (7 marks)1.They will prepare the party at the weekend.2.She won't buy all these books this year.3.The maid will clean the windows after the storm.4.My friends buy comics in his shop.5.Our neighbour plants onions and garlics in their garden.6.He will buy the tickets to the concert tomorrow.7.She looks after Anne´s baby every Friday night.II. Choose the word or phrase that best completes each unfinished sentence below. (3 marks)1.It is ________ to park in the center of Newtown.A. impossibleB. impossibilityC. impossibilitiesD. impossibly2.I am delighted ________you passed your exam.A. thatB. toC. in order toD. so that3.Is the rubbish ________ every day?A. collectB. collectingC. collectedD. be collected4.We were delighted ________your letter yesterday.A. to getB. gotC. gettingD. get5.Let’s play tennis instead of ________television.A. watchB. watchingC. watchesD. to watch6.Sooner or later satellite ________by large piece of rubbish.A. will destroyB. will destroyedC. will be destroyedD. will been destroyedTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến