loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 8

Chia sẻ: manhthcslocnga@gmail.com | Ngày: 2016-10-26 15:32:51 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề kiểm tra tiếng anh lớp 6   

91
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 8

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 8

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 8Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Chọn đáp án đúng. (6 điểm)1.There are many accidents on the roads. We must ______ discipline.A. readB. to readC. readingD. reads2.There is movie theatre ______ factory and restaurant.A. inB. betweenC. toD. among3.Listen! ______ to your sister?A. Who is talkB. Who talksC. Who does talkD. Who is talking4.You are too fat. You ______ eat much meat.A. shouldn'tB. needn'tC. mustn'tD. couldn't5.How ______do you have picnic?A. usuallyB. oftenC. alwaysD. sometimes6.The Bakers ______ dinner at the moment.A. is havingB. are havingC. are eatingD. are corret7.Nam can dance ______ he can’t swim.A. butB. andC. whyD. or8.What are you going to do ______ the weekend?A. forB. ofC. inD. on9.______is she travelling? By coach.A. How longB. How muchC. HowD. What10.My sister and ______ TV in the living room now.A. am watchingB. are watchingC. is watchingD. watchII. Chia động từ trong ngoặc. (4 điểm)1.Look! The girl (come) .2.(you have) Math on Monday?3.Where is Nam?- He (watch) TV in...

Nội dung tài liệu

I. Chọn đáp án đúng. (6 điểm)1.There are many accidents on the roads. We must ______ discipline.A. readB. to readC. readingD. reads2.There is movie theatre ______ factory and restaurant.A. inB. betweenC. toD. among3.Listen! ______ to your sister?A. Who is talkB. Who talksC. Who does talkD. Who is talking4.You are too fat. You ______ eat much meat.A. shouldn'tB. needn'tC. mustn'tD. couldn't5.How ______do you have picnic?A. usuallyB. oftenC. alwaysD. sometimes6.The Bakers ______ dinner at the moment.A. is havingB. are havingC. are eatingD. are corret7.Nam can dance ______ he can’t swim.A. butB. andC. whyD. or8.What are you going to do ______ the weekend?A. forB. ofC. inD. on9.______is she travelling? By coach.A. How longB. How muchC. HowD. What10.My sister and ______ TV in the living room now.A. am watchingB. are watchingC. is watchingD. watchII. Chia động từ trong ngoặc. (4 điểm)1.Look! The girl (come) .2.(you have) Math on Monday?3.Where is Nam?- He (watch) TV in his room at the moment.4.They (not play) games in the evenings .5.She likes reading but she (not read) now.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến