loading
back to top

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 7

Chia sẻ: manhthcslocnga@gmail.com | Ngày: 2016-10-26 15:32:02 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề kiểm tra tiếng anh lớp 6   

97
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 7

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 7

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 7Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Chọn đáp án đúng. (6 điểm)1.My teacher goes to work ____ foot.A. byB. withC. ofD. on2.They are going to stay at ______ house in Nha Trang.A. friendB. friend'sC. friends'D. friends3.I’m not hungry ____ I’m thirsty.A. butB. ofC. withD. and4._____ would you like? Some orange juice, please.A. WhichB. HowC. WhatD. Where5.He also grows _____ fruit trees.A. some ofB. fewC. littleD. little6.I go _____ school at 6:45.A. inB. toC. onD. at7._____ school do you go to?A. WhereB. WhenC. WhoD. Which8._____ do Hoa and Lan go to school? By bus.A. WhichB. HowC. WhatD. Where9.I often go to bed _____ 11 p.m.A. atB. ofC. inD. on10."_____does your father go to work?” “About a.m.”A. WhatB. HowC. What timeD. WhereII. Tìm lỗi sai trong những câu sau.(4 điểm)1.After each lesson, we often have ten-minutes break.A. AfterB. haveC. ten-minutesD. break2.Are there tub and shower in the bathroom?A. AreB. tubC. showerD. in3.How much hours does your mother work week?- Eight hours.A. How muchB. hoursC....

Nội dung tài liệu

I. Chọn đáp án đúng. (6 điểm)1.My teacher goes to work ____ foot.A. byB. withC. ofD. on2.They are going to stay at ______ house in Nha Trang.A. friendB. friend'sC. friends'D. friends3.I’m not hungry ____ I’m thirsty.A. butB. ofC. withD. and4._____ would you like? Some orange juice, please.A. WhichB. HowC. WhatD. Where5.He also grows _____ fruit trees.A. some ofB. fewC. littleD. little6.I go _____ school at 6:45.A. inB. toC. onD. at7._____ school do you go to?A. WhereB. WhenC. WhoD. Which8._____ do Hoa and Lan go to school? By bus.A. WhichB. HowC. WhatD. Where9.I often go to bed _____ 11 p.m.A. atB. ofC. inD. on10."_____does your father go to work?” “About a.m.”A. WhatB. HowC. What timeD. WhereII. Tìm lỗi sai trong những câu sau.(4 điểm)1.After each lesson, we often have ten-minutes break.A. AfterB. haveC. ten-minutesD. break2.Are there tub and shower in the bathroom?A. AreB. tubC. showerD. in3.How much hours does your mother work week?- Eight hours.A. How muchB. hoursC. doesD. work4.They aren’t go to bed at o’clock.A. TheyB. aren'tC. goD. at5.What do you get up?A. WhatB. doC. youD. get upTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến