loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 14

Chia sẻ: manhthcslocnga@gmail.com | Ngày: 2016-10-26 23:13:36 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 6   

54
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 14

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 14

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 14Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Chọn đáp án đúng. (6 điểm)1.- _____ is Chi going to do?- She’s going to go swimming with her friends.A. WhenB. WhyC. WhereD. What2.They’re going to work ______ their uncle’s farm.A. atB. fromC. onD. in3._____ don't we play some computer games?A. WhatB. WhyC. WhoseD. Whom4._____ Saturday morning, I'm going to visit my friend.A .InB. AtC. OnD. For5.They ______ to music at the moment.A. listenB. listeningC. are listeningD. are going to listen6.I ______ the Internet every day.A. surfB. am surfingC. surfingD. to surf7.Although the children are very young, their parents let them______ up as late as they want.A. stayingB. stayC. staysD. to stay8.Susan is______because she doesn't have any close friends.A. happyB. fatC. lonelyD. sympathetic9.Are there any films that you ______ like to see at the moment?A. areB. wouldC. shouldD. being10.What’s ______ the radio this morning?A. inB. atC. aboutD. onII. Chia dạng đúng của động từ đã cho trong ngoặc. (4 điểm)1.Lan usually (play)...

Nội dung tài liệu

I. Chọn đáp án đúng. (6 điểm)1.- _____ is Chi going to do?- She’s going to go swimming with her friends.A. WhenB. WhyC. WhereD. What2.They’re going to work ______ their uncle’s farm.A. atB. fromC. onD. in3._____ don't we play some computer games?A. WhatB. WhyC. WhoseD. Whom4._____ Saturday morning, I'm going to visit my friend.A .InB. AtC. OnD. For5.They ______ to music at the moment.A. listenB. listeningC. are listeningD. are going to listen6.I ______ the Internet every day.A. surfB. am surfingC. surfingD. to surf7.Although the children are very young, their parents let them______ up as late as they want.A. stayingB. stayC. staysD. to stay8.Susan is______because she doesn't have any close friends.A. happyB. fatC. lonelyD. sympathetic9.Are there any films that you ______ like to see at the moment?A. areB. wouldC. shouldD. being10.What’s ______ the radio this morning?A. inB. atC. aboutD. onII. Chia dạng đúng của động từ đã cho trong ngoặc. (4 điểm)1.Lan usually (play) badminton in the fall.2.They (not go) fishing in the winter.3.My sister (drink) some fruit juice at the moment.4.Lan and Nam (see) new film tonight.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến