loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 13

Chia sẻ: manhthcslocnga@gmail.com | Ngày: 2016-10-26 23:12:26 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 6   

35
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 13

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 13

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 13
Tóm tắt nội dung

I. Chọn đáp án đúng. (6 điểm)1.- _____ does Jack often do on Saturdays? He often goes fishing.A. WhenB. WhyC. WhereD. What2.In Vietnam the weather is very cold _____ the winter.A. atB. fromC. onD. in3._____ people are there in your family?A. HowB. How longC. How oftenD. How many4._____ is the hottest time of the year.A. SpringB. SummerC. AutumnD. Winter5.They _____ volleyball at the moment.A. playB. playsC. are playingD. is playing6.When it’s cold, we often ______ at home watching television.A. getB. goC. stayD. be7._____ weather do they like?A. WhenB. HowC. WhyD. What8.The weather is very ______ at this time of year.A. changeB. to changeC. changeableD. being change9.There _____ lot of food in the fridge, so help yourself.A. beB. isC. areD. were10._____ we all have walk in the country?A. Let’sB. ShallC. OughtD. Why notII. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi. (4 điểm)1.Does Phong's school have forty classrooms?=> Are 2.Hoa is hard student.=> Hoa studies 3.What is your...

Nội dung tài liệu

I. Chọn đáp án đúng. (6 điểm)1.- _____ does Jack often do on Saturdays? He often goes fishing.A. WhenB. WhyC. WhereD. What2.In Vietnam the weather is very cold _____ the winter.A. atB. fromC. onD. in3._____ people are there in your family?A. HowB. How longC. How oftenD. How many4._____ is the hottest time of the year.A. SpringB. SummerC. AutumnD. Winter5.They _____ volleyball at the moment.A. playB. playsC. are playingD. is playing6.When it’s cold, we often ______ at home watching television.A. getB. goC. stayD. be7._____ weather do they like?A. WhenB. HowC. WhyD. What8.The weather is very ______ at this time of year.A. changeB. to changeC. changeableD. being change9.There _____ lot of food in the fridge, so help yourself.A. beB. isC. areD. were10._____ we all have walk in the country?A. Let’sB. ShallC. OughtD. Why notII. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi. (4 điểm)1.Does Phong's school have forty classrooms?=> Are 2.Hoa is hard student.=> Hoa studies 3.What is your daughter's age?=> How 4.How interesting the book is!=> WhatTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luậnTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến