loading
back to top

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 12

Chia sẻ: manhthcslocnga@gmail.com | Ngày: 2016-10-26 23:10:04 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 6   

64
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 12

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 12

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 12Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Chọn đáp án đúng. (6 điểm)1._____ sports does Alan play? He plays tennis.A. WhichB. WhyC. WhoD. Where2.They sometimes _____ their kites.A. playB. goC. flyD. depart3.My father is ______television.A. seeingB. lookingC. watchingD. reading4.Alice often _____her neighbor’s baby.A. listensB. looks afterC. practicesD. paints5.I play ______ in the evenings.A. guitarB. the guitarC. guitarD. lot of guitars6.How often do you go on vacation? _______A. go to the beach.B. Once year.C. like going shopping.D. visit museums.7.Edward ______ excellent photos.A. doesB. makesC. playsD. takes8.We ______ football at the moment.A. playB. are playingC. to playD. playing9.I don’t watch TV very much. ______ watch TV.A. oftenB. usuallyC. alwaysD. seldom10.In my _____ time go to evening classes to study English.A. spareB. vacantC. blankD. BII. Mỗi câu sau có một lỗi sai. Tìm lỗi sai và viết lại câu đúng xuống bên dưới. (4 điểm)1.Can you to go to the market for me?2.My son is so good on mathematics.3.How...

Nội dung tài liệu

I. Chọn đáp án đúng. (6 điểm)1._____ sports does Alan play? He plays tennis.A. WhichB. WhyC. WhoD. Where2.They sometimes _____ their kites.A. playB. goC. flyD. depart3.My father is ______television.A. seeingB. lookingC. watchingD. reading4.Alice often _____her neighbor’s baby.A. listensB. looks afterC. practicesD. paints5.I play ______ in the evenings.A. guitarB. the guitarC. guitarD. lot of guitars6.How often do you go on vacation? _______A. go to the beach.B. Once year.C. like going shopping.D. visit museums.7.Edward ______ excellent photos.A. doesB. makesC. playsD. takes8.We ______ football at the moment.A. playB. are playingC. to playD. playing9.I don’t watch TV very much. ______ watch TV.A. oftenB. usuallyC. alwaysD. seldom10.In my _____ time go to evening classes to study English.A. spareB. vacantC. blankD. BII. Mỗi câu sau có một lỗi sai. Tìm lỗi sai và viết lại câu đúng xuống bên dưới. (4 điểm)1.Can you to go to the market for me?2.My son is so good on mathematics.3.How many butter would you like?4.They have cup of tea at the moment.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến