loading
back to top

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 11

Chia sẻ: manhthcslocnga@gmail.com | Ngày: 2016-10-26 23:08:31 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 6   

75
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 11

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 11

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 11
Tóm tắt nội dung

I. Chọn đáp án đúng. (6 điểm)1.A _____ you like some lemonade?B Yes, please.A. CanB. MustC. ShouldD. Would2.I’ll get _____ cheese while I’m at the shop.A. aB. someC. anyD. an3.Which word is the odd one out?A. cartonB. bottleC. tinD. water4.- _____ rice do you want? kilos.A. HowC. How manyB. WhatD. How much5.A Are there any apples? Yes, but they aren’t very good. _____ we get some oranges instead?A. MustB. AreC. ShallD. Ought6.Cheese, butter and cream are _____ .A. drinksB. vegetablesC. dairy productsD. meat7.My mother is _____ diet.A. onB.inC. overD. below8.A Would you like anything else? _____A. That will be all, thanks.B. Yes, am.C. No problem.D. Oh, I’m sorry.9.I’m afraid this meat has no______ .A. taste at allB. really deliciousC. saltyD. sweet and sour10._____ is long green vegetable which we often eat in salad.A. CucumberB. CarrotC. CabbageD. TomatoII. Điền từ để hỏi thích hợp vào chỗ trống.(4 điểm)1. oranges are there in the fridge? There are six.2.do you go to school every...

Nội dung tài liệu

I. Chọn đáp án đúng. (6 điểm)1.A _____ you like some lemonade?B Yes, please.A. CanB. MustC. ShouldD. Would2.I’ll get _____ cheese while I’m at the shop.A. aB. someC. anyD. an3.Which word is the odd one out?A. cartonB. bottleC. tinD. water4.- _____ rice do you want? kilos.A. HowC. How manyB. WhatD. How much5.A Are there any apples? Yes, but they aren’t very good. _____ we get some oranges instead?A. MustB. AreC. ShallD. Ought6.Cheese, butter and cream are _____ .A. drinksB. vegetablesC. dairy productsD. meat7.My mother is _____ diet.A. onB.inC. overD. below8.A Would you like anything else? _____A. That will be all, thanks.B. Yes, am.C. No problem.D. Oh, I’m sorry.9.I’m afraid this meat has no______ .A. taste at allB. really deliciousC. saltyD. sweet and sour10._____ is long green vegetable which we often eat in salad.A. CucumberB. CarrotC. CabbageD. TomatoII. Điền từ để hỏi thích hợp vào chỗ trống.(4 điểm)1. oranges are there in the fridge? There are six.2.do you go to school every day? By bike.3. is it? It is ten o’clock.4. does he feel? Hungry.5. is his hair? It’s black.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến