loading
back to top

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 10

Chia sẻ: manhthcslocnga@gmail.com | Ngày: 2016-10-26 15:35:40 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 6   

84
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 10

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 10

Đề kiểm tra 15 phút lớp 6 - Số 10Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Chọn đáp án đúng. (5 điểm)1.A _______ They go swimming twice week.A. What are they doing?B. What do they do?C. Where are they going?D. How often do they go swimming?2.Are your children tall _______ short?A. andB. orC. norD. but3.A What’s your favorite drink? _______.A. ChickenB. FishC. LettuceD. Soda4.I like beef very much, but my brothers ________ .A. don’tB. don’t likeC. aren’tD. aren’t like5.There’re _______ books on the table.A. anyB. aC. anD. some6.Tomatoes are very good_______ you.A. toB. atC. onD. for7.A ______ doesn’t eat meat.A. doctorB. cookC. teacherD. vegetarian8.My father drinks tea_______ the morning.A. atB. inC. onD. over9.______ you like some noodles?A. OughtB. WouldC. MindD. May10.A ______ does she want for dinner? Rice and chicken.A. WhereB. WhatC. WhoD. WhenII. Sắp xếp những từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh. (5 điểm)1.long has she dark /hair /and2.like to you would see movie?3.fish like don’t chicken and4.face eyes big Lan round dark and has5.eggs some for my...

Nội dung tài liệu

I. Chọn đáp án đúng. (5 điểm)1.A _______ They go swimming twice week.A. What are they doing?B. What do they do?C. Where are they going?D. How often do they go swimming?2.Are your children tall _______ short?A. andB. orC. norD. but3.A What’s your favorite drink? _______.A. ChickenB. FishC. LettuceD. Soda4.I like beef very much, but my brothers ________ .A. don’tB. don’t likeC. aren’tD. aren’t like5.There’re _______ books on the table.A. anyB. aC. anD. some6.Tomatoes are very good_______ you.A. toB. atC. onD. for7.A ______ doesn’t eat meat.A. doctorB. cookC. teacherD. vegetarian8.My father drinks tea_______ the morning.A. atB. inC. onD. over9.______ you like some noodles?A. OughtB. WouldC. MindD. May10.A ______ does she want for dinner? Rice and chicken.A. WhereB. WhatC. WhoD. WhenII. Sắp xếp những từ cho sẵn thành câu hoàn chỉnh. (5 điểm)1.long has she dark /hair /and2.like to you would see movie?3.fish like don’t chicken and4.face eyes big Lan round dark and has5.eggs some for my have breakfastTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến