loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 tiếng anh - Số 2

Chia sẻ: ngocdachau@gmail.com | Ngày: 2016-10-30 20:07:04 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 11   

112
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 tiếng anh - Số 2

Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 tiếng anh - Số 2

Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 tiếng anh - Số 2Loading...

Tóm tắt nội dung

I. Choose the best answer. (5 points)1.The children were ________ about opening their presents.A. interestedB. fondC. keenD. excited2.Andrew ________ the test before so he ________ it very easy.A. did/ had foundB. had done/ foundC. was doing/ foundD. did/ was founding3.You ________ your new hat when ________ you yesterday.A. were wearing/ had metB. wore/ had metC. were wearing/ metD. wore/ was meeting4.As ________ the glass, it suddenly ________ into two pieces.A. cut/ brokeB. cut/ was breakingC. was cutting/ had brokenD. was cutting/ broke5.A burglar ________ into the house while we ________ television.A. broke/ were watchingB. broke/ watchedC. had broken/ watchedD. broke/ had watched6.The fire________some years ago at Dong Xuan market.A. happenB. happenedC. happeningD. happens7.I was going home when ________an accident.A. seeB. was seeingC. sawD. had seen8.When came, they________chess.A. are playingB. was playingC. were playingD. has played9.Listen. Do you hear someone_________at...

Nội dung tài liệu

I. Choose the best answer. (5 points)1.The children were ________ about opening their presents.A. interestedB. fondC. keenD. excited2.Andrew ________ the test before so he ________ it very easy.A. did/ had foundB. had done/ foundC. was doing/ foundD. did/ was founding3.You ________ your new hat when ________ you yesterday.A. were wearing/ had metB. wore/ had metC. were wearing/ metD. wore/ was meeting4.As ________ the glass, it suddenly ________ into two pieces.A. cut/ brokeB. cut/ was breakingC. was cutting/ had brokenD. was cutting/ broke5.A burglar ________ into the house while we ________ television.A. broke/ were watchingB. broke/ watchedC. had broken/ watchedD. broke/ had watched6.The fire________some years ago at Dong Xuan market.A. happenB. happenedC. happeningD. happens7.I was going home when ________an accident.A. seeB. was seeingC. sawD. had seen8.When came, they________chess.A. are playingB. was playingC. were playingD. has played9.Listen. Do you hear someone_________at the door?A. knockingB. to knockC. knockD. knocks10.He should know how________the film projector.A. to useB. useC. usedD. usingII. Put the verbs in brackets in the Past Simple, Past Perfect, or Past Continuous (5 points)1.When (find) my purse, someone (take) the money out of it.2.He (watch) TV when the phone (ring) .3.The Second World War (begin) in 1939.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến