loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 tiếng anh - Số 1

Chia sẻ: ngocdachau@gmail.com | Ngày: 2016-10-30 20:05:30 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 11   

128
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 tiếng anh - Số 1

Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 tiếng anh - Số 1

Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 tiếng anh - Số 1Loading...

Tóm tắt nội dung

Choose the best answer. (5 points)1.They let their children _______ up late at weekends.A. stayingB. to stayC. stayD. stayed2.The children were eager ________ their parents.A. to seeB. seeC. seeingD. saw3.I’d rather _______ at home.A. to stayB. stayingC. stayedD. stay4.Peter is very funny. He makes me _______ lot.A. laughB. to laughC. laughingD. laughed5.________ bread, you usually need flour, salt and yeast..A. MakeB. To makeC. MakingD. Made6.It’s important for her _________ the office.A. ringingB. to ringC. ringD. rang7.They would _______ go by plane than spend week traveling by train.A. likeB. ratherC. preferD. better8.The boss made _______ for meeting after work.A. us to stayB. us stayC. us stayingD. us to staying9.Her parents want her _______ doctor.A. becomeB. to becomeC. becomingD. became10.She asked Mary ________ her.A. to helpB. helpC. helpedD. helpingII. Rewrite the sentences, using the words given in brakets. (5 points)1.“I think you should look for better job, Jerry.”...

Nội dung tài liệu

Choose the best answer. (5 points)1.They let their children _______ up late at weekends.A. stayingB. to stayC. stayD. stayed2.The children were eager ________ their parents.A. to seeB. seeC. seeingD. saw3.I’d rather _______ at home.A. to stayB. stayingC. stayedD. stay4.Peter is very funny. He makes me _______ lot.A. laughB. to laughC. laughingD. laughed5.________ bread, you usually need flour, salt and yeast..A. MakeB. To makeC. MakingD. Made6.It’s important for her _________ the office.A. ringingB. to ringC. ringD. rang7.They would _______ go by plane than spend week traveling by train.A. likeB. ratherC. preferD. better8.The boss made _______ for meeting after work.A. us to stayB. us stayC. us stayingD. us to staying9.Her parents want her _______ doctor.A. becomeB. to becomeC. becomingD. became10.She asked Mary ________ her.A. to helpB. helpC. helpedD. helpingII. Rewrite the sentences, using the words given in brakets. (5 points)1.“I think you should look for better job, Jerry.” advised... )2.“You must practice for two hours every day!” My piano teacher makes...)3.He locked the door when he went out We saw... )4.Mary played the piano very well at the party They heard... )5.“You can go home early, Tom ”, The manager let... )Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến