loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 - Số 1

Chia sẻ: hsond@gmail.com | Ngày: 2016-11-05 22:23:20 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Chưa có chủ đề nào

103
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 - Số 1

Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 - Số 1

Đề kiểm tra 15 phút lớp 10 - Số 1Loading...

Tóm tắt nội dung
I. Chọn câu trả lời đúng nhất. (6 điểm)1.The World War ______ in 1939 and ______ in 1945.A. begins/endsB. had begun/endedC. began/endedD. has began/ended2.According to the research reports, people usually ______ in their sleep 25 to 30 times each night.A. turnedB. turnsC. is turningD. turn3.John isn't content with his present salary.A. excited aboutB. satisfied withC. disappointed atD. interested in4.______ is the subject that like best.A. BiologistB. BiologyC. BiologicalD. Biologic5.The alarm goes off at 5.00.A. goes outB. goes awayC. goes wrongD. rings6.Peter ______ game yesterday.A. didn't playB. wasn't playC. didn't playedD. doesn't play7.It _____ me fifteen minutes to get to school every morning.A. tookB. is takingC. has takenD. takes8.Ba is an excellent student. He ______ gets bad mark.A. usuallyB. oftenC. neverD. normally9.Harry works all the time. He ______.A. never relaxesB. relaxes neverC. often relaxesD. relaxes sometimes10.Mr. Vy is farmer.A....
Nội dung tài liệu
I. Chọn câu trả lời đúng nhất. (6 điểm)1.The World War ______ in 1939 and ______ in 1945.A. begins/endsB. had begun/endedC. began/endedD. has began/ended2.According to the research reports, people usually ______ in their sleep 25 to 30 times each night.A. turnedB. turnsC. is turningD. turn3.John isn't content with his present salary.A. excited aboutB. satisfied withC. disappointed atD. interested in4.______ is the subject that like best.A. BiologistB. BiologyC. BiologicalD. Biologic5.The alarm goes off at 5.00.A. goes outB. goes awayC. goes wrongD. rings6.Peter ______ game yesterday.A. didn't playB. wasn't playC. didn't playedD. doesn't play7.It _____ me fifteen minutes to get to school every morning.A. tookB. is takingC. has takenD. takes8.Ba is an excellent student. He ______ gets bad mark.A. usuallyB. oftenC. neverD. normally9.Harry works all the time. He ______.A. never relaxesB. relaxes neverC. often relaxesD. relaxes sometimes10.Mr. Vy is farmer.A. peasantsB. peasantC. peseantD. peseantsII. Chia động từ trong ngoặc thời thích hợp (4 điểm).1.The war (break) out three years ago.2.He (write) letter to his pen-friend every month.3.Why (you not/ come) yesterday?4.She (usually not play) cards but (watch) TV.Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến