loading
back to top

đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 7

Chia sẻ: tuan242526@gmail.com | Ngày: 2016-10-25 17:57:24 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 7   

118
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 7

đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 7

đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 7Loading...

Tóm tắt nội dung

PHÒNG GD-ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS ĐỒNG RÙM Độc lập Tự do Hạnh phúc __________________ _________________ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT LẦN 1(TCT 20) -HK IMÔN: TIẾNG ANH 7NĂM HỌC 2016-2017MA TRẬN :Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụngTổng sốTN TL TN TL TN TLPHONETICS 4C(I)1Đ 4C1ĐREADING 4C(III-a)2Đ 2C(III-b)1Đ 6C3ĐWRITING 4C(IV)2Đ 4C2ĐLANGUAGEFOCUS 8C(II)2Đ 4C(V)2Đ 12C4ĐCÂU 12 26ĐIỂM 10TỔNG 50% 30% 20% 100%PHÒNG GD-ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS ĐỒNG RÙM Độc lập Tự do Hạnh phúc __________________ _________________ ĐỀ KIỂM TRA1 TIẾT LẦN -HK I(2016 2017)MÔN: TIẾNG ANH 7THỜI GIAN: 45 PHÚTI/- Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others 1m Chọn từ có phần được gạch dưới phát âm khác những từ khác) 1) a- b- c- tomorr d- yell 2) a- mportant b- ke c- nk d- ddle 3) a- br ea b- ea ve c- ea der d- ea ch 4) a- tea ch er b- ch ool c- lun ch d- mu ch II/- Choose the best answer.(2 ms )( Chọn đáp án đúng...

Nội dung tài liệu

PHÒNG GD-ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS ĐỒNG RÙM Độc lập Tự do Hạnh phúc __________________ _________________ MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA TIẾT LẦN 1(TCT 20) -HK IMÔN: TIẾNG ANH 7NĂM HỌC 2016-2017MA TRẬN :Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụngTổng sốTN TL TN TL TN TLPHONETICS 4C(I)1Đ 4C1ĐREADING 4C(III-a)2Đ 2C(III-b)1Đ 6C3ĐWRITING 4C(IV)2Đ 4C2ĐLANGUAGEFOCUS 8C(II)2Đ 4C(V)2Đ 12C4ĐCÂU 12 26ĐIỂM 10TỔNG 50% 30% 20% 100%PHÒNG GD-ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS ĐỒNG RÙM Độc lập Tự do Hạnh phúc __________________ _________________ ĐỀ KIỂM TRA1 TIẾT LẦN -HK I(2016 2017)MÔN: TIẾNG ANH 7THỜI GIAN: 45 PHÚTI/- Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others 1m Chọn từ có phần được gạch dưới phát âm khác những từ khác) 1) a- b- c- tomorr d- yell 2) a- mportant b- ke c- nk d- ddle 3) a- br ea b- ea ve c- ea der d- ea ch 4) a- tea ch er b- ch ool c- lun ch d- mu ch II/- Choose the best answer.(2 ms )( Chọn đáp án đúng nhất )5/- Everyday, Nam.........to school by bike a/ went b/ goes c/ go d/ are going6/- Lan .......... TV everyday. a/ watches b/ watch c/ watched d/ was watched7/- My father is teacher. He ...........at Phuoc Dong secondary school. a/ teach b/ teaches c/ taught d/ is teaching 8/-Lan and Mai ............ close friends. a/ is b/ am c/ are d/ be9/- She.........Hanoi tomorrow a/ visit b/ will visit c/ is visiting d/ visits 10/- doctor a/ teaches in school c/ takes care of sick people b/ writes for newspaper d/ works on farm11/- She works in school. She teaches students. What is her job? a/ farmer b/ doctor c/ teacher d/ nurse 12/- He fights fires. He is very brave. What is his job? a/ fireman b/ singer c/ teacher d/ worker III/- Read the passage carefully and answer the questions below:(3ms Đọc kĩ đoạn văn và trả lời câu hỏi bên dưới) Nam is new student in class 7A .He is from Hue and his parents still live there. He lives with his uncle and aunt in Hanoi. Nam has lots of friends in Hue .But he doesn’t have any friends in Hanoi. Many things are different. His new school is bigger than his old school. His new school has lot of students. His old school doesn’t have many students. Nam is unhappy .He misses his parents and his friends.a/-Questions:13/- Where is Nam from?...........................................................................14/- How is his new school different from his old school?...........................................................................15/- Does he have lots of friends in Hanoi?...........................................................................16/- Who is he staying with?...........................................................................b/-Choose True or False:17/-_______He is in grade 718/-_______He is happy because he misses his parents and his friendsIV/- Write the invitation card to your friend (2ms )( Viết thiệp mời để mời bạn) Dear(19)_________ ,I/ have birthday/ Sunday evening. (20)_________________________________________________________The party be my house pm 10 pm (21)_________________________________________________________I hope you come join the fun (22)_________________________________________________________ Love Your closed friend. V. Match the item column with the item column (2ms )A B23.What is his address ?24. He is take care of sick.25.How far is it from your house to school ?26.How od will you be on your next birthday a. It’s about kilometersb. I’ll be 14.c. 10 Nguyen Hue streetd. He is doctor KEY:23____24____25____26____PHÒNG GD-ĐT TÂN CHÂU CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMTRƯỜNG THCS ĐỒNG RÙM Độc lập Tự do Hạnh phúc __________________ _________________ HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA1 TIẾT LẦN -HK IMÔN: TIẾNG ANH 7NĂM HỌC 2016 2017I/- MỖI CÂU ĐÚNG 0.25 1) 2) 3) 4) II/- MỖI CÂU ĐÚNG 0.25 5/- b/ goes 6/- a/ watches 7/- a/ teaches 8/- c/ are 9/- b/ will visit 10/- c/ takes care of sick people 11/- c/ teacher 12/- a/ firemanIII/- a/ MỖI CÂU ĐÚNG 0.5 Đ13/- Where is Nam from? He is from Hue.14/- How is his new school different from his old school? His new school is bigger than his old school.15/- Who is he staying with? He is staying with his uncle and aunt in Hanoi.16/- Does he have lots of friends in Hanoi?- No, he doesn’t. b/ MỖI CÂU ĐÚNG 0.5 Đ17/-T18/-FIV/- MỖI CÂU ĐÚNG 0.5 (19) Lan, (20) I’m having birthday party on Sunday evening. (21) The party will be at my house from pm to 10 pm. (22) hope you will come and join the fun V/- MỖI CÂU ĐÚNG 0.5 Đ: 23.c 24.d 25.a 26bTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến