loading
back to top

đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 6 lần 2

Chia sẻ: tuan242526@gmail.com | Ngày: 2016-10-25 17:58:22 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 6   

136
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 6 lần 2

đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 6 lần 2

đề kiểm tra 1 tiết tiếng anh lớp 6 lần 2Loading...

Tóm tắt nội dung

NGUYEN TRUNG TRUC SECONDARY SCHOOLName:Class: THE SECOND WRITTEN TESTSubject: English Code of paper" -------------------------------------------------------------------------------------------------------MARK COMMENT Code of paperI. Listen: Question 1: Listen to the tape and choose the best answer 2pts )1. You and Nga play…………………… A. volleyball B. soccer C. games D.music2. Thu and Vui play ………….A. tennis soccer C. games D. volleyball3. Do girls play soccer ?->………………..A.No,they don’t No,I don’t C.Yes,they do D. Yes,I do4. Does Nga play soccer? -> ………………A. Yes,I do No,I don’t C.Yes,she does D.No,she doesn’tII. Language FoccusQuestion Choose the best answer to complete the bellow sentences .( points)1. He does …………….. homework in the evening.A. his B. her C. your D. their2. What time do you ………………………………. breakfast?A. has B. do C. have D. does3.When ……………you have English .A. are B. do C. am D. is4.He has history ……………………………. MondayA. at B. to C. next D. on5.I …………………………… in grade...

Nội dung tài liệu

NGUYEN TRUNG TRUC SECONDARY SCHOOLName:Class: THE SECOND WRITTEN TESTSubject: English Code of paper" -------------------------------------------------------------------------------------------------------MARK COMMENT Code of paperI. Listen: Question 1: Listen to the tape and choose the best answer 2pts )1. You and Nga play…………………… A. volleyball B. soccer C. games D.music2. Thu and Vui play ………….A. tennis soccer C. games D. volleyball3. Do girls play soccer ?->………………..A.No,they don’t No,I don’t C.Yes,they do D. Yes,I do4. Does Nga play soccer? -> ………………A. Yes,I do No,I don’t C.Yes,she does D.No,she doesn’tII. Language FoccusQuestion Choose the best answer to complete the bellow sentences .( points)1. He does …………….. homework in the evening.A. his B. her C. your D. their2. What time do you ………………………………. breakfast?A. has B. do C. have D. does3.When ……………you have English .A. are B. do C. am D. is4.He has history ……………………………. MondayA. at B. to C. next D. on5.I …………………………… in grade sixA. is B. am C. are D. be6.She …………….her teeth every morning.A. washes B. goes C. brushes D. does7.They …………………. to school at seven o’clock.A. goes B. have C. are D. go 8. Nga is student. She is …………... grade 6, class 6C.A. of B. at C. on D. in III. ReadingQuestion 3: Read the passage and answer the questions. pts Hello! My name is Phong. I’m twelve years old and I’m in grade 6. My school is in the country. It is small school. My school has two floors and sixteen classrooms. Myclassroom is on the first floor. There are thirty five students in my class. Every morning get up at 6.00. get dressed, brush my teeth and wash my face. have breakfast at 6.20 and go to school at 6.40 Check True or False (1pt) F1. Phong is twelve years old .2. Phong’s school is in the city. 3. Phong’s school is big.4. His classroom is on the first floor .* Answer the questions (1pt) 1. Which grade is he in?………………………………………………………………………………………2.What does he do every morning?………………………………………………………………………………………IV. Writing Question 4: Rewrite the full sentences using the given words.(1pt)1. What do go time you school to ?->…………………………………………………………………………………….2. Every evening my homework do.-> …………………………………………………………………………………….Question 5: Answer the questions about you. 1pt)1. What do you do after school?………………………………………………………………………………………2. What time do you get up?……………………………………………………………………………………….………………The end……………..N Dun dung chi ti độ nh bi độ thông hi độ ng Cộng TN TL TN TLC độ th độ ca oTN TL TN TLLISTEN 1. Listen to the tape and choose the bestanswer 21 21 câu: 42 m=20%LANGUAG-E FOCUS 1. Choosethe bestanswer to complete the following sentences. 42 42 câu: 85 m=40%READING 2. Readthe passage and choose the bestanswer 41 21 câu: 62 m=20%WRITING 3. Rewritethe full sentences usingthe given words. 21 câu: 22 m=10%4. Answerthe questions about you. 21 câu: 22 m=10%T ng Câu 18 ng m: 100 câu 6S ểm: đ20% câu 6S ểm: đ30% câu 2S ểm: đ10% câu 4S ểm: đ20% câu 4S ểm: đ20 câu: 0S m:1 0100%Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâmTài liệu liên quan
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến