loading
back to top

đề kiểm tra 1 tiết Sử 7

Chia sẻ: nguyenthaolinh | Ngày: 2016-11-22 17:26:36 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề kiểm tra 1 tiết Sử 7   

111
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề kiểm tra 1 tiết Sử 7

đề kiểm tra 1 tiết Sử 7

đề kiểm tra 1 tiết Sử 7
Tóm tắt nội dung

C. ÑEÀ KIEÅM TRAI. Traéc nghieäm ): khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát Caâu Ngöôøi ñaàu tieân ñi voøng quanh traùi ñaát laø: A. Cri- xtoâp Coâ –loâm- boâ B. Ma- gien -laêngC. Va –xcoâ ñôø Ga- ma D. Ñi- a- xôCaâu 2. Nöôùc ta thôøi Ñinh -Tieàn Leâ coù teân laø:A. Vaên Lang B. Ñaïi VieätC. Aâu Laïc D. Ñaïi Coà vieätCaâu 3. Boä luaät Hình Thö” laø boä luaät thaønh vaên ñaàu tieân cuûa nöôùc ta ra ñôøi döôùi trieàu :A. Ngoâ B. ÑinhC. Lyù D. Tieàn LeâCaâu 4. Quaân ñoäi thôøi Lyù coù ñaëc ñieåm laø:A. Goàm boä phaän, toå chöùc theo cheá ñoä Nguï binh noâng”, coù quaân boä vaø quaân thuyû.B. Coù hai boä phaän Caám quaân vaø quaân ñòa phöông.C. Coù binh chuûng, toå chöùc theo cheá ñoä Nguï binh noâng”D. Choïn thanh nieân khoeû maïnh töø 18 tuoåiCaâu 5. Xaõ hoäi phong kieán Phöông Ñoâng coù caùc giai caáp cô baûn laø A. Laõnh chuùa vaø noâng noâ B. Ñòa chuû vaø noâng daânlónh canhC. Ñòa chuû vaø noâng noâ D. Laõnh chuùa vaø noângdaân lónh canh. Caâu 6. Vaïn...

Nội dung tài liệu

C. ÑEÀ KIEÅM TRAI. Traéc nghieäm ): khoanh troøn vaøo chöõ caùi ñöùng tröôùc caâu traû lôøi ñuùng nhaát Caâu Ngöôøi ñaàu tieân ñi voøng quanh traùi ñaát laø: A. Cri- xtoâp Coâ –loâm- boâ B. Ma- gien -laêngC. Va –xcoâ ñôø Ga- ma D. Ñi- a- xôCaâu 2. Nöôùc ta thôøi Ñinh -Tieàn Leâ coù teân laø:A. Vaên Lang B. Ñaïi VieätC. Aâu Laïc D. Ñaïi Coà vieätCaâu 3. Boä luaät Hình Thö” laø boä luaät thaønh vaên ñaàu tieân cuûa nöôùc ta ra ñôøi döôùi trieàu :A. Ngoâ B. ÑinhC. Lyù D. Tieàn LeâCaâu 4. Quaân ñoäi thôøi Lyù coù ñaëc ñieåm laø:A. Goàm boä phaän, toå chöùc theo cheá ñoä Nguï binh noâng”, coù quaân boä vaø quaân thuyû.B. Coù hai boä phaän Caám quaân vaø quaân ñòa phöông.C. Coù binh chuûng, toå chöùc theo cheá ñoä Nguï binh noâng”D. Choïn thanh nieân khoeû maïnh töø 18 tuoåiCaâu 5. Xaõ hoäi phong kieán Phöông Ñoâng coù caùc giai caáp cô baûn laø A. Laõnh chuùa vaø noâng noâ B. Ñòa chuû vaø noâng daânlónh canhC. Ñòa chuû vaø noâng noâ D. Laõnh chuùa vaø noângdaân lónh canh. Caâu 6. Vaïn lyù tröôøng thaønh cuûa Trung Quoác ñöôïc xaây döïng döôùi trieàu :A. Nhaø Taàn B. Nhaø Haùn C. Nhaø ÑöôøngD. Nhaø NguyeânCaâu 7. Thaønh Ñaïi La ñöôïc Lyù Coâng Uaån ñoåi laø thaønh :A. Haø Noäi B. Phuù Xuaân C. Thaêng LongD. Ñoâng QuanCaâu 8. Ngöôøi saûn xuaát chính trong laõnh ñòa laø: A. Noâ leä B. Noâng noâ C. Noâng daân taù ñieàn D. Ñòa chuûCaâu 9: Toân giaùo naøo giöõ vai troø quan troïng trong quaù trình thoáng nhaát vöông quoác Ma-ga-ña?A.Aán Ñoä giaùo B.Phaät giaùo C.Hoài giaùo C.Thieân chuùa giaùo.Caâu 10. Lyù Coâng Uaån dôøi ñoâ veà Ñaïi La vì :A. Ñaây laø nôi hoäi tuï quan yeáu cuûa boán phöông B. Ñaây laø moät vuøng ñaát roäng vaø baèng phaúngC. Muoân vaät nôi ñaây ñeàu heát söùc töôi toát, phoàn vinh D. Taát caû caùc caâu treân ñeàu ñuùng .Caâu 11. Xaõ hoäi phong kieán Phöông Taây hình thaønh vaøo :A. Theá kyû III TCN B. Theá kyû TCN C. Theá kyû D. Theá kæIII Caâu 12 Naêm 1007 Lyù thöôøng Kieät ñaõ chuû ñoäng keát thuùc chieán tranh baèng caùch :A. Chôùp laáy thôøi cô tieâu dieät toaøn boä quaân Toáng.B. Ñaùnh quaân Toáng ñeán saùt bieân giôùi.C. Taïm ngöng chieán ñeå quaân Toáng ruùt veà nöôùc.D. Chuû ñoäng giaûng hoaø, quaân Toáng ruùt veà nöôùc.Caâu 13 Gheùp caùc moác thôøi gian ôû coät cho phuø hôïp vôùi caùc söï kieän ôû coät BA1. Naêm 10092. Naêm 10423. Naêm 9684. Naêm 979 Ba. Leâ Hoaøn leân ngoâi vuab. Ñinh Boä Lónh leân ngoâi vua c. Lyù Coâng Uaån leân ngoâi vua nhaø Lyù thaønh laäpd. Ban haønh luaät hình thö1 gheùp vôùi………; gheùp vôùi………; gheùp vôùi………; gheùp vôùi………II. Töï luaän (5 ñ)Caâu 1,5ñ): Nhaø Ñinh ñaõ laøm gì ñeå xaây döïng ñaát nöôùc? Caâu2 (3,5ñ) Haõy trình baøy dieãn bieán cuûa cuoäc khaùng chieán choáng Toáng do Leâ Hoaøn chæ huy?D. ÑAÙP AÙN :I.Traéc nghieäm Baûng traû lôøi traéc nghieäm Moãi caâu traû lôøi ñuùng 0,25ñCaâu1 Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu Caâu10 Caâu11 Caâu 12B DCaâu 13 Moãi caâu gheùp ñuùng 0,25ñ1 gheùp vôùi gheùp vôùi gheùp vôùi gheùp vôùi aII.Töï luaän (5 ñ)Caâu 1: (3,5ñ): Hoïc sinh trình baøy caùc yù cô baûn sau Dieãn bieán- Chôø maõi khoâng thaáy quaân thuûy tôùi, quaân Toáng nhieàu laàn vöôït soâng, ñaùnh …. (0,5ñ)- Thaát baïi chaùn naûn, bò ñoäng …( 0,5ñ- Ñeâm cuoái xuaân 1077 Lyù Thöôøng Kieät chæ huy ñaïi quaân ñaùnh baát ngôø… (0,5ñ) Keát quaû: Quaân Toáng thua to… (0,5ñ) Lyù Thöôøng Kieät chuû ñoäng giaûng hoaø Quaân Toáng ruùt veà nöôùc 0,5ñ) YÙ nghóa: Trình baøy ñuû yù nghóa (1ñ )Caâu (1,5ñ):Noâng nghieäp: Chia ruoäng ñaát cho noâng daân caøy, môû roäng khai hoang, naïo veùt keânh ngoøiThuû coâng nghieäp: Laäp xöôûng thuû coâng nhaø nöôùc: Ñuùc tieàn, reøn vuõ khí… phuïc vuï vua quan; thuû coâng coå truyeàn phaùt trieånThöông nghieäp: Nhieàu trung taâm buoân baùn vaø chôï laøng que ñöôïc hình thaønh; buoân baùn vôùi nöôùc ngoaøiTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến