loading
back to top

Đề kiểm tra 1 tiết môn sinh lớp 8

Chia sẻ: nguyenthaolinh | Ngày: 2016-11-27 18:50:34 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề kiểm tra 1 tiết môn sinh lớp 8    đề thi học kì môn sinh lớp 8   

117
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 1 tiết môn sinh lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết môn sinh lớp 8

Đề kiểm tra 1 tiết môn sinh lớp 8
Tóm tắt nội dung

và tên: …………………… Lớp 8A3.KIỂM TRA TIẾTMôn Sinh 8ĐỀ:A- Trắc nghiệmCâu Hãy khoanh tròn vào phương án trả lới đúng trong các câu sau (2đ)1/ haønh phaàn cuûa moät cung phaûn xaï goàm :a- Nô ron höôùng taâm, nô ron li taâm, cô quan phaûn öùngb- Cô quan thuï caûm, nô ron trung gian, nô ron li taâm, cô quan phaûn öùng.c- Cô quan thuï caûm, Nô ron höôùng taâm, Nô ron trung gian, Nô ron li taâm, côquan phaûn öùngd- Cô quan thuï caûm, nô ron höôùng taâm, nô ron li taâm, cô quan phaûn öùng2/ Suïn boïc ñaàu xöông coù chöùc naêng :a- Giuùp xöông to veà beà ngang Giaûm ma saùt trong khôùp xöông b- Giuùp xöông daøi ra.3/ Nguyên nhân của sự mỏi cơ:a- Do làm việc quá sức, xy cung cấp thiếu,.b- Axit lactic bị tích tụ đầu độc cơc- Do lượng chất thải khí Cacbonic quá cao.d- Gồm và e- Cả a, và c4/ Các bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng các cơ chế:a- Thực bàob- Tiết kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyênc- Phá hủy các tế bào đã bị nhiễm virut, vi khuẩnd- Gồm cả a,b,ce- Gồm và bCâu 2: Hãy lựa chọn thông...

Nội dung tài liệu

và tên: …………………… Lớp 8A3.KIỂM TRA TIẾTMôn Sinh 8ĐỀ:A- Trắc nghiệmCâu Hãy khoanh tròn vào phương án trả lới đúng trong các câu sau (2đ)1/ haønh phaàn cuûa moät cung phaûn xaï goàm :a- Nô ron höôùng taâm, nô ron li taâm, cô quan phaûn öùngb- Cô quan thuï caûm, nô ron trung gian, nô ron li taâm, cô quan phaûn öùng.c- Cô quan thuï caûm, Nô ron höôùng taâm, Nô ron trung gian, Nô ron li taâm, côquan phaûn öùngd- Cô quan thuï caûm, nô ron höôùng taâm, nô ron li taâm, cô quan phaûn öùng2/ Suïn boïc ñaàu xöông coù chöùc naêng :a- Giuùp xöông to veà beà ngang Giaûm ma saùt trong khôùp xöông b- Giuùp xöông daøi ra.3/ Nguyên nhân của sự mỏi cơ:a- Do làm việc quá sức, xy cung cấp thiếu,.b- Axit lactic bị tích tụ đầu độc cơc- Do lượng chất thải khí Cacbonic quá cao.d- Gồm và e- Cả a, và c4/ Các bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng các cơ chế:a- Thực bàob- Tiết kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyênc- Phá hủy các tế bào đã bị nhiễm virut, vi khuẩnd- Gồm cả a,b,ce- Gồm và bCâu 2: Hãy lựa chọn thông tin cột ghép với cột sao cho phù hợp (1đ)(A) Các thaønh phần củamaùu (B) Chức năng Trả lời1- Huyeát töông2- Hoàng caàu3- Baïch caàu4- Tieåu caàu a-Taïo haøng raøo phoøng thuû baûo veä cô theå.b- Chöùa enzim tham gia quaù trình ñoângmaùuc- Vaän chuyeån O2 vaø CO2 d- Duy trì maùu ôû traïng thaùi loûng.e- Vaän chuyeån chaát dinh döôõng, chaát tieát 1………2………3………4………B/ Tự luận:Câu 1: Thành phần hoá học của xương? Xương to ra do đâu? Dài ra do đâu?Giải thích vì sao xương động vật được hầm lâu thì bở (2đ )........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu Ñoâng maùu laø gì Söï ñoâng maùu coù yù nghóa gì ñoái vôùi cô theå (1đ)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu Khi bị mỏi cơ em làm thế nào để cơ hết mỏi? (1đ)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Caâu Mieãn dòch laø gì? Ngöôøi ta thöôøng tieâm phoøng ắt buộc cho treû em loaïibeänh naøo, ñoù thuoäc loaïi mieãn dòch gì?(1.5ñ)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 3/ người có những nhóm máu nào viết sơ đồ truyền máu? taïi sao khitruyeàn maùu phaûi thöû maùu (1.5đ)........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................H và tên: ……………………Lớp 8A1KIỂM TRA TIẾTMôn Sinh 8ĐỀ:A- TRẮC NGHIỆMCâu Hãy khoanh tròn vào phương án trả lới đúng trong các câu sau (2đ)1/ thaønh phaàn cuûa moät cung phaûn xaï goàm :a- Nô ron höôùng taâm, nô ron li taâm, cô quan phaûn öùngb- Cô quan thuï caûm, nô ron trung gian, nô ron li taâm, cô quan phaûn öùng.c- Cô quan thuï caûm, Nô ron höôùng taâm, Nô ron trung gian, Nô ron li taâm, côquan phaûn öùngd- Cô quan thuï caûm, nô ron höôùng taâm, nô ron li taâm, cô quan phaûn öùng2/ Suïn boïc ñaàu xöông coù chöùc naêng :a- Giuùp xöông to veà beà ngangb- Giuùp xöông daøi ra.c- Giaûm ma saùt trong khôùp xöông3/ Nguyên nhân của sự mỏi cơ:a- Do làm việc quá sức, xy cung cấp thiếu,.b- Axit lactic bị tích tụ đầu độc cơc- Do lượng chất thải khí Cacbonic quá cao.d- Cả và 4/ Các bạch cầu tham gia bảo vệ cơ thể bằng các cơ chế:a-Thực bàob- Tiết kháng thể để vô hiệu hóa kháng nguyênc- Phá hủy các tế bào đã bị nhiễm virut, vi khuẩnd- Gồm cả a,b,ce- Gồm và bCâu 2: Hãy lựa chọn thông tin cột ghép với cột sao cho phù hợp (1đ)(A) Các thaønh phần củamaùu (B) Chức năng Trả lời5- Huyeát töông6- Hoàng caàu7- Baïch caàu8- Tieåu caàu a-Taïo haøng raøo phoøng thuû baûo veä cô theå.b- Chöùa enzim tham gia quaù trình ñoângmaùuc- Vaän chuyeån O2 vaø CO2 d- Duy trì maùu ôû traïng thaùi loûng.e- Vaän chuyeån chaát dinh döôõng, chaát tieát 1………2………3………4………B/ Tự luận: Câu Thế nào là mỏi cơ Nguyên nhân của sự mỏi cơ ?(1đ)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 2: Ñoâng maùu laø gì Söï ñoâng maùu coù yù nghóa gì ñoái vôùi cô theå (1đ)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu 3: người có những nhóm máu nào viết sơ đồ truyền máu? taïi sao khitruyeàn maùu phaûi thöû maùu (2đ)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ Caâu Mieãn dòch laø gì? Ngöôøi ta thöôøng tieâm phoøng ắt buộc cho treû em loaïibeänh naøo, ñoù thuoäc loaïi mieãn dòch gì?(2ñ)................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Câu Máu gồm những thành phần nào Kể ra? 1đ)......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến