loading
back to top

Đề kiểm tra 1 tiết môn sinh lớp 7

Chia sẻ: nguyenthaolinh | Ngày: 2016-11-27 18:48:52 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề kiểm tra 1 tiết môn sinh lớp 7    đề thi sinh lớp 7   

115
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 1 tiết môn sinh lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết môn sinh lớp 7

Đề kiểm tra 1 tiết môn sinh lớp 7Loading...

Tóm tắt nội dung

MA TRẬN KIỂM TRA TIẾT HKI SINH NĂM 201 201 7Nội dung Mức độ nhận thứcNhận biết Thông hiểu Vận dụngthấp Vận dụngcaoTN TL TN TL TN TL TN TLChương I:ngànhĐVNS Trùù ng roixanh di chùyểể nbaằ ng roi bơi. .5% =0. 5đ 100 0.25đ1Chương II:Ngành Ruộtkhoang Đaặặ điểể mchùng cùủ angaù nh rùoộặ tkhoang. Vai troùcùủ rùoộặ tkhoang.3. 25%= 3. 25đ 100 %= 3. 25đ1 1Chương III:Các ngànhGiun Biểế đươặ taá chaặ cùủ giùnđùũ a; nơi kíá sinhcùủ giùn kim;đaặặ điểể giùnsaá kíá sinh. Đaặặ điểể mcùủ saá laágan. Vểũ đươặ sơđoồ voù ng đơù icùủ giùn đùũ akíá sinh vaùcaá ch phoù ngchoế ng bểộặ nhgiùn đùủ a. So saá nhcaế taặ ocùủ giùnđùũ khaá cvoá saá laágan.65% 6.5đ 34.6% 1. 5đ 3.8%= 30.8% 2đ 30.8%=2đ1 2Tổng số câuTổng số điểm100% 10đ TN1 TL5 %=5đ 1TN10 %= 1TL2 %=2đ 1TL20%=2đI/TRẮC NGHIỆM (3đ) Câu 1: Choặ caộ traủ lơù đùá ng nhaế :a) Trùù ng roi xanh di chùyểể nhơù :A. Chaộ giaủ B. Roi bơi.C. Khoộ ng coá cơ qùan di chùyểể n. D. Loộ ng bơi.b) Đaặặ điểể caế taặ chùng cùủ rùoộặ khoang laù :A. Cơ thểể phaộ đoế t, coá...

Nội dung tài liệu

MA TRẬN KIỂM TRA TIẾT HKI SINH NĂM 201 201 7Nội dung Mức độ nhận thứcNhận biết Thông hiểu Vận dụngthấp Vận dụngcaoTN TL TN TL TN TL TN TLChương I:ngànhĐVNS Trùù ng roixanh di chùyểể nbaằ ng roi bơi. .5% =0. 5đ 100 0.25đ1Chương II:Ngành Ruộtkhoang Đaặặ điểể mchùng cùủ angaù nh rùoộặ tkhoang. Vai troùcùủ rùoộặ tkhoang.3. 25%= 3. 25đ 100 %= 3. 25đ1 1Chương III:Các ngànhGiun Biểế đươặ taá chaặ cùủ giùnđùũ a; nơi kíá sinhcùủ giùn kim;đaặặ điểể giùnsaá kíá sinh. Đaặặ điểể mcùủ saá laágan. Vểũ đươặ sơđoồ voù ng đơù icùủ giùn đùũ akíá sinh vaùcaá ch phoù ngchoế ng bểộặ nhgiùn đùủ a. So saá nhcaế taặ ocùủ giùnđùũ khaá cvoá saá laágan.65% 6.5đ 34.6% 1. 5đ 3.8%= 30.8% 2đ 30.8%=2đ1 2Tổng số câuTổng số điểm100% 10đ TN1 TL5 %=5đ 1TN10 %= 1TL2 %=2đ 1TL20%=2đI/TRẮC NGHIỆM (3đ) Câu 1: Choặ caộ traủ lơù đùá ng nhaế :a) Trùù ng roi xanh di chùyểể nhơù :A. Chaộ giaủ B. Roi bơi.C. Khoộ ng coá cơ qùan di chùyểể n. D. Loộ ng bơi.b) Đaặặ điểể caế taặ chùng cùủ rùoộặ khoang laù :A. Cơ thểể phaộ đoế t, coá thểể xoang, oế ng tiểộ hoaá phaộ hoaá baắ đaồ coá hểộặ tùaồ hoaù n.B. Cơ thểể híùnh trùặ thùoộ hai đaồ ù, coá khoang cơ thểể chưa chíánh thưá c. Cơ qùan tiểộ hoaá daù tưù miểộặ ng đểế haộặ moộ n.C. Cơ thểể dểặ p, đoế xưá ng hai bểộ vaù phaộ biểộặ đaồ ù, đùoộ i, lưng, bùặ ng, rùoộặ phaộ nhiểồ nhaá nh, chưa coá rùoộặ saù vaù haộặ moộ n.D. Cơ thểể đoế xưá ng toaủ troù n, rùoộặ daặ ng tùá i, caế taặ thaù nh cơ thểể coá hai lơá tểế baù o.Câu 2: Choặ caá cùặ tưù saù: giác bám, kí sinh, ấu trùng, ruột phân nhánh điểồ vaù choỗ troế ng sao cho thíách hơặ p:Saá laá gan coá cơ thểể dểặ p, đoế xưá ng hai bểộ vaù ……………….……….……….……. Soế ng trong noộặ taặ ng traộ ù, boù nểộ maắ vaù loộ ng bơi tiểộ giaủ m; …….………….……..………..……., cơ qùan tiểộ hoá a, cơ qùan sinh dùặ phaá triểể n. Voù ng đơù saá laá gan coá đaặặ điểể m: thay đoể vaộặ chùủ vaù qùa nhiểồ giai đoaặ ..…..…….………..…..…………….…. thíách nghi vơá ……………..……….…………………….Câu 3: Ghi chưũ vaù oộ troế ng ơủ caộ đùá ng vaù chưũ vaù oộ troế ng ơủ caộ sai trong nhưũ ng caộ saù đaộ y1.Cơ thểể giùn đùũ coá cơ doặ c, cơ voù ng vaù cơ lưng bùặ ng phaá triểể n2. Boặ ngoaù cơ thểể giùn đùũ laù lơá voủ cùticùn3. Giùn đùũ lươũ ng tíánh4. Giùn đùũ caá to, daù i; giùn đưặ nhoủ ngaắ n, đùoộ cong5. Rùoộặ giùn đùũ phaộ nhaá nh6. Giùn đùũ thùặ tinh trongHếtPHÒÒ NG GD ĐT VĨĨNH CỬỬ UTRƯỜNG THCS THIỆN TÂN KIỂM TRA TIẾT HỌC KỲ NĂM HỌC 201 201 7MÔN: SINH HỌCLỚP 7Thơù gian 15 phùá khoộ ng kểể thơù gian giao đểồ .( Đểồ naù goồ coá caộ TN, trang )II/TỰ LUẬN (7đ)Câu 1: (2đ) Vểũ sơ đoồ voù ng đơù cùủ giùn đùũ a. Nểộ biểộặ phaá phoù ng choế ng bểộặ nh giùn đùũ kíá sinhCâu 2: (2đ) Đaặặ điểể caế taặ naù cùủ giùn đùũ khaá saá laá gan? Câu (3đ) Tríùnh baù đaặặ điểể chùng cùủ ngaù nh rùoộặ khoang. Rùoộặ khoang coá vai troù gíù?HếtBài làm…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………PHÒNG GD ĐT VĨNH CỬUTRƯỜNG THCS THIỆN TÂN KIỂM TRA TIẾT HỌC KỲ NĂM HỌC 201 201 7MÔN: SINH HỌCLỚP 7Thời gian 30 phút không kể thời gian giao đề.( Đề này gồm có câu Tl, trang )……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂMI. Phần trắc nghiệm điểm) Câu Câu Câu 3a. Db. Giác bám.Ruột phân nhánhẤu trùng.Kí sinh 1. Đ2. Đ3. S4. Đ5. S6. I. Phần tự luận (7 điểm)Câu Đáp án Điểm1 Giun đẻ trứng Ấu trùng trong trứng trưởng thành(Ruột non) Rau sống, ruồi nhặng Gan, tim, phổi Máu Ruột non Cần giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân- Vệ sinh ăn uống.- Tẩy giun định kỳ tháng/ lần- Tuyên truyền mọi người tham gia giữ vệ sinh chung 10.250.250.250.252Sán lá gan Giun đũa- Cơ thể hình lá, dẹp, màu đỏ- Các giác bám phát triển- Có hai nhánh ruột,không có hậu môn- Sinh sản: lưỡng tính,có tuyến noãn hoàng Cơ thể thon dài, hai đầu thon lại(tiếtdiện ngang hình tròn)- Có lớp vỏ cuticun bọc ngoài-Ống tiêu hóa bắt đầu từ miệng kết thúc hậu môn- Sinh sản phân tính, tuyến sinh dục dạng ống 0.50.50.50.53 Đặc điểm chung của ruột khoang:- Cơ thể có đối xứng tỏa tròn.- Ruột dạng túi.- Dinh dưỡng dị dưỡng- Thành cơ thể có lớp tế bào, giữa là tầng keo.- Tự vệ và tấn công bằng tế bào gai.Vai trò:*Trong tự nhiên:+ Tạo vẻ đẹp thiên nhiên.+ Có nghĩa sinh thái đối với biển.*Đối với đời sống:+ Làm đồ trang trí, trang sức.+ Là nguồn cung cấp nguyên liệu vôi.+ Hoá thạch san hô góp phần nghiên cứu địa chất. 0.250.250.250.5 0.250.250.250.250.250.25+ Làm thực phẩm có giá trị (sứa rô, sứa sen) 0.25THỐNG KÊ KẾT QUẢ :Lớp Tổngsố bài 0-<2 2-<3.5 3.5-<5 5-<6.5 6.5-<8 8-10 Tb SL SL SL SL SL SL SL %7A7BTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến