loading
back to top

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Toán hình học lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017

Chia sẻ: loigiaihay | Ngày: 2016-11-28 10:59:07 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi toán lớp 10   

176
Lượt xem
10
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Toán hình học lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Toán hình học lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Toán hình học lớp 10 trường THPT Ngô Gia Tự, Đăk Lăk năm học 2016 - 2017
Tóm tắt nội dung
Doc24.vnSỞ GD&ĐT TỈNH ĐĂK LĂKTR ƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KỲ INĂM HỌ 2016 2017M ÔN: TOÁN HÌNH HỌC KHỐI: 0Đ gồm: 25 câu Thời gian làm bài: 45 phútCâu 1: Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây đúng.A. DABC B. BDAC C. BCAD D. CDABCâu 2: Cho tứ giác ABCD. Có thể xác định được bao nhiêu vectơ (khác0r có điểm đầuvà điểm cuối là các điểm A, B, C, D?A. B. 10 C. 12 D. 6Câu 3: Cho tam giác ABC, có AM là trung tuyến. là trung điểm của AM. Khẳng địnhnào sau đây đúng?A. IA IB IC IA2 4uur uur uur uur B. IA IB IC0uur uur uur rC. IA IB IC0uur uur uur D. IA IB IC2 0+ uur uur uur .Câu 4: Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD,AD, BC và là giao điểm hai đường chéo AC và BD. Khi đó khẳng định nào sau là đúngA. AO OCuuur uuurB. MP QNuuur uuurC. OA OB OC OD Ouuur uuuur uuuur uuur ur D. BO BD12uuur uuurCâu 5: Cho tam giác đều ABC với đường cao AH. Đẳng thức nào sau đây đúng.A. HCHB B. ||2||HCAC C. ||23||HCAH D. ACABCâu 6: Cho tam...
Nội dung tài liệu
Doc24.vnSỞ GD&ĐT TỈNH ĐĂK LĂKTR ƯỜNG THPT NGÔ GIA TỰ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KỲ INĂM HỌ 2016 2017M ÔN: TOÁN HÌNH HỌC KHỐI: 0Đ gồm: 25 câu Thời gian làm bài: 45 phútCâu 1: Cho hình bình hành ABCD. Đẳng thức nào sau đây đúng.A. DABC B. BDAC C. BCAD D. CDABCâu 2: Cho tứ giác ABCD. Có thể xác định được bao nhiêu vectơ (khác0r có điểm đầuvà điểm cuối là các điểm A, B, C, D?A. B. 10 C. 12 D. 6Câu 3: Cho tam giác ABC, có AM là trung tuyến. là trung điểm của AM. Khẳng địnhnào sau đây đúng?A. IA IB IC IA2 4uur uur uur uur B. IA IB IC0uur uur uur rC. IA IB IC0uur uur uur D. IA IB IC2 0+ uur uur uur .Câu 4: Cho tứ giác ABCD. Gọi M, N, P, lần lượt là trung điểm của các cạnh AB, CD,AD, BC và là giao điểm hai đường chéo AC và BD. Khi đó khẳng định nào sau là đúngA. AO OCuuur uuurB. MP QNuuur uuurC. OA OB OC OD Ouuur uuuur uuuur uuur ur D. BO BD12uuur uuurCâu 5: Cho tam giác đều ABC với đường cao AH. Đẳng thức nào sau đây đúng.A. HCHB B. ||2||HCAC C. ||23||HCAH D. ACABCâu 6: Cho tam giác ABC có là trọng tâm thì đẳng thức nào sau đây đúng.A. 1( )3AG AB AC +uuur uuur uuur B. 1( )2AG AB AC +uuur uuur uuurC. 3( )2AG AB AC +uuur uuur uuur D. 2( )3AG AB AC +uuur uuur uuurCâu 7: Cho ABC vu«ng t¹i vµ AB 3, AC 4. Khi đó: |BA BC+uuur uuur bằng:A. 213 B. C. D. 13Câu 8: Cho ABC. Gọi là trung điểm của BC, là điểm đối xứng của qua C. ta cóĐề chính thứcDoc24.vnAHuuurbằng:A. -AH AC AI2uuur uuur uur B. AHuuur +AC AIuuur uurC. -AH AC AB2uuur uuur uuur D. +AH AB AC AIuuur uuur uuur uurCâu 9: Cho tam giác ABC. Gọi là điểm trên cạnh BC sao cho MB 2MC. Khẳng địnhnào sau đây đúng?A. +AM AB AC 35 5uuur uuur uuurB. +AM AB AC 13 3uuur uuur uuurC. AM AB AC 23 3 +uuur uuur uuur. D. +AM AB ACuuur uuur uuurCâu 10: Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O, Số các vecto khác0r cùng phương với OCuuurcó điểm đầu và điểm cuối là đỉnh của lục giác là:A. B. C. D. 5Câu 11: Cho tam giác đều ABC có cạnh a, khi đó| |AB BC+uuur uuur bằng bao nhiêu?A. 3a B. 23a C. D. aCâu 12: Cho tam giác ABC. Gọi là trung điểm của AB, là trung điểm của BC, làđiểm thuộc AC sao cho CN NA2uuur uuur là trung điểm của MN. Khi đó AKuuur bằng:A. AK AB AC1 14 6 +uuur uuur uuur B. +AK AB AC1 12 3uuur uuur uuurC. AK AD12uuur uuur D. AK AD25uuur uuurCâu 13: Cho hình vuông ABCD cạnh a, khi đó:AB AC AD+ +uuur uuur uuur bằngA. 3a B. 2a2 C. a2 D. 2aCâu 14: Cho tam giác ABC đều cạnh a, khẳng định nào sau đây đúng?A. AC AB CBuuur uuur uuur B. +AB BC BA CAuuur uuur uur uurC. -AB AC CB CAuuur uuur uuur uur D. -AB AC CB CAuuur uuur uuur uurCâu 15: Cho điểm cố định A, B. Tập hợp các điểm thoả mãn:Doc24.vnMA MB MA MB+ -uuur uuur uuur uuurlà:A. Nửa đường tròn đường kính AB B. Trung trực của AB.C. Đường tròn tâm I, bán kính AB. D. Đường tròn đường kính ABCâu 16: Cho ABC có lần lượt là trung điểm của các cạnh BC, CA, AB. Khẳngđịnh nào sai:A. C AC12uuuuruuur B. AB AB AA' 'uuur uuur uuurC. BC B  uuuur uuur uuuur D.  B CA' 'uuuuruuuur uuurCâu 17: Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O, Số các vecto bằngOCuuur có điểm đầu và điểmcuối là đỉnh của lục giác là:A. B. 3. C. D. 2Câu 18: Cho hình chữ nhật ABCD. Khẳng định nào sau đây đúng?A. AB AD CB CD+ -uuur uuur uuur uuur B. +AB BD CB CDuuur uuur uuur uuurC. -AB AD CB CDuuur uuur uuur uuur D. AC AD CDuuur uuur uuurCâu 19: Cho hình bình hành ABCD có là giao điểm của hai đường chéo. Khẳng địnhnào sai:A. BA BC OD2uur uuur uuur B.AB DCuuur uuurC. AC BA ADuuur uur uuur D.+ AB AD ACuuur uuurCâu 20: Cho tam giác ABC đều cạnh a, có là trọng tâm, khi đó:AG uuuur bằng.A. B. a3 C. a2 33 D. 33Câu 21: Cho điểm A, B, C, D. Khẳng định nào sau đây đúng?A. +AB DA AC ABuuur uuur uuur uuur B. AB DC AC DB+ +uuur uuur uuur uuurC. BC DC BDuuur uuur uuur D. +AB AD CD CBuuur uuur uuur uuurCâu 22: Cho điểm A, B, C, D, E, F. Khẳng định nào sau đây đúng?A. +AB BC AC DBuuur uuur uuur uuur B. AD BE CF AE BF CD+ +uuur uuur uuur uuur uuur uuurDoc24.vnC. AB DCuuur uuur D. +AB DC AC BDuuur uuur uuur uuurCâu 23: Cho tam giác ABC, có trung tuyến AM và trọng tâm G. Khẳng định nào sau đâylà đúng?A. 1( )3MG MA MB MC +uuuur uuur uuur uuuur B. AM AB AC +uuuur uuur uuurC. 3AM MGuuuur uuuur D. 2( )3AG AB AC +uuur uuur uuurCâu 24: Cho ABC có trọng tâm G. Gọi A1 B1 C1 lần lượt là trung điểm của BC, CA,AB. Chọn khẳng định saiA. GA GB GC1 10uuur uuuur uuuurr B. AG BG CG0uuur uuur uuurrC. AA BB CC1 10+ uuur uuur uuuurr D. GC GC12uuur uuuurCâu 25: Cho ABC khi đó tập hợp các điểm thỏa mãn: -MA MB MC AB ACuuur uuur uuur uuur uuur là:A. Đường tròn tâm bán kính 13 BC B. Đường tròn tâm đường kính 13 BCC. Đường tròn tâm đường kính BC D. Đường tròn tâm đường kính 3MGTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến