loading
back to top

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đăk Song, Đăk Nông năm học 2016 - 2017

Chia sẻ: loigiaihay | Ngày: 2016-11-21 15:33:13 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi hóa học lớp 10   

169
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đăk Song, Đăk Nông năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đăk Song, Đăk Nông năm học 2016 - 2017

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 1 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Đăk Song, Đăk Nông năm học 2016 - 2017Loading...

Tóm tắt nội dung

Doc24.vnSỞ GD ĐT TỈNH ĐĂK NÔNGTR ƯỜNG THPT SONG ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KỲ INĂM HỌ 2016 2017MÔN: HÓA HỌC KHỐI: 10( Đề gồm: 30 câu Thời gian làm bài: 45 phút)(Cho nguyên tử khối: 14, 31, 1, 12, Mg 24, Be 9, Ba 137, Ca =40)Câu 1: Chu kì có số nguyên tố làA. 18 B. C. D. 2Câu 2: Hợp chất của với hiđro thể khí có dạng RH3 Oxit cao nhất của nguyên tố Rcó 56,34% oxi về khối lượng. làA. C. B. P. C. S. D. N.Câu 3: Cho gam kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thuđược 4,48 lít khí H2 (đktc). làA. Mg. B. Ca C. Ba. D. Be.Câu 4: Trong bảng tuần hoàn. Nhóm gồm các nguyên tốA. d, B. s, C. p, D. s, dCâu 5: Mg(OH)2 là chất có tínhA. axit. B. bazo. C. trung tính. D. lưỡng tính.Câu 6: Hóa trị của trong CO2 làA. B. C. D. 1Câu 7: Nhóm IA gồm các nguyên tố: Li(z=3), Na(Z=11), K(Z=19), Rb(Z=37), Cs(Z=55).Chiều tăng dần bán kính nguyên tử các nguyên tố làA. Li, K, Na, Rb, Cs. B. Li, Na, K, Rb, Cs.C. Cs, Rb, K, Na, Li. D. Cs, Rb, K, Na, Li.Câu 8: Trong một chu kì, theo chiều...

Nội dung tài liệu

Doc24.vnSỞ GD ĐT TỈNH ĐĂK NÔNGTR ƯỜNG THPT SONG ĐỀ KIỂM TRA TIẾT HỌC KỲ INĂM HỌ 2016 2017MÔN: HÓA HỌC KHỐI: 10( Đề gồm: 30 câu Thời gian làm bài: 45 phút)(Cho nguyên tử khối: 14, 31, 1, 12, Mg 24, Be 9, Ba 137, Ca =40)Câu 1: Chu kì có số nguyên tố làA. 18 B. C. D. 2Câu 2: Hợp chất của với hiđro thể khí có dạng RH3 Oxit cao nhất của nguyên tố Rcó 56,34% oxi về khối lượng. làA. C. B. P. C. S. D. N.Câu 3: Cho gam kim loại thuộc nhóm IIA tác dụng hoàn toàn với dung dịch HCl thuđược 4,48 lít khí H2 (đktc). làA. Mg. B. Ca C. Ba. D. Be.Câu 4: Trong bảng tuần hoàn. Nhóm gồm các nguyên tốA. d, B. s, C. p, D. s, dCâu 5: Mg(OH)2 là chất có tínhA. axit. B. bazo. C. trung tính. D. lưỡng tính.Câu 6: Hóa trị của trong CO2 làA. B. C. D. 1Câu 7: Nhóm IA gồm các nguyên tố: Li(z=3), Na(Z=11), K(Z=19), Rb(Z=37), Cs(Z=55).Chiều tăng dần bán kính nguyên tử các nguyên tố làA. Li, K, Na, Rb, Cs. B. Li, Na, K, Rb, Cs.C. Cs, Rb, K, Na, Li. D. Cs, Rb, K, Na, Li.Câu 8: Trong một chu kì, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân. Tính phi kim của cácnguyên tốA. Tăng dần. B. Giảm dần. C. Vừa tăng vừa giảm. D. Không đổi.Câu 9: Nguyên tố Be thuộc chu kì 2, nhóm IIA Điện tích hạt nhân của Be làA. 4+ B. 5+ C. 2+ D. 6+Đề chính thứcDoc24.vnCâu 10: Nguyên tố hoá học thuộc chu kỳ 3, nhóm VIIA Cấu hình electron của nguyêntử làA. 1s 22s 22p 63s 23p 5B. 1s 22s 22p 63s 23p 4C. 1s 22s 22p 63s 23p 2D. 1s 22s 22p 63s 23p 3Câu 11: Cho các nguyên tố Na(Z=11), Mg(Z=12), Al(Z=13), Si(Z=14). Nguyên tố có tínhkim loại mạnh nhất làA. Al B. Si C. Mg D. NaCâu 12: Cho các tính chất và đại lượng sau:(a) Độ âm điện. (b) Số lớp ngoài cùng. (c) Nguyên tử khối. (d) Điện tích hạt nhân.Số tính chất và đại lượng biến đổi tuần hoàn làA. B. C. D. 4Câu 13: Các nguyên tố nhóm VIIIA có số lớp ngoài cùng làA. B. C. D. 2Câu 14: Flo là nguyên tố có độ âm điện lớn nhất. Flo làA. Nguyên tố có bán kính nguyên tử nhỏ nhất. B. Nguyên tố dễ nhường nhất.C. Phi kim mạnh nhất. D. Kim loại mạnh nhất.Câu 15: Cấu hình của C146 1s 2s 2p 2. Vậy kết luận nào sau đây đúng khi nói vềcacbon?A. Có lớp ngoài cùng. B. Hạt nhân có 14 proton.C. là nguyên tố s. D. Điện tích hạt nhân 14+.Câu 16: Cho các kết luận sau:(a) Trong mỗi chu kì, số lớp ngoài cùng tăng dần từ đến (trừ chu kì và 7).(b) Men-de-lê-ép phát minh và công bố bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học năm1869.(c) Độ âm điện càng lớn thì tính kim loại càng yếu.(d) Khi nhường nguyên tử tạo thành ion dương.Số kết luận đúng làA. B. C. D. 1Câu 17: Nguyên tử Be có lớp e. Be thuộcDoc24.vnA. Chu kì 3. B. Nhóm IIA. C. Nhóm IIIA D. Chu kì 2.Câu 18: Các nguyên tố xếp chu kì có số lớp electron trong nguyên tử làA. B. C. D. 3Câu 19: Cho các nguyên tố 16 S, 13 Al, 14 Si. Chiều giảm dần tính phi kim của các nguyêntố làA. Al Si B. Al Si C. Si >S >Al D. Si AlCâu 20: Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố được sắp xếp theo chiều tăng dầnA. Điện tích hạt nhân nguyên tử. B. Số lớp electron. C. Số khối. D. Số lớp ngoài cùng.Câu 21: Nguyên tố Ca (Z=20). Vị trí của Ca trong bảng tuần hoàn làA. Chu kì 2, nhóm IIIB. B. Chu kì 2, nhóm IIA. C. Chu kì 3, nhóm IIB D. Chu kì 4, nhóm IIA.Câu 22: Trong một chu kì, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân. Tính axit của các oxitA. Tăng dần. B. Giảm dần.C. Không đổi. D. Vừa tăng vừa giảm.Câu 23: Nguyên tử của nguyên tố có cấu hình electron phân lớp ngoài cùng là 3p 1. Vịtrí của nguyên tố trong bảng tuần hoàn có thể làA. số 15, chu kỳ 3, nhóm VA. B. số 15, chu kỳ 3, nhóm IIA.C. số 13, chu kỳ 2, nhóm IIIA. D. số 13, chu kỳ 3, nhóm IIIA.Câu 24: là nguyên tố nhóm IIIA, hóa trị cao nhất với oxi và công thức oxit lần lượt làA. 2, MO2 B. 1, MO. C. 3, M2 O3 D. 1, M2 O.Câu 25: Nguyên tố nhóm VIIIA (khí hiếm) hầu như không tham gia phản ứng hóa học vìA. Có lớp bền vững. B. Là chất khí.C. Nằm cuối mỗi chu kì. D. Có lớp ngoài cùng (riêng He 2e) bền vững.Câu 26: Trong một nhóm, theo chiều tăng dần điện tích hạt nhân. Tính kim loại cácnguyên tốA. Tăng dần. B. Giảm dần. C. Vừa tăng vừa giảm. D. Không đổi.Câu 27: Nguyên tố S(Z 16), nguyên tố thuộc chu kỳA. 4. B. 2. C. 3. D. 1.Doc24.vnCâu 28: X, là nguyên tố cùng một nhóm A, nằm hai chu kì liên tiếp. Tổng số hiệunguyên tử của và là 32 (Zx

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến