loading
back to top

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 8 - Chương 4 oxi - không khí

Chia sẻ: nhanthuat | Ngày: 2016-10-27 11:51:41 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi hóa học lớp 8   

1942
Lượt xem
138
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 8 - Chương 4 oxi - không khí

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 8 - Chương 4 oxi - không khí

Đề kiểm tra 1 tiết Hóa 8 - Chương 4 oxi - không khí
Tóm tắt nội dung

ĐỀ KIỂM TRA Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3đ) Khoanh tròn vào chữ cái A, B, hoặc trước phương án trả lời đúng: Câu 1: Oxi có thể tác dụng với: A. Phi kim, kim loại. B. Kim loại, hợp chất. C. Phi kim và hợp chất. D. Phi kim, kim loại và hợp chất. Câu 2: Oxit là hợp chất của oxi với: A. Một nguyên tố phi kim khác. B. Một nguyên tố kim loại khác. C. Một nguyên tố hóa học khác. D. Các nguyên tố phi kim khác. Câu 3: Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các oxit: A. CaO, NaOH, CO2, Na2SO4. B. Fe2O3, O3, CO2, CaCO3. C. CaO, CO2, Fe2O3, SO3 D. Fe2O3, CO2, Na2SO4, SO3. Câu 4: Trong những chất sau chất nào được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm: A. CaCO3 B. CO2 C. Không khí D. KMnO4 Câu 5: Chất khí nào duy trì sự cháy: A. nitơ B. oxi C. cacbonic D. metan Câu 6: Tỉ lệ thể tích khí oxi trong không khí là: A. 21% B. 78% C. 1% D. 50% Phần II: Tự luận (7đ) Câu 7:(1,0đ) nêu các biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy, tại sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy th́ì sẽ dập tắt được sự...

Nội dung tài liệu

ĐỀ KIỂM TRA Phần I: Trắc nghiệm khách quan (3đ) Khoanh tròn vào chữ cái A, B, hoặc trước phương án trả lời đúng: Câu 1: Oxi có thể tác dụng với: A. Phi kim, kim loại. B. Kim loại, hợp chất. C. Phi kim và hợp chất. D. Phi kim, kim loại và hợp chất. Câu 2: Oxit là hợp chất của oxi với: A. Một nguyên tố phi kim khác. B. Một nguyên tố kim loại khác. C. Một nguyên tố hóa học khác. D. Các nguyên tố phi kim khác. Câu 3: Nhóm chất nào sau đây chỉ gồm các oxit: A. CaO, NaOH, CO2, Na2SO4. B. Fe2O3, O3, CO2, CaCO3. C. CaO, CO2, Fe2O3, SO3 D. Fe2O3, CO2, Na2SO4, SO3. Câu 4: Trong những chất sau chất nào được dùng để điều chế oxi trong phòng thí nghiệm: A. CaCO3 B. CO2 C. Không khí D. KMnO4 Câu 5: Chất khí nào duy trì sự cháy: A. nitơ B. oxi C. cacbonic D. metan Câu 6: Tỉ lệ thể tích khí oxi trong không khí là: A. 21% B. 78% C. 1% D. 50% Phần II: Tự luận (7đ) Câu 7:(1,0đ) nêu các biện pháp phải thực hiện để dập tắt sự cháy, tại sao nếu thực hiện được các biện pháp ấy th́ì sẽ dập tắt được sự cháy? Cho ví dụ minh họa. Câu 8:(2,0đ) Cho các công thức hóa học sau: FeO, CO2 CaO, SO3. Em hãy phân loại oxit trên rồi điền vào bảng sau: Oxit bazơ Tên gọi Oxit axit Tên gọi Câu 9:(2,0 đ) Hoàn thành các sơ đồ phản ứng sau và chỉ ra các phản ứng hóa hợp, phản ứng phân hủy a/ Zn O2 -> ZnO b/ Fe(OH)3 -> Fe2O3 H2O c/ CaO H2O -> Ca(OH)2 d/ H2O -> H2 O2 Câu 10: (2,0đ) Bài toán: Đốt cháy hoàn toàn 2,4g magie (Mg) trong khí oxi thu được magie oxit (MgO) a/ Tính thể tích khí oxi cần dùng (thể tích khí đo đktc) b/ Tính số gam KClO3 cần dùng để điều chế lượng oxi trên Cl= 35.5 Mg 24 39, 16 …………..***********…………..Trường THCS T©n LËp KIỂM TRA TIẾT m«n ho¸ häc Họ và tên ...................................................... Lớp .................................. Điểm: Nhận xét của giáo viên: I.Trắc nghiệm: (4đ) Hãy khoanh tròn chữ cái đứng đầu câu em chọn đúng: Câu1)Có thể thu khí oxi bằng cách đẩy nước là do nó có tính chất sau: a/ Nặng hơn không khí b/ Nhẹ hơn nước c/ Ít tan trong nước d/ cả abc Câu 2) Dãy CTHH sau toàn là oxit: a/ CaO Fe2O3, SO3 b/ Na2O MgO ,K2CO3 c/ CO2 O3 P2O5 d/ và Câu 3) Nguyên liệu để điều chế oxi trong PTN là: a/ K2MnO4 b/ KMnO4 c/ KClO4 d/ cả abc Câu 4) Phân hủy 0,2mol KClO3 ,thể tích khí oxi (đktc) thu được là: a/ 11,2l b/ 4,48l c/ 6,72l d/22,4l Câu Hãy khoanh tròn chữ hoặc cuối mỗi câu: Cho biết CTHH các chất: P2O5, SO2 KMnO4, CaO, CO2,Al2O3 NaOH a/ Các chất trên đều là oxit b/ Chỉ có oxit trong các chất trên c/ Chỉ có Al2O3 P2O5 là oxit bazơ d/ Chỉ có SO2, P2O5 ,CO2 là oxit axit II.Tự luận: (6đ) Câu 1)(3đ) Cho các sơ đồ phản ứng sau: a/ KClO3 b/ KMnO4 K2MnO4 MnO2 c/ Al Al2O3 d/ CH4 O2 1- Chọn CTHH thích hợp điền vào (?) và cân bằng để hoàn thành PTHH? 2- Phản ứng nào thuộc loại phản ứng hóa hợp vì sao? Câu 2) (3đ) Đốt cháy hoàn toàn 12,4g photpho trong oxi. Hãy tính a) Thể tích oxi(đktc) phản ứng? b) Khối lượng sản phẩm tạo thành? (Biết 31 16 Bài làm ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................... ..................................................................................................................................................................................KIỂM TRA BÀI VIẾT SỐ HK2 Môn hoá Thời gian: 45’ I.TRẮC NGHIỆM: (3đ) Hãy khoanh tròn vào một trong các chữ A,B,C,D trước câu đúng. Câu1: Oxit là hợp chất của oxi với: A. Một nguyên tố kim loại. B. Một nguyên tố phi kim khác. C. Các nguyên tố hóa học khác. D. Một nguyên tố hóa học khác. Câu Câu phát biểu nào sau đây là đúng: A. Oxi là chất khí nhẹ hơn không khí và tan ít trong nước. B. Oxi là chất khí nặng hơn không khí, tan nhiều trong nước. C. Oxi là chất khí nặng hơn không khí, tan ít trong nước. D. Oxi là chất khí nhẹ hơn không khí, tan nhiều trong nước Câu3: Phản ứng hóa học nào sau có xảy ra sự oxi hóa: A. 3Fe 2O2 ot Fe3O4 B. CaO H2O  Ca(OH)2 C. 2KClO3 ot 2KCl 3O2 D. CaCO3 ot CaO CO2 Câu4: Trong các dãy hợp chất sau, dãy nào là oxit bazo. A. CO2 SO3 CaO Fe2O3 B. CaO Fe2O3 Na2O Al2O3 C. CaO KOH SO3 Fe2O3 D. KOH SO3 CaO Na2O Câu5: Đốt cháy Sắt thu được 0,2 mol Fe3O4. Vậy thể tích khí oxi tham gia phản ứng đktc)là: A. 4,48 B. 8,96 C. 6,72 D. 2,24l Câu6 Muốn điều chế được 2,8 lít khí oxi đktc) thì khối lượng KMnO4 cần nhiệt phân là: A. 39,5g B. 40,5g C. 41,5g D. 42,5g II. TỰ LUẬN :(7điểm) Câu7:(2đ) Sự cháy và sự oxi hóa chậm giống và khác nhau điểm nào? Câu8:(3đ) Hoàn thành các phản ứng hóa học sau và cho biết chúng thuộc loại phản ứng nào? phản ứng hóa hợp hay phản ứng phân hủy) a) Fe O2 ot ……… b) O2 ……… c) KClO3 ot KCl …… Câu9:(2đ): Đốt cháy hoàn toàn 5,4g Al trong khí oxi thu được nhôm oxit. a) Viết phương trình phản ứng b) Tính thể tích khí oxi cần dùng đktc).c) Tính số gam KMnO4 cần dùng để điều chế lượng oxi trên. Biết Al 27 16 39 Mn 55 ĐÁP ÁN I. TRẮC NGHIỆM: (3đ) 1.D 2.C 3. 4.B 5.B 6.A II.TỰ LUẬN: (7đ) Câu7: Giống nhau: Đều là sự oxi hóa, có tỏa nhiệt 1đ) Khác nhau: Sự cháy phát sáng (1đ) Sự oxi hóa chậm không phát sáng Câu 8: Mỗi PTHH đúng 1điểm a) 3Fe O2 ot Fe3O4 là phản ứng hóa hợp b) 4P 52 2P2O5 là phản ứng hóa hợp c) 2KClO3 ot KCl 3O2 là phản ứng phân hủy Câu 9: nAl 5, 40, 2( )27AlAlmmolM (0,25đ) PTHH: 4Al 3O2 2Al2O3 (0,25đ) mol mol mol 0,2 mol mol 20, 2.30,15( )4On mol (0,25đ) Thể tích khí oxi cần dùng: 2.22, 0,15.22, 3, 36( )O OV l (0,25đ) 2KMnO4 ot K2MnO4 MnO2 O2 2mol mol mol 0,15 mol 40,15.20, 3( )1KMnOn mol (0,5đ) Khối lượng KmnO4 cần dùng: 4. 0, 3.158 47, 4( )KMnOm g (0,5đ)Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến