loading
back to top
Upload tài liệu trên DOC24 và nhận giải thưởng hàng tuần Tìm hiểu thêm
Chú ý: Các vấn đề liên quan đến học tập, hãy để lại bình luận trực tiếp trên trang để được phản hồi nhanh hơn phần hỗ trợ trực tuyến của facebook. Xin cảm ơn!

đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 tiếng anh lớp 9

Chia sẻ: tuan242526@gmail.com | Ngày: 2016-10-19 18:47:15 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi tiếng anh lớp 9   

205
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 tiếng anh lớp 9

đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 tiếng anh lớp 9

đề kiểm tra 1 tiết bài số 1 tiếng anh lớp 9Loading...

Tóm tắt nội dung

TRƯỜNG PTDTBT THCS TA GIA TỔ KHẢO THÍ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT(Tiết 13)NĂM HỌC 2016-2017Môn: Tiếng Anh Lớp: 9Thời gian làm bài:45 phút. (Lưu ý: Học sinh làm trực tiếp vào đề kiểm tra)Full name:...............................................Class........................................................Question I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the others.( points)(Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại)1 a. listen ed b. watch ed c. learn ed d. lay ed2 a. sl b. th c. sm le. d. sit3 a. tea ch er b. ch ool c. ch emistry d. aracter4 a. wh b. wh ere c. wh d. wh atQuestion II. Give the correct form of the verbs in bracket. (2 points)( Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc)1. Hung ........................................ (buy) new dictionary yesterday.2. Next week my uncle .......................................(come)back home for Christmas.3. wish ................................. (be) taller.4. They...

Nội dung tài liệu

TRƯỜNG PTDTBT THCS TA GIA TỔ KHẢO THÍ ĐỀ KIỂM TRA TIẾT(Tiết 13)NĂM HỌC 2016-2017Môn: Tiếng Anh Lớp: 9Thời gian làm bài:45 phút. (Lưu ý: Học sinh làm trực tiếp vào đề kiểm tra)Full name:...............................................Class........................................................Question I. Choose the word in each group that has the underlined part pronounced differently from the others.( points)(Chọn từ có phần gạch chân phát âm khác với các từ còn lại)1 a. listen ed b. watch ed c. learn ed d. lay ed2 a. sl b. th c. sm le. d. sit3 a. tea ch er b. ch ool c. ch emistry d. aracter4 a. wh b. wh ere c. wh d. wh atQuestion II. Give the correct form of the verbs in bracket. (2 points)( Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc)1. Hung ........................................ (buy) new dictionary yesterday.2. Next week my uncle .......................................(come)back home for Christmas.3. wish ................................. (be) taller.4. They .........................( study) English since 2000.Question III. Find and correct the mistake in each sentence. (1 point)(Tìm và sửa lỗi sai trong mỗi câu sau)1 would like playing football, Dad.2 Let’s walking to school.3 Nga receive Jenny letter's week ago.4 wish have sister.Question IV. Fill in the blanks with suitable prepositions (2 points)1. My children go to school ……………….. bike every day.2. The alarm goes off and Mr. Lam gets up ……….…. 4:30.3. Mrs. Thuy's class is very different ............ other ones.4. The bus collected us at o’clock early ………..the morning.Question V. Give the correct form of the word in bracket.(1 point) Viết dạng đúng của từ trong ngoặc 1. hope to speak English as........as my teacher. (Good)2. Thank you for very........evening. (Enjoy)3. He cycled......... and had an accident. (Care)4. She is one of the biggest........in Britain. (Collect)C. READING. (2,0 POINTS) Read the passage. Then do exercises below Đọc đoạn văn sau đó làm bài tập bên dưới )Jeans are the most popular kind of clothing in the world. They are popular almosteverywhere, in Japan, France, Indonesia and Brazil etc... Rich people and poorpeople wear them. Young people and even some old people wear them, too. Inother coutries, young people wear them because they want to look modern. Jeansare signs of youth and independence. Everyone wants to be modern, young andindependent. In Vietnam, old people don’t like jeans but jeans are the favoriteclothes of young people, especially students.* Questions:1. What are the most popular kind of clothing?->................................................................................................................................2. Do rich people wear them?>................................................................................................................................3. Why do young people wear them?>................................................................................................................................4. Do you like wearing Jeans? ->................................................................................................................................Question VI. Read the first sentences, then complete the second sentences with the same meaning.(1 point) (Viết lại câu sau sao cho nghĩa không đổi so với câu đã cho)1. They don’t know how to speak Chinese. They wish ………………………………………………………………………2. Lan cannot meet her friend. Lan wishes………………………………………………………….………........--------------- Hết -------------(Giáo viên coi kiểm tra không giải thích gì thêm)TRƯỜNG PTDTBT THCS TA GIA TỔ KHẢO THÍ HƯỚNG DẪN CHẤMĐỀ KIỂM TRA TIẾT (Tiết 13)NĂM HỌC: 201 201 7Môn: Tiếng Anh 9QUESTIONS SENTENCES CONTENTS POINTSI 0, 52 0, 53 0, 54 0, 5II bought 0,52 will come 0,53 Were 0,54 have studied 0,5III playing to play 0,252 walking walk 0,253 receive received 0,254 have had 0,25IV by 0,52 at 0,53 from 0,54 in 0,5V well 0,252 enjoyable 0,253 carelessly 0,252 collector 0,25V Jeans are the most popular kind ofclothing in the world. 0,52 Yes, they do 0,53 Because they want to look modern. 0,54 Students’ answer 0,5VI They wish they knew how tospeak Chinese. 0,52 Lan wishes she met her friend 0,5Total 10,0Lưu ý: Điểm bài thi là tổng điểm của các câu thành phần, điểm lẻ 0,5 theothang điểm 10,0;- Học sinh làm bài bằng cách khác, ra quả đúng, lập luận chặt chẽ vẫncho điểm tối đa.---------------------- Hết ----------------------Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến