loading
back to top

Đề cương ôn tập Toán lớp 9 HKI năm 2011-2012 THCS Nguyễn Trãi

Chia sẻ: tuyensinh247 | Ngày: 2017-10-17 09:37:58 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề cương toán lớp 9   

129
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề cương ôn tập Toán lớp 9 HKI năm 2011-2012 THCS Nguyễn Trãi

Đề cương ôn tập Toán lớp 9 HKI năm 2011-2012 THCS Nguyễn Trãi

Đề cương ôn tập Toán lớp 9 HKI năm 2011-2012 THCS Nguyễn Trãi
Tóm tắt nội dung
NG ÔN HK NĂM 2011­2012Ề ƯƠ ỌTR NG THCS NGUY TRÃIƯỜ ỄMÔN: TOÁN 9ỚI. PH ĐI SẦ ỐA. LÝ THUY T.ẾCh ng 1:ươCâu 1: Phát bi đnh nghĩa căn hai không âm. Cho ví .ể ụCâu 2: Ch ng minh ứaa2 a.ớ ốCâu 3: Bi th ph tho mãn đi ki gì ểA xác đnh ?ịCâu 4: Phát bi quy khai ph ng tich,quy nhân cac căn hai ươ ậCho ví .ụCâu 5: Phát bi quy khai ph ng th ng,quy chia hai căn hai.ể ươ ươ ậCho ví .ụCâu 6: Phát bi đnh nghĩa căn ba .Cho ví .ể ụNêu cac tinh ch căn ba.â ậCâu 7: Các công th bi đi căn th (SGK toán 1, trang 39)ứ ậCh ng 2:ươCâu 1: Phát bi đnh nghĩa hàm sể ốCâu 2: Phát bi đnh nghĩa hàm nh t. Cho ví dể ụCâu 3: Hàm th ng đc cho cách nào Cho ví .ố ườ ượ ụCâu 4: Hàm =ax (aố0 xác đnh giá tr xị R a) Khi nào thì hàm đng bi trên Cho ví dố ụb) Khi nào thì hàm ngh ch bi trên Cho ví dố ụDoc24.vnCâu 5: th hàm f(x) là gì ốCâu 6: góc đng th ng ax b(aệ ườ ẳ0 là gì ?Câu 7: Goc đng th ng ax (aa ườ ẳ0 tr Ox đc xac đnh nh thớ ượ ếnao?Câu 7: Cho hai đng th ngườ ax (d) a’x b’ (d’)a) Khi nào (d) (d’) ăb) Khi nào (d)...
Nội dung tài liệu
NG ÔN HK NĂM 2011­2012Ề ƯƠ ỌTR NG THCS NGUY TRÃIƯỜ ỄMÔN: TOÁN 9ỚI. PH ĐI SẦ ỐA. LÝ THUY T.ẾCh ng 1:ươCâu 1: Phát bi đnh nghĩa căn hai không âm. Cho ví .ể ụCâu 2: Ch ng minh ứaa2 a.ớ ốCâu 3: Bi th ph tho mãn đi ki gì ểA xác đnh ?ịCâu 4: Phát bi quy khai ph ng tich,quy nhân cac căn hai ươ ậCho ví .ụCâu 5: Phát bi quy khai ph ng th ng,quy chia hai căn hai.ể ươ ươ ậCho ví .ụCâu 6: Phát bi đnh nghĩa căn ba .Cho ví .ể ụNêu cac tinh ch căn ba.â ậCâu 7: Các công th bi đi căn th (SGK toán 1, trang 39)ứ ậCh ng 2:ươCâu 1: Phát bi đnh nghĩa hàm sể ốCâu 2: Phát bi đnh nghĩa hàm nh t. Cho ví dể ụCâu 3: Hàm th ng đc cho cách nào Cho ví .ố ườ ượ ụCâu 4: Hàm =ax (aố0 xác đnh giá tr xị R a) Khi nào thì hàm đng bi trên Cho ví dố ụb) Khi nào thì hàm ngh ch bi trên Cho ví dố ụDoc24.vnCâu 5: th hàm f(x) là gì ốCâu 6: góc đng th ng ax b(aệ ườ ẳ0 là gì ?Câu 7: Goc đng th ng ax (aa ườ ẳ0 tr Ox đc xac đnh nh thớ ượ ếnao?Câu 7: Cho hai đng th ngườ ax (d) a’x b’ (d’)a) Khi nào (d) (d’) ăb) Khi nào (d) //(d’)c) Khi nào (d) (d’)Ch ng 3:ươCâu 1: Nêu ng ng quát ph ng trình nh hai n. Cho ví .a ươ ụCâu 2: nghi ph ng trình nh hai n. Hay vi nghi ng quat vaố ươ ổt nghi ph ng trinh: 2x 7ậ ươCâu 3: Nêu ng ng quát hai ph ng trình nh hai n.a ươ ẩCâu 4: Nghi hai ph ng trình nh hai là gì?ệ ươ ẩCâu 5: Khi nào hai ph ng trình nh hai có nghi duy nh t, có vô sệ ươ ốnghi m, vô nghiêm.ệCâu 6: Phat bi đnh nghia hai ph ng trình ng đng.ể ươ ươ ươCâu 7: Nêu cách gi hai ph ng trình nh hai ng ph ng pháp th ươ ươ ếB. BÀI P: ẬCh ng 1:ươBài 1: Rút các bi th sau:ọ ứa)52.10238 b)81:200542232121Doc24.vnc) 324322 d) 363232322e) 2231822123 f) 32 24.3 3     Bài 2: Tìm đi ki các căn th sau xác đnh(hay co nghia):ề 1). 2x 2) 21 x 3) 2112 1xx  4) 1)( 5)x x 5)1. 5x x 6) 73 2x 7) 23xx 8). 220112 5x x Bài 3: Phân tích thành nhân (V các x, y, a, không âm và aử ố b)a) xy y1xx b) aybxbyax c) 22baba d) 12 ­x Bài 4: Tìm x, bi t:ế a) 3122x b) xxx15312151535 c) 512x d) 24(x 2) 8 e) 0502x f) 2x 8x 20 18x 0 g) 64593453204xxx h) 31442xx i) 25x 25 15 k) 22 0x x Bài 5: Ch ng minh đng th c:ứ ứa) 5,161.321628632 b) 2571:3151521714c) babaababba1: (v a, ng và aớ ươ bd) aaaaaaa111.11 (v và aớ 1)Bài 6: Cho bi th c:ể A=2 2:42 2x xxx x           Doc24.vna) Rut A.ọb) Tinh bi 3+2ế2c) Tim Z Aể ZBài 7: Cho bi th c:ể ứQ 1221:111aaaaaa a) Rút a>0, aọ ớ và a b) Tìm giá tr ng.ị ươBài 8: Cho bi th =ể 1211:11xxxxxxa) Tìm đi ki xác đnhề ịb) Rút Pọc) Tìm các giá tr P>0ị ểBài 9: Cho bi th ứ3223223:11xxxxxxxxxa) Rút xọ ớ 0, x và x 9b) Tìm 0ểBài 10: Cho bi th c:ể xxxxxxx141:12 a) Tìm đi ki xác đnh rút B.ề b) Tìm ể21 c) Tìm giá tr nh nh và giá tr ng ng x.ị ươ ủCh ng 2:ươBài 1: Cho hàm (2 m)x (d)ốa) giá tr nào thì là hàm nh ?ớ âb) giá tr nào thì hàm đng bi n, ngh ch bi nớ ếDoc24.vnc) giá tr nào thì đng th ng (d) song song đng th ng y=3x 2ớ ườ ườ ẳd) giá tr nào thì đng th ng (d) đng th ng y=­x tớ ườ ườ ôđi trên tr tung.ể ụBài 2: a) trên cùng tr to Oxy th các hàm sau:ẽ 23 (d1 21 (d2 b) là giao đi hai đng th ng (dọ ườ ẳ1 và (d2 Tìm to đi M.a ểBài 3: Cho ham ­x +4ốa) th ham trên.ẽ ốb) va la giao đi th ham cac tr đ.ọ Tinh kho ng cach đn đng th ng AB.ả ườ c)Tìm trên th ham đi có hoành và tung ng nhau.ô ằBài 4: Cho hai hàm nh :ố (m­2)x m­1 (d) (2 m)x (d ’)V giá tr nào thì:ớ ủa) Hai đng th ng (d) va (dườ ’) song song nhau.ớb) Hai đng th ng (d) va (dườ ’) nhau.ăc) Hai đng th ng (d) va (dườ ’) trung nhau.d) Hai đng th ng (d) va (dườ ’) nhau đi có hoành ng 4.ă ằe) Hai đng th ng (d) va (dườ ’) nhau đi trên tr hoành .ă ụBài 5: Vi ph ng trình đng th ng tho mãn trong các đi ki sau:ế ươ ườ ệa) Đi qua đi A(ể47;21 và song song đng th ng ườ ẳx23b) tr tung Oy đi có tung ng và đi qua đi B(2;1)ă ểBài 6: th hai hàm sau trên cùng tr to đ:ẽ a) 2x và 21 b) giao đi các đng th ng 2x và ườ ẳ21 tr Oy theoớ ụDoc24.vnth là và B, còn giao đi hai đng th ng đó là C. Tìm to đi A,ứ ườ ểB, C. c) Tính di tích tam giác ABC. Bai 7: Cho đng th ng =(2m­1)x+m­2 (d) Tim đng th ng (dườ ườ ):a) Đi qua đi A(1;6)ểb) Song song đng th ng 2x+3y­5=0ớ ườ ẳc) Vuông goc đng th ng x+2y+1=0ớ ườ ẳd) Không đi qua đi B(3;2)ểe) Luôn đi qua đi đnhô Bai 8: Ti ̀m ba đng th ng sau đng quy.( hay cung nhau đi m) ườ a) (d1 2x (d2 3x 5y (d3 (m 8)x 2my 3m b) (d1 –x (d2 (d3 (m 1)x (m 1)y c) (d1 2x (d2 –x 2m (d3 mx (m 1)y 2m 1Bai9: Cho ph ng trinh: ­2x+5y =7 Hay tim nghi ng quat va vi nghi mươ ệc ph ng trinh.ủ ươBai10: Cho ph ng trinhệ ươ 12 5mx yx y   (I) a) Gi ph ng trinh trên m=3.a ươ b) Tim ph ng trinh (I) vô nghi mê ươ c) Tim ph ng trinh (I) co nghiêm duy nh tê ươ .*Chu y: Các trí ng đi hai đng th ng:ị ươ ườ ẳXét đng th ng ax (d) và a'x b' (d')ườ (d) và (d') nhau a' (d) // (d') a' và b' (d) (d') a' và b' Doc24.vn (d) (d') a' =­1 (d) và (d') nhau đi trên tr tungă a a' và b'Ví 1ụ Cho hai đng th ng 2mx +k (d) và m+1)x +4 (d’)ườ ẳTìm gia tr va đ:ị a). (d) (d’) b). d) //(d’) c). (d )ă (d’)Gi i:ả Hai hàm 2mx +k và m+1)x là hai hàm nh tố â2m 0ĐK :m 1      a). (d) (d’) 2m m+1 m 1 ĐK ta co 1; ­1; 0 thì (d )c d’) ă b). (d)//(d’) 2m 1k 2      ĐKế ta co: m=1 và 2 thì (d)//(d’) c). (d (d’) 2m 1k 2      ĐK ta co:ế m=1 và k=2 thì (d) và (d’) trùng nhauVí 2:ụ Cho hai hàm nh t: (3 m)x (dố â1 2x (d2 )a)Tìm giá tr th hai hàm song song nhau;ị ớb) Tìm giá tr th hai hàm nhau;ị ăc) Tìm giá tr th hai hàm nhau đi trên tr tung.ị ụGi i:ảHàm (3 m)x là hàm nh ĐK:ố â3 3 a) (d1 )//(d2 3 112 2m mmm m      ĐK ta co thì (d1 )//(d2 b) (d1 (dă2 123mm ĐK ta co: ; thì (d1 (dă2 )Doc24.vn c) (d1 (dă2 đi trên tr tung 3 1m 2m 2      ĐK ta co ­2 thì (d1 (dă2 đi trên tr tung. II. PH HÌNH C:Ầ ỌA. LÝ THUY T:Ế Ch ng I:ươCâu 1: Phát bi các đnh lí và hình, ghi các th nh và đng cao trongể ườtam giác vuông.Câu 2: Nêu đnh nghĩa ng giác góc nh n, hình vi các đó.ị ượ ốCâu 3: ng giác hai góc ph nhau có tính ch gì ?ỷ ượ âCâu 4: Phát bi các đnh lí và hình, ghi các th nh và góc trong tam giácể avuông.Ch ng II:ươCâu 1: Phát bi đnh nghĩa đng tròn.ể ườCâu 2: Nêu các cách xác đnh đng tròn.ị ườCâu 3: Tâm đi ng, tr đi ng đng tròn.ố ườCâu 4: Phát bi và ch ng minh các đnh lí quan gi đng kính và dây trong tể ườ ôđng tròn.ườCâu 5: Phát bi và ch ng minh các đnh lí liên gi dây và kho ng cách tâmể ưđn dây.ếCâu 6: Nêu các trí ng đi đng th ng và đng tròn. ng tríị ươ ườ ườ ịđó, vi th gi kho ng cách tâm đn đng th ng và bán kính đngế ườ ườtròn.Câu 7: Phát bi đnh nghĩa ti tuy đng tròn, tính ch ti tuy vàể ườ ếcác hi nh bi ti tuy đng tròn.â ườCâu 8: Phát bi và ch ng minh đnh lí hai ti tuy nhau.ể ăDoc24.vnCâu 9: Nêu các trí ng đi đng tròn. ng trí đó, vi th cị ươ ườ ứgi đo tâm các bán kính đng tròn.ữ ườCâu 10: Ti đi hai đng tròn ti xúc nhau có trí nh th nào đi iế ườ ớđng tâm Các giao đi hai đng tròn nhau có trí nh th nào điườ ườ ốv đng tâm.ớ ườ ốCâu 11: Ti chung hai đng tron la gi?th nao la ti tuy chung trong ti pế ườ ếtuy chung ngoai?ếB. BÀI P:ẬBài 1: Cho đng tròn (O;R), đng kính AB. Qua đi và hai ti pườ ườ ượ ếtuy (d) và (d’) đng tròn (O). đng th ng qua đng th ng (d) ườ ườ ườ ởM và đng th ng (d’) P. tia vuông góc MP và đngă ườ ườth ng (d’) N.ẳ ởa)Ch ng minh OM OP và tam giác NMP cân.ứb)H OI vuông góc MN. Ch ng minh OI và MN là ti tuy đnga ườtròn (O).c)Ch ng minh: AM BN Rứ 2d)Tìm trí di tích giác AMNB là nh nh t. hình minh ho .ị aBài 2: Cho hai đng tròn (O) và (O’) ti xúc ngoài A. ti tuy chung ngoàiườ ếBC thu (O) và thu (O’). Ti tuy chung trong BC M.ớ aa) Ch ng minh MB MC và tam giác ABC là tam giác vuông.ứb)MO AB E, MO’ AC F. Ch ng minh giác MEAF là hình ch nh t.ă ậc) Ch ng minh th ME.MO=MF.MO’.ứ ứd)G là trung đi OO’. Ch ng minh BC là ti tuy đng tròn (S)ọ ườđng kính OO’ườBài 3: Cho tam giác ABC có ba nh AB 3, AC 4, BC 5. 1)Ch ng minh tam giác ABC vuông A. Tính sinBứ 2)T đng cao AH, đng tròn tâm A, bán kính AH. các ti tuy nư ườ ườ ếBD, CE đng tròn (D, là các ti đi khác A)ớ ườ ểDoc24.vnCh ng minh:ứ 2a) Ba đi D, A, th ng hàngể 2b) DE ti xúc đng tròn có đng kính BC.ế ườ ườBài 4: Cho hai đng tròn (O) và (O’) ti xúc ngoài A. ti tuy chung ngoàiườ ếDE thu (O) và thu (O’). ti tuy chung trong DE I.ớ aG là giao đi OI và AD, là giao đi O’I và AE.ọ a) giác AMIN là hình gì vì sao ?ứ b) Ch ng minh th c: IM OI IN IO’ứ c) Ch ng minh OO’ là ti tuy đng tròn có đng kính là DE.ứ ườ ườ d) Tính dài DE bi ng OA cm, O’A 3,2 cm.ô ằBai 5: Cho ABC vuông A,đng cao AH.V đng tron (P) đng kinh BH tở ườ ườ ườ ăAB (Da B).V đng tron (Q) đng kinh CH AC (Eẽ ườ ườ C).a) Ch ng minh ng: AD.AB =AE.AC.ứ ằb) Ch ng minh ng DE la ti tuy chung hai đng tron (P) va (Q).ứ ườc) So sanh di tich giac DEQP va di tich tam giac ABC.ệ ệCHUC CAC EM ÔN VA THI ĐT ĐI CAOẬ Doc24.vn

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến