loading
back to top

Đề cương kiểm tra 1 tiết môn lịch sử lớp 11

Chia sẻ: nguyenthaolinh | Ngày: 2016-11-27 18:27:58 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề cương kiểm tra 1 tiết môn lịch sử lớp 11    ôn tập sử 11   

201
Lượt xem
5
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề cương kiểm tra 1 tiết môn lịch sử lớp 11

Đề cương kiểm tra 1 tiết môn lịch sử lớp 11

Đề cương kiểm tra 1 tiết môn lịch sử lớp 11Loading...

Tóm tắt nội dung

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 1TIẾT MÔN SỬ LỚP 11NĂM HỌC-2016-2017A.TỰ LUẬN 1. Cuoäc Duy taân Minh trò :- aàu 1868, cheá ñoä Maïc phuû bò suïp ñoå. Thieân hoaøng Minh Trò leân ngoâi thöïc hieän moät loaït caûi caùch tieán boä :+ Chính trò xaùc laäp quyeàn thoáng trò cuûa quyù toäc,tö saûn.- 1889 ban haønh Hieán phaùp, thieát laäp cheá oä Quaân chuû laäp hieán.+ Kinh teá :- thoáng nhaát thò tröôøng, tieàn teä ,phaùt trieån kinh teá TBCN ôû noâng thoân ,xaây döïng cô sôû haï taàng ,ñöôøng xaù ,caàu coáng ...+ Quaân söï :- toå chöùc ,huaán luyeän quaân ñoäi theo kieåu phöông Taây,- thöïc hieän cheá ñoä nghóa vuï quaân söï,-phaùt trieån coâng nghieäp quoác phoøng .+ Giaùo duïc :- Thöïc hieän chính saùch giaùo duïc baét buoäc- chuù troïng noäi dung KH KT cöû HS öu tuù du hoïc ôû phöông Taây YÙ nghóa ,vai troø cuûa caûi caùch Taïo neân nhöõng bieán ñoåi xaõ hoäi saâu roäng treân taát caû caùc lónh vöïc ,coù yù nghóa nhö moät cuoäc caùch maïng tö saûn .+ Taïo ñieàu kieän cho CNTB phaùt trieån ,ñöa...

Nội dung tài liệu

ĐỀ CƯƠNG KIỂM TRA 1TIẾT MÔN SỬ LỚP 11NĂM HỌC-2016-2017A.TỰ LUẬN 1. Cuoäc Duy taân Minh trò :- aàu 1868, cheá ñoä Maïc phuû bò suïp ñoå. Thieân hoaøng Minh Trò leân ngoâi thöïc hieän moät loaït caûi caùch tieán boä :+ Chính trò xaùc laäp quyeàn thoáng trò cuûa quyù toäc,tö saûn.- 1889 ban haønh Hieán phaùp, thieát laäp cheá oä Quaân chuû laäp hieán.+ Kinh teá :- thoáng nhaát thò tröôøng, tieàn teä ,phaùt trieån kinh teá TBCN ôû noâng thoân ,xaây döïng cô sôû haï taàng ,ñöôøng xaù ,caàu coáng ...+ Quaân söï :- toå chöùc ,huaán luyeän quaân ñoäi theo kieåu phöông Taây,- thöïc hieän cheá ñoä nghóa vuï quaân söï,-phaùt trieån coâng nghieäp quoác phoøng .+ Giaùo duïc :- Thöïc hieän chính saùch giaùo duïc baét buoäc- chuù troïng noäi dung KH KT cöû HS öu tuù du hoïc ôû phöông Taây YÙ nghóa ,vai troø cuûa caûi caùch Taïo neân nhöõng bieán ñoåi xaõ hoäi saâu roäng treân taát caû caùc lónh vöïc ,coù yù nghóa nhö moät cuoäc caùch maïng tö saûn .+ Taïo ñieàu kieän cho CNTB phaùt trieån ,ñöa Nhaät Baûn trôû thaønh nöôùc TB huøng maïnh ôû chaâu AÙ. 2. Tình hình kinh teá,xaõ hoäi Ấn Ñoä nöûa sau theá kæ XIX .a.Kinh teá Giöõa TKXIX ,thöïc daân Anh hoaøn thaønh xaâm löôïc ñaët aùch thoáng trò ôû Ấn Ñoä Ấn Ñoä trôû thaønh thuoäc ñòa quan troïng nhaát cuûa thöï daân Anh ,phaûi cung caáp ngaøy caøng nhieàu löông thöïc ,nguyeân lieäu cho chính quoác .b. Chính trò xaõ hoäi .- Chính phuû Anh cai trò tröïc tieáp Ấn Ñoä ,thöïc hieän nhieàu chính saùch ñeå cuûng coá aùch thoáng trò cuûa mình nhö chia ñeå trò ,khoeùt saâu söï caùch bieät veà chuûng toäc ,toân giaùo vaø ñaúng caáp trong xaõ hoäi 3.Cách mạng Tân Hợi 1911* Nguyeân nhaân :- Sâu xa: nhân dânTQ >< đế quốc và Phong kiến phong trào cách mạng TQ lên cao .- Trực tiếp 9/5/1911, chính quyền Mãn Thanh ra sắc lệnh " Quốc hữu hoá đường sắt”bán rẻ quyền lợi dân tộc .*Dieãn bieán:- 10 10 1911, Cách ạngTân Hợi bùng nổ.+ Khởi nghĩa Vuõ Xöông th ắng lợi Lan roäng caùc tænh mieàn Nam vaø mi ền Trung. 29 12 1911, tuyeân boá thaønh laäp Trung Hoa Daân Quoác.Toân Trung Sôn laøm Đại toång thoáng .- 6-3 -1912 Viên Th Khải nhậm chức tổng thống. Caùch maïng chaám döùt Keát quaû yù nghóa:- Cách ạng thành công :+ Laät ñoå cheá ñoä quân ch phong kieán ,m đường cho CNTB phaùt trieån.+ Aûnh höôûng ñeán phong traøo GPDT ôû chaâu AÙ(Vieät Nam)* Tính hất: Là cuộc CMTS không triệt để .* Haïn cheá :-Khoâng đụng chạm đến các nước ñeá quoác-Khoâng thủ tiêu thực sự giai cấp phong kieán -Khoâng giaûi quyeát vaán ñeà ruoäng ñaát cho noâng daân 4. Kết cục của chiến tranh: a. Hậu quả :-CTTGIgây nên những tổn thất to lớn về người và của: 10 triệu người chết, hơn 20 triệu người bị thương, nhiềuthành phố, làng mạc, nhà cửa, nhiều công trình văn hóa bị phá hủy trong chiến tranh… chi phí cho chiến tranh lêntới 85 tỉ đôla. Chiến tranh chỉ đem lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng trận, nhất là Mĩ, bản đồ thế giới bị chia lại, Đức mấthết toàn bộ thuộc địa, Anh, Pháp, Mĩ được thêm nhiều thuộc địa. Hệ quả :Tuy nhiên vào giai đọan cuối của chiến tranh, phong trào cách mạng thế giới phát triển mạnh, đặc biệtlà sự bùng nổ và giành thắng lợi của cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917. b.Tính chất: là cuộc chiến tranh đế quốc,phi nghĩa. Qua bài học này các em có thái độ như thế nào về cuộc chiến tranh (HS tự trả lời) B. TRẮC NGHIỆM Hãy khoanh tròn một chữ cái in hoa trước câu trả lời đúngCâu Các nước đế quốc nào đua tranh xâm lược Ấn Độ A.Nga Anh. B. Anh Mỹ C. Nga Nhật D.Anh Pháp Câu 2: Thực dân phương Tây hoàn thành xâm lược Đông Nam vào thời gian nào A. Đầu thế kỷ XIX. B. Giữa thế kỷ XIX. C.Cuối thế kỷ XIX. D. Đầu thế kỷ XX.Câu 3: Triều nào Xiêm thực hiện chính sách đóng cửa, ngăn cản thương nhân và giáo sĩ phương Tây vào Xiêm A. Ra-ma III. B. Ra-ma IV C. Ra-ma V. D. Tất cả các triều đại trên.Câu 4: Mĩ đã đưa ra Học thuyết gì Mĩ Latinh A. Châu Mĩ của người châu Mĩ. B. Ngoại giao đồng đô la. C. Liên Mĩ. D. Cái gậy lớn.Câu 5: Cuối thế kỷ XIX, các nước đế quốc nào được liệt vào danh sách đế quốc già A. Anh, Pháp. B. Mĩ, Pháp. C. Mĩ, Anh. D. Mĩ, Đức.Câu Mâu thuẫn cơ bản giữa các đế quốc thể hiện lĩnh vực nào A. Tranh chấp quyền lực. B. Áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật. C. Thị trường và thuộc địa. D. Cạnh tranh xuất khẩu hàng hóa.Câu Chiến tranh thế giới thứ nhất diễn ra chủ yếu trên mấy mặt trận A. Một mặt trận. B. Hai mặt trận. C. Ba mặt trận. D. Bốn mặt trận.Câu Ba nước Lào, Việt Nam, Campuchia là thuộc địa của nước nào? A. Anh. B. Pháp. C. Mỹ. D. Đức.Câu CNTB Nhật phát triển nhanh chóng vào A. 30 năm đầu thế kỷ XIX. B. Giữa thế kỷ XIX. C. 30 năm cuối thế kỷ XIX. D. Đầu thế kỷ XX.Câu 10: Lịch sử gọi cuộc cải cách Minh Trị trên lĩnh vực kinh tế là gì A. Cuộc cách mạng KHKT lần Nhật. B. Cuộc cách mạng công nghiệp lần Nhật. C. Cuộc cải cách kinh tế lần Nhật. D. Cuộc cách mạng công nghệ lần Nhật.Câu 11: Đế quốc Nhật có đặc điểm gì? A. CN ĐQ phong kiến quân phiệt. B. CN ĐQ quân phiệt hiếu chiến. C. CN ĐQ phong kiến. D. CN ĐQ thực dân.Câu 12 Nhật xác định biện pháp chủ yếu để vươn lên trong thế giới TBCN là gì A. Chạy đua vũ trang. B. Mở rông lãnh thổ. C. Tăng cường tiềm lực kinh tế và quốc phòng. D. Tiến hành chiến tranh giành thuộc địa.Câu 13: Cuộc vận động Duy tân năm Mậu Tuất (1898) do nhà nho yêu nước nào lãnh đạo A. Từ Hy Thái Hậu, Vua Quang Tự B.Tôn Trung sơn ,Khang Hữu Vi C. Khang Hữu Vi,Lương Khải Siêu D. Viên Thế Khải.Lương Khải Siêu .Câu 14: Bét-tô-ven là nhà soạn nhạc thiên tài, người nước nào? A. Đức. B. Nga. C. Pháp. D. Anh.Câu 15: Vở ba lê Hồ thiên nga của tác giả nào A. Mô-da. B. Pi-cát –xô. C. Trai-cốp-xki. D. Lỗ Tấn.Câu 16 Sự kiện nào chứng tỏ Cách mạng Tân Hợi chấm dứt A. Triều Mãn Thanh sụp đổ B. Tôn Trung Sơn từ chức,trao quyền cho Viên Thế Khải C. Khởi nghĩa Vũ Xương thất bại. D. Cả A,B,C.Câu 17 Năm 1905 chính đảng của giai cấp tư sản Trung Quốc ra đời có tên là gì A. Trung Quốc Đồng minh hội. B. Trung Quốc Liên minh hội. C. Đảng dân chủ tư sản Trung Quốc. D. Đảng dân chủ tư sản kiểu mới Trung Quốc.Câu 18 :Qui mô của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất là A. Trên toàn thế giới. B. châu Âu. C. mặt trận phía Đông. D. mặt trận phía Tây.Câu 19 Sự kiện nào đánh dấu bước chuyển lớn trên nền chính trị thế giới trong Chiến tranh thế giới thứ nhất A. Chiến dịch Véc-đoong. B. Phe Liên Minh đầu hàng vô điều kiện. C. Mĩ Tham chiến. D. Cách mạng tháng Mười Nga thắng lợi.Câu 20 Quan hệ quốc tế trước Chiến tranh thế giới thứ nhất cơ bản là quan hệ giữa ai với ai A. Các nước đế quốc. B. Các nước thuộc địa. C. Thuộc địa với đế quốc. D. Cả A, B,C.Câu 21. Điền khuyết Trào lưu triết học ánh sáng ……………………………………….đã sản sinh ra nhiều nhà tư tưởng lớn ………………………,……………………….,…………………….A Thế kỉ XV –XVII 1. Rem –bran B. Thế kỉ XVII-XVIII 2. Rút XôC Thế kỉ XVIII-XIX 3. Vôn te D. Thế kỉ XIX-XX 4. Bét tô ven 5. Mông te xkiơ Câu 22. Em hãy viết chữ vào khẳng định đúng,chữ khẳng định sai các nội dung tương ứng dưới đây :NỘI DUNG LỰA CHỌN1. Vich-to Huy- gô( 1802 1885):Nhà viết kịch Pháp nổi tiếng với tác phẩm " Người cùng khổ"2. Coóc nây(1606-1684)đại biểu của nền bi kịch cổ điển Pháp 3. Moâ-li-e Tác giả nổi tiếng của nền hài kịch cổ điển Pháp .4.Beùt-to-ven nhaø soaïn nhaïc thieân taøi ngöôøi AÙo5. Moâ-da (1756-1791) nhaïc só vó ñaïi ngöôøi Ñöùc Câu 23 Hãy nối cột sao cho đúng với cột A. Beùt-to-ven 1. Hội họa B. Moâ-li-e 2.Nhà văn C. Moâ-da 3.Tư tưởng D.Trai-cốp-xki 4.Âm nhạc Đ. Mông –te-xki-ơE. Rem-branCâu 24 Qua bài học về thành tựu văn hóa thời cận đại em cần phải làm gì và có thái độ như thế nào ?( HS tự trình bày .***HẾT *** Chúc các em ôn tập tốt để đạt kết quả caoTrên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm

Hỗ trợ trực tuyến