loading
back to top

Đề cương học kỳ 2 môn lịch sử lớp 11

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-04-29 16:39:52 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề cương học kỳ 2 môn lịch sử lớp 11   

154
Lượt xem
4
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đề cương học kỳ 2 môn lịch sử lớp 11

Đề cương học kỳ 2 môn lịch sử lớp 11

Đề cương học kỳ 2 môn lịch sử lớp 11
Tóm tắt nội dung
BÀI 17: CHI TRANH TH GI II.Ế ỚCâu 1. Trong nh ng năm 30 th XX, phe “Tr cphát xít hình thành các cữ ượ ướA. c, Liên Xô, Anhứ B. c, Italia, Nh C. Italia, Hunggari, Áo D. Mĩ, Liên Xô,AnhCâu 2. Ho ng ch các trong phe “Tr c” trong nh ng năm 1930- 1931 làạ ướ ữA. ng các ho ng kinh th ng B. tranh cho phong trào hòa bìnhở ươ ấC. Phát xít hóa các thu aấ ịD. Tăng ng ho ng quân và gây chi tranh xâm nhi khu khác nhau trên th gi i.ườ ượ ớCâu 3. Thái nh ng phát xít chính ph các Anh, Pháp, Mĩ là doộ ượ ướA. các phát xít ti công mình và mu liên minh phe phát xítợ ướ ướ ớB. Lo tr nh Liên Xô và mu ti công Liên Xôợ ướ ếC. Lo bành tr ng ch nghĩa phát xít nh ng thù ghét ch nghĩa ng ướ ảD. th gian chu chi ch ng ch nghĩa ng và ch nghĩa phát xítầ ủCâu 4. lu trung (8-1935) Chính ph Mĩ đã th hi chính sáchạ ệA. Không can thi vào tình hình các phát xít B. Không can thi vào các ki châu Âuệ ướ ởC. Không can thi vào các ki ra bên ngoài châu Mĩệ ảD. Không can thi vào cu chi gi ch nghĩa ng và ch nghĩa phát xítệ...
Nội dung tài liệu
BÀI 17: CHI TRANH TH GI II.Ế ỚCâu 1. Trong nh ng năm 30 th XX, phe “Tr cphát xít hình thành các cữ ượ ướA. c, Liên Xô, Anhứ B. c, Italia, Nh C. Italia, Hunggari, Áo D. Mĩ, Liên Xô,AnhCâu 2. Ho ng ch các trong phe “Tr c” trong nh ng năm 1930- 1931 làạ ướ ữA. ng các ho ng kinh th ng B. tranh cho phong trào hòa bìnhở ươ ấC. Phát xít hóa các thu aấ ịD. Tăng ng ho ng quân và gây chi tranh xâm nhi khu khác nhau trên th gi i.ườ ượ ớCâu 3. Thái nh ng phát xít chính ph các Anh, Pháp, Mĩ là doộ ượ ướA. các phát xít ti công mình và mu liên minh phe phát xítợ ướ ướ ớB. Lo tr nh Liên Xô và mu ti công Liên Xôợ ướ ếC. Lo bành tr ng ch nghĩa phát xít nh ng thù ghét ch nghĩa ng ướ ảD. th gian chu chi ch ng ch nghĩa ng và ch nghĩa phát xítầ ủCâu 4. lu trung (8-1935) Chính ph Mĩ đã th hi chính sáchạ ệA. Không can thi vào tình hình các phát xít B. Không can thi vào các ki châu Âuệ ướ ởC. Không can thi vào các ki ra bên ngoài châu Mĩệ ảD. Không can thi vào cu chi gi ch nghĩa ng và ch nghĩa phát xítệ ủCâu 5. Liên Xô đã có thái nh th nào các phá xít?ộ ướA. Coi ch nghĩa phát xít là thù nguy hi và ngay tuyên chi phát xít củ ứB. Coi ch nghĩa phát xít là tác trong cu chi ch ng các qu Anh, Pháp, Mĩủ ướ ốC. Lo ch nghĩa phát xít là thù nguy hi nên nhân nh ng các phát xítợ ượ ướD. Coi ch nghĩa phát xít là thù nguy hi nên ch tr ng liên các Anh, Pháp ch ngủ ươ ướ ốphát xít và nguy chi tranh.ơ ếCâu 6. ngh Muyních (Đ c), Anh và Pháp đã có ng thái nh th nào?ạ ếA. Kêu đoàn ch ng ch nghĩa phát xít, kiên quy vùng Xuyđét Ti Kh cọ ắB. Ti nhân nh ng c, trao cho vùng Xuyđét Ti Kh cế ượ ắC. ph lãnh th hai cho công Liên Xôắ ướ ấD. Quy nh liên Liên Xô ch ng và Italia.ế ứCâu 7. Chi tranh th gi th hai bùng vào tháng -1939, ki kh làế ầA. công Ba Lan B. Anh, Pháp tuyên chi cứ ứC. công Anh, Pháp D. công Liên Xôứ ấCâu 8. quy qu gia trong tình th cô p, Chính ph Liên Xô đãể ủA. Kí Hi Xô không xâm nhauệ ướ ượ ẫB. Ch tr ng liên Anh, Pháp ch ng ch nghĩa phát xítủ ươ ủC. ng phía các Êtiôpia, nhân dân Tây Ban Nha, Trung qu ch ng xâm cứ ướ ượD. quân giúp Ti Kh ch ng cu xâm cư ượ ứCâu 9. sao kí Hi Xô không xâm ph nhau Liên Xô?ạ ướ ớA. nh th không đánh th ng Liên Xôứ ổB. liên quân Anh Pháp ti công sau ng khi đang đánh Liên Xôứ ưC. phòng chi tranh bùng ph ch ng ba ng qu trên hai tr nề ườ ậD. Liên Xô không ph là tiêu ti công cả ứCâu 10. Quân ng ho ch nào công Liên Xô?ứ ấA. ho ch đánh lâu dài B. ho ch bao vây, đánh ph nế ậC. ho đánh đàm phán D. ho ch “chi tranh ch nhoáng”, đánh nhanh th ngế ắnhanhCâu 11. Tr đánh có nghĩa ngo ng quân Liên Xô chuy phòng th sang nậ ướ ấcông làA. Tr Mátxc va B. Tr Cu cxc C. Tr Xtalingrát D. Tr công phá BéclinậCâu 12. ki bu Mĩ ph ch chính sách trung và tham gia Chi tranh th gi thự ứhai là1A. Phát xít công Liên Xô B. Liên quân Anh Mĩ giành th ng Enứ ởAlamenC. Chi th ng ng quân Liên Xô Xtalingrát D. Nh ng kích căn Mĩ Trânế ởChâu ngảCâu 13. ki kí văn hàng không đi ki ngày 9-5-1945 có nghĩa gì?ự ướ ệA. Liên Xô đã giành th ng hoàn toàn B. Chi tranh ch hoàn toàn châu Âuắ ởC. Chi tranh ch hoàn toàn trên th gi D. Ch nghĩa phát xít tiêu di hoàn toànế ệCâu 14. Nh hàng không ph vì lí do nào sau đây?ậ ảA. Mĩ ném hai qu bom nguyên xu ng thành ph Hirôsima và Nagaxakiả ốB. Liên Xô đánh quân Quan Đông Nh Mãn Châuạ ởC. Chính ph Nh đã quá ho ng nhân dân và binh lính Nh mu hàngủ ầD. Các ng minh Tuyên cáo txđam yêu Nh hàngướ ầCâu 15. Vi Nh hàng không đi ki có nghĩa nh th nào?ệ ếA. Quân Nh chính th ng ng chi trên các tr B. Chi tranh th gi th hai thúc trên toàn tr nế ậC. Các thu Nh gi phóng D. Kh ng nh nh Liên Xô và Mĩướ ượ ủCâu 16. Chi tranh th gi th hai thúc iế ớA. hoàn toàn ch nghĩa th dân B. th ng nhân dân các thu trên thự ướ ếgi iớC. th ng ch nghĩa ng D. hoàn toàn ch nghĩa phát xít c, Italia, Nh tự ậB nảCâu 17. dung nào không ph là qu Chi tranh th gi th hai?ộ ứA. Kh chi tranh nguyên B. Th gi có nhi thay căn nở ảC. Kho ng 60 tri ng ch t, 90 tri ng tàn ph D. Nhi thành ph làng phá yả ườ ườ ủCâu 18. ng nào là tr trong cu chi ch ng ch nghĩa phát xít?ự ượ ủA. Nhân dân lao ng các phá xít B. Nhân dân và ng quân Liên Xôộ ướ ồC. Ba ng qu Liên Xô, Mĩ, Anh D. Nhân dân các thu aườ ướ ịCâu 19: Nh hàng ng Minh không đi ki vào th đi nào:ậ ểA. 15/8/1945 B. 15/9/1945 C. 1/8/1945 D. 1/9/1945Câu 20: Sau khi xé hòa Véc-xai, phát xít ng tiêu gì?ỏ ướ ướ ướ ụA. Chu xâm các Tây Âu B. Chu đánh Liên Xôẩ ượ ướ ạC. Thành bao toàn châu Âu.ậ ướ D. Chu chi vùng Xuy-đét và Ti ệKh cắCâu 21: Sau khi liên Italia, Nh hình thành liên minh phát xít, thái Liên Xô ốv các nh th nào?ớ ướ ếA. Coi là ng minh B. Ph tr hành ng cướ ướ ướ ứC. Coi Ch nghĩa phát xít là thù nguy hi nh t.ủ D. Không quan ngo giao c.ặ ứCâu 22: Ch tr ng Liên xô các sau khi c, Italia, Nh hình thành liên minh ươ ướ ậphát xít?A. Liên các Anh, Pháp ch ng phát xít.ế ướ ốB. các Anh, Pháp C. tác ch ch các Anh, Pháp trên lĩnh ướ ướ ọv c.ựD. Kh ng tác các vì các dung ng phe phát xít.ộ ướ ướ ưỡCâu 23: Chi th ng nào đã làm phá chi "chi tranh ch nhoáng" Hít le:ế ượ ủA. Chi th ng Mát-xc -vaế B. Chi th ng Xta-lin-g -rat.ế ơC. Chi th ng En A-la-men. D. Chi th ng Gu-a-đan-ca-nanế ắCâu 24: Trong chi tranh th gi hai, thành ph nh danh là "nút ng" Liên Xô là ượ ủthành ph nào:ốA. Xta-lin-g -rat.ơ B. Mat-xc -va C.Lê-nin-g -rát. D.Ki-ép.ơ ơCâu 25 Anh Pháp vùng Xuy đét cho nh đích gì?ắ ụ2A không công Liên Xô không công Anhứ ấC ch cu thôn tính Châu Âu.ứ không công Phápứ ấCâu ki nào đánh chi tranh th gi th hai thúc Châu Âu?ự ởA Italia kí văn hàng ng minh kí văn hàng ng minhứ ồC Nh kí văn hàng ng minhậ Hi nh Muy Ních kí t.ệ ượ ếCâu Thái Liên Xô ch nghĩa phát xít nh th nào?ộ ếA. Th hi phát xít.ỏ B. Kiên quy ch ng phát xít. C. tác phát xít. D. Nh ng phát ượ ộxít.Câu 28. Cu ph côngộ quân ng quân Liên Xô Xta-lin-grat có nghĩa gì ?ởA Đánh hoàn toàn quân Liên Xô nên ngo chi tranh ướ ếC Là th ng quan tr ng nh trong chi tranh th gi th hai Bu pộ hát xít hàng quân ng minhồ .Câu 29 Lý do nào quy nh tham gia vào chi tranh th gi th (1939-1945) ?ỹ ứA. Chi tranh thúc và mu vào chia nhu B. Thái hung hăng phát xít c.ế ứC. công Mĩứ D. Nh công Trân Châu ngậ ảCâu 30. Nh ng năm 30 TK XX, các c, Italia, Nh đã liên nhau thànhữ ướ ớA. liên minh phát xít. B. liên minh quân C. liên minh kinh .ự D. liên minh chính tr .ịCâu 31.Quan đi Mĩ tr nguy chi tranh th gi th hai (1939 1945) làể ướ ứA. liên Anh, Pháp ch ng phát xít.ế B. không can thi vào ki ra bên ngoài châuệ ảMĩ.C. cùng phát xít đánh châu Âu chia ph n.ể D. tay Liên Xô đánh phát xít.ắ ớCâu 32. Chính sách Anh, Pháp ngh Muy-ních (29/09/1938) làủ ịA. dung túng, nh ng phát xít.ượ B. hàng phát xít.ầC. kiên quy tranh ch ng phát xít.ế D. không can thi vào các ngoài Châu Âu.ệ ềCâu 33. ki nào đánh chi tranh th gi th hai (1939 1945) lan ng ra toàn th gi i?ự ớA. Nh công Mĩ Trân Châu ng B. Mĩ tuyên chi Nh sau đó là và Italia ứC. Mĩ tuyên chi và I-tali-a D. c, I-ta-li-a tuyên chi Mĩ .ứ ớCâu 34. nghĩa chi th ng Xta-lin-grát ngày 2/2/1943 làủ ắA. ng phe Tr lo kh kh châu Âu.ự ượ ỏB. Liên Xô hoàn toàn gi phóng kh phát xít c.ấ ướ ượ ứC. bu Mĩ và Anh ph “M tr th hai”, lên Pháp.ộ ấD. nên ngo xoay chuy tình th cu chi tranh th gi i.ạ ướ Bài 19 Nhân dân Vi Nam kháng chi ch ng Pháp xâm 1858- 1873 )ệ ượ ếCâu 1.Th dân Pháp xâm Vi Nam nh mự ượ A. bi Vi Nam thành thu a.ế nh ng thi do chi tranh. ếC. hoàn thành xâm chi các châu ướ giúp Nhà Nguy ng chính quy phong ềki n.ếCâu 2. Vào gi th XIX, tr khi th dân Pháp xâm c, Vi Nam là qu giaữ ướ ượ ốA. thu a.ộ B. phong ki thu vào ngoài.ế ướC. thu phong ki n.ử D. phong ki p, có ch quy .ế ềCâu 3. Cu kháng chi quân dân ta Đà ng tháng 8/1958 tháng 2/1859 đã ếA. làm th hoàn toàn âm đánh nhanh, th ng nhanh Pháp.ấ ủB. làm th âm đánh nhanh, th ng nhanh Pháp.ướ ủC. làm th âm chinh ph ng gói nh Pháp.ướ ủD. làm th âm chinh ph ng gói nh Pháp.ấ ủCâu 4. cháy tàu Ét-pê-răng (10/12/1861) trên sông Vàm là chi công aố ủ3A. nghĩa quânTr ng Quy n.ươ B. nghĩa quân Nguy Trung Tr c.ễ ựC. nghĩa Quân Tr ng nh.ươ D. nghĩa quân Tôn th Thuy t.ấ ếCâu 5. Năm 1858 Pháp công Đà ng chi thu ậA. đánh .ấ B. đánh lâu dài.C. "chinh ph ng gói nh ".ụ D. đánh nhanh th ng nhanh.ắCâu 6. Nhà Nguy ký hi Nhâm Tu 1862 Pháp trong hoàn nh nào ướ ảA. Phong trào kháng chi ta dâng cao, quân gi i. ốB. Pháp đã chi xong nh Nam Kì.ế ỉC. Phong trào kháng chi nhân dân Nam Kì phát tri nh.ế ạD Quân dân ta đã giành chi th ng Gi th nh .ế ấCâu Khi bi tin Pháp công Đà ng,Ông đã chiêu 300 ng i,xin Vua ra chi ườ ượ ếtr ng. Ông là ai ?ườA. Phan Văn Tr .ị B. Nguy Tr ng .ễ ườ C. Ph Văn Ngh .ạ D. Nguy Tr Ph ng.ễ ươCâu 8. Đâu không ph là dung hi Nhâm Tu 5/6/1862). ướ ấA. tri đình nh ng cho Pháp nh mi Đông Nam Kì.ề ườ ềB. th ng cho Pháp 20 tri quan.ồ ườ ệC. tri đình ph bi Ba t, Qu ng Yên, Đà ngề ẵD. tri đình chính th th nh nh Nam Kì là vùng thu Pháp.ề ộCâu 9. Ông là ng nhân dân phong “Bình Tây nguyên soái” .ườ ượ ạA. Tr ng Quy n.ươ B. Nguy Trung Tr c. C. Tr ng nh. D. Nguy Tri Ph ng.ễ ươ ươCâu 10. Hi hàng tiên nhà Nguy kí Pháp là ướ ớA. Nhâm Tu B. Tân C. Giáp Tu .ấ D. Măng.ắCâu 11.T tr Đà ng, quân dân ta đã ng chi thu gì ch ng liên quân Pháp -Tâyạ ạBan Nha? A. th hi ”. B. đánh nhanh th ng nhanh ”.ắC. chinh ph ng gói nh ”. D. “v không nhà tr ng”.ườ ốCâu 12. Ngày 17/2/1859 di ra ki nào sau đây ?ê A. Liên quân Pháp –Tây Ban Nha công Đà ng.ấ B. Th dân Pháp công thành Gia nh.ự C. Th dân Pháp công Chí Hòa.ự D. Tri đình Hu kí Pháp Hi Nhâmề ướTu t.ấCâu 13. trong nh ng âm th dân Pháp khi quân Đà ng vào Gia nh(2.1959) ịA. làm bàn công kinh thành Hu .ạ B. hoàn thành chi Trung kì.ếC. con ng ti ng th tri đình. D. bu nhà Nguy hàng không đi ki n.ắ ườ ươ ệCâu 14. Sau khi chi thành Gia nh (1859), quân Pháp vào tình thế ếA. nghĩa quân bám sát qu và tiêu di .ị B. th ng vong t.ị ươ ếC. quân ta tiêu di hoàn toàn .ị D. thi ng do nh ch .ị ịCâu 15 .Năm 1860,quân tri đình không giành th ng trên chi tr ng Gia nh do ượ ườ ịA. không ch ng công gi c.ủ B. thi ng nhân dân.ế ủC. quân ít. D. tinh th quân tri đình sa sút.ầ ềCâu 16. Sau Hi Nhâm Tu 1862, thái Tri Đình nghĩa binh ch ng Pháp Gia ướ ởĐ nh,Biên Hòa nhT ngị ườ A.khuy khích và ng các nghĩa binh .ế B.ra nh gi tán các nghĩa binh.ệ ảC.yêu quân tri đình cùng các nghĩa binh ch ng Pháp.ầ D.c quan ch huy các nghĩa binh.ử ỉCâu 17.Sáng 1-9-1858 di ra ki nào sau đây A. Liên quân Pháp-Tây Ban Nha dàn tr tr bi Đà ng.ậ ướ ẵB. Liên quân Pháp –Tây Ban Nha súng lên bán Trà.ổ C. Pháp chi thành Gia nh.ế ịD.Hi Nhâm Tu ký t.ệ ướ ượ ếCâu 18.V hi Nhâm Tu 5-6-1862), nhà Nguy đã nh ng cho Pháp ướ ượ ẳA. Biên hòa,Gia nh,Đ nh ng và Côn lôn B. Biên hòa,Gia nh,Vĩnh Long và Côn lôn .ị ườ ả4C. Biên hòa,Hà Tiên ,Đ nh ng và Côn lôn. D. An giang,Gia nh,Đ nh ng và Côn lôn.ị ườ ườ ảCâu 19.Tri đình Hu th hi sách gì khi Pháp công Gia nh? ịA. Chiêu binh sĩ, tích đánh Pháp.ậ B. ngh quân Pháp đàm phán .ề ịC. Th ng ng quân Pháp rút lui.ươ ượ D. xây ng phòng tuy Chí Hòa phòng ng .ự ựCâu 20. Ngày 5/6/1862, di ra ki nào sau đây ?ê ệA, Liên quân Pháp –Tây Ban Nha công Đà ng.ấ B. Th dân Pháp công thành Gia nh.ự ịC, Th dân Pháp công Chí Hòa.ự D.Tri đình Hu kí Pháp Hi cề ướNhâm Tu tấCâu 21.Âm th dân Pháp khi công Đà ng là ẵA. th hi ho ch đánh nhanh th ng nhanh.ự B. chi Đà ng tô gi riêng Pháp.ế ủC. chi Đà ng làm căn công ra Hu D. bi Đà ng thành th tr ng chi aế ườ ủPháp.Câu 22.Sau th Đà ng, Pháp chu ho ch gì ti theo?ấ ếA. th ch vi binh.ố B. Đánh th ng kinh thành Hu .ẳ ếC. Nh Anh giúp đánh ti p.ờ D. Kéo quân vào đánh Gia nh.ịCâu 23.L ng công Đà ng vào cu năm 1858, bao liên quân các cự ượ ướA. Pháp Mĩ B. Pháp Anh C. Pháp –Tây Ban Nha D. Pháp ĐàoồNhaCâu 24. Ba nh mi Tây Nam Kì Pháp chi nhanh chóng vào 1867 làỉ ếA. Hà Tiên, Vĩnh Long, Kiên Giang. B. Vĩnh Long, nh ng, An Giang.ị ườC. Hà Tiên, An Giang, Th .ầ D. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên.Câu 25.Vì sao th dân Pháp chi nh mi Tây Nam Kì cách nhanh chóng? ượ ộA. Quân tri đình trang vũ khí quá kém.ộ B. Tri đình nh c, thi kiên quy ch ngề ượ ốPháp.C. Th dân Pháp công ng .ự D. Nhân dân không ng tri đình ch ng Pháp.ủ ốCâu 26.Ngày 23/2/1861, di ra ki nào sau đây ?ê A.Liên quân Pháp Tây Ban Nha công Đà ng.ấ B. Th dân Pháp công thành Gia nh.ự ịC, Th dân Pháp công Chí Hòa. D. Ta kí Pháp hi Nhâm Tu tự ướ ấCâu 27.Ai là tác gi câu nói bao gi ng Tây nh Nam, thì ng Namả ườ ướ ườđánh Tây A. Nguy Trung Tr c. B.Nguy Tri Ph ng. C.Tr ng nh. D.Hoàngễ ươ ươ ịDi u.ệCâu 28. Tri đình Hu đã làm gì khi quân và dân ta giành chi th ng Gi năm 1873 ?ề ấA. Đàn áp phong trào qu chúng.ầ B. ng phía nhân dân cùng ch ng Pháp.ứ ốC. Kí Pháp Hi 1874.ớ ướ D. ng đánh đu Pháp.ậ ượ ổCâu 29. Vào gi th XIX, ch phong ki Vi Nam đang trong tình tr ngữ ạA. kh ng ho ng, suy u.ủ B. tình hình nh.ổ ịC. kinh kém phát tri n.ế D. phát tri nhanh chóng.ểCâu 30: ho chế đánh nhanh th ng nhanhắ th i, Pháp đã chuy sang ho ch nào?ấ ạA. Dùng ng Vi đánh ng Vi .ườ ườ B. ho ch đánh lâu dài tiêu di ng gói tế ộC. ho ch chinh ph ng gói nhế D. ho ch đánh ch ti ch c.ế ắCâu 31 Năm 1867 Pháp đã chi ba nh mi Tây Nam Kì nh th nào?ế ếA. Ph di ra nhi tr đánh ác li t.ả B. Nhà Nguy giác dâng ba nh cho Pháp.ễ ỉC. khó khăn, vấ D. Không viên n.ố ạBài 20. Chi lan ng ra c. Cu kháng chi nhân dân ta 1873-1884 Nhà Nguy nế ướ êđ hàng.ầ5Câu 1. gì th dân Pháp đem quân công Hà th nh t?ấ ấA. Nhà Nguy ti liên nhà Thanh. B. Vì nhu th tr ng, nguyên li u, nhân công,ễ ườ ệ…C. Nhà Nguy không tr chi phí cho Pháp D. Gi quy gây Đuy-puy.ễ ủCâu 2. Ng lãnh cu chi ch ng Pháp công thành Hà nh làườ :A. Nguy Tri Ph ng B.Tôn Th Thuy t. ươ C. Hoàng Di u. D. Phan Thanh Gi n.ệ ảCâu 3. Sau th tr Gi th hai (19/5/1883) th dân Pháp làm gì?ấ ựA. Càng ng quy tâm xâm chi toàn Vi Nam. B. cho quân rút kh Hà toàn ựl ng.ượC. Tăng vi binh Pháp sang tái chi Hà i. D. Ti hành đàn áp, kh ng nhân dân ta.ệ ốCâu 4. hi Giáp Tu (ký năm 1874) tri đình nhà Nguy đã chính th th nh ướ ậA. ba nh mi Đông Nam kỳ là thu Pháp. B. ba nh mi Tây Nam kỳ là thu Pháp. ộC. sáu nh Nam kỳ là thu Pháp. D. sáu nh Nam kỳ và Côn lôn là thu ộPháp. Câu 5. Ng lãnh cu chi ch ng Pháp công thành Hà hai là:ườ ầA. Nguy Tri Ph ng .ễ ươ B. Tôn Th Thuy C. Hoàng Di u. D. Phan Thanh Gi n.ấ ảCâu 6. Vì sao th dân Pháp đem quân công Hà th hai?ự ứA. Nhà Nguy ti liên nhà Thanh. B. Vì nhu th tr ng, nguyên li u, nhân công,…ễ ườ ệD. Gi quy gây Đuy-puy. D. Nhà Nguy không tr chi phí cho Pháp.ả ếCâu 7. Ngày 20/11/1873, di ra ki gì Kì?ê ắA. Pháp súng công thành Hà i.ổ B. Quân dân ta anh dũng đánh cu công Pháp Hà ởN i.ộC. Nhân dân Hà ch ng kho Pháp. D. Th dân Pháp đánh chi Thanh Hóa.ộ ếCâu 8: gì Pháp quân ra đánh Hà th hai:ấ ứA. Pháp có quy n, Vi Nam.ặ ệB. Pháp vào giai đo qu ch nghĩa nên ph có thu a.ướ ướ ịC. Tri đình Hu vi ph Hi 1874.ề ướD. Tri đình nhà Nguy ngang nhiên ch ng Pháp.ề ạCâu 9: ngày 20 24/6/1867, th dân Pháp đã chi ba nh nào Nam Kì:ừ ởA. Vĩnh Long, ng Nai, Biên Hòa. B. An Giang, Trà Vinh, Sóc Trăng.C. Vĩnh Long, An Giang, Hà Tiên. D. Ti Giang, Long An, Hà Tiên.ềCâu 10: Tr Gi năm 1873 (Hà i) đã gây cho Pháp th ng nh làậ ấA. quân Pháp ph thành Hà tr gi Nam nh B. Gác-ni-ê ch tr nị ậC. quân Pháp ph rút quân kh Mi c. D. quân Pháp bao vây, uy hi p.ị ếCâu 11: Tr đánh gây ti ng vang nh năm 1873 Kì là tr nào?ậ ượ ậA. Tr bao vây quân ch thành Hà i. B. Tr đánh ch Thanh Hóaậ ởC. Tr ph kích Gi y. D. Tr ph kích Hàm ng (Thanh Hóa).ậ ồCâu 12: ki nào đánh th dân Pháp hoàn thành cu xâm Vi Nam?ự ượ ệA. Sau khi đánh chi Hà th hai B. Sau khi Hi Hác-măng và Pa-t -n kí t.ệ ướ ếC. Sau khi đánh chi kinh thành Hu D. Sau khi đánh chi Đà ng.ế ẵCâu 13: Vì sao th dân Pháp tìm cách th ng ng tri đình Hu thi Hi cự ươ ượ ướ1874?A. Do Pháp th trong vi đánh chi thành Hà i. B. Do Pháp đánh ch Thanh Hóa.ị ởC. Do Pháp th tr Gi th nh t. D. Do Pháp th tr Gi ầth hai.ứCâu 14: Nh xét nào sau đây đúng nh nói nghĩa chi th ng Gi th hai trong cu cậ ộkháng chi ch ng Pháp nhân dân ta ?ế ủA. Th hi lòng yêu c, chí quy tâm sàng tiêu di gi nhân dân ta.ể ướ ủB. Th hi lòng yêu c, qu nhân dân ta.ể ướ ủ6C. Th hi đánh tài tình nhân dân ta.ể ủD. Th hi ph nh nhàng, ng nhân dân ta trong vi phá th vòng vây chể ịCâu 15. Nguyên nhân khách quan nào đây là nguyên nhân Vi Nam tr thành thu aướ ủPháp?A. Thi ng lãnh đúng tri đình.ế ườ ềB. Th dân Pháp là nh.ự ướ ạC. Thi giai tiên ti lãnh o.ế ạD. Ch phong ki Vi Nam đang lâm vào kh ng ho ng tr tr ng.ế ọCâu 16 Ng lãnh tr đánh chìm tàu chi Ét pê răng trên sông Vàm Đông làườ ỏA. Nguy Trung Tr c. B. Nguy Tri Ph ng. C. Nguy Huân.ễ ươ D. Hoàng Di u.ệCâu 17. Nhà Nguy không kiên quy ch ng Pháp mà luôn th hi ng vi kí các đi cê ướvìA. ng Pháp quá nh.ự ượ B. quy giai p.ợ ấC. hoang mang, dao ng.ộ D. quy dân c.ợ ộBài 21: PHONG TRÀO YÊU CH NG PHÁP NHÂN DÂN VI NĂM TRONG NH NGƯỚ ỮNĂM CU TK XIX (2 ti t)Ố ếCâu 1. Cu kh nghĩa sau đây không trong phong trào ngộ ươA. kh nghĩa Ba Đình.ở B. kh nghĩa Yên Th .ở ếC. kh nghĩa Bãi y.ở D. kh nghĩa ng Khê.ở ươCâu 2. vua đã chi ng kêu văn thanh, sĩ phu và nhân dân ng lên giúpị ươ vua uứn làướ A. Hàm Nghi. B. Hi Hòa.ệ C. Duy Tân. D. ng Khánh.ồCâu 3. Đi khác nhau gi kh nghĩa Yên Th và phong trào ng là ươA. th gian bùng .ờ B. ng tham gia.ự ượC. bàn tranh.ị D. tiêu tranh. ấCâu 4. Ng ng phái ch chi trong tri đình Hu là ai?ườ ếA. Vua Hàm Nghi. B. Tôn Th Thuy t. C. Tôn Th Thi p. D. Tr Ti Thành.ấ ễCâu Phái ch chi đã cu ph công quân Pháp nh ng đi nào?ủ ểA. Mang Cá, tòa Khâm B. Mang Cá, i. ộC. Tòa Khâm trên sông ng. D. Tòa Khâm i. ươ ộCâu 6. qu cu ph công quân Pháp Hu phái ch chi là?ế ếA. Đánh Pháp ra kh kinh thành Hu B. Bu Pháp rút quân c.ậ ướC. Th nhanh chóng. D. Pháp th ng thuy phái ch chi n.ấ ươ ếCâu 7. Tôn Th Thuy đã thay vua Hàm Nghi ra chi ng nh đâu?ấ ươ ạA. Kinh thành Hu B. Tân (Qu ng Tr ).ế ịC. Qu ng Bình D. Quang (Hà Tĩnh).ả ụCâu 8. đích vi ra chi ng là gì?ụ ươA. Kêu nhân dân giúp vua xây ng c. B. Kêu nhân dân giúp vua c.ọ ướ ướC. Kêu nhân dân giúp vua c. D. Kêu nhân dân giúp vua khôi ph c.ọ ướ ướCâu 9. đi nào sau đây không thu giai đo th nh phong trào ng?ộ ươA. lãnh vua Hàm Nghi, Tôn Th Thuy tặ ướ ếB. Di ra sôi i, liên trên ph vi ng nễ ớC. Phong trào quy thành các trung tâm kh nghĩa n, phát tri theo chi sâuụ ềD. Thu hút nhi thành ph n, ng tham gia.ề ớCâu 10. đi nào sau đây không thu giai đo th hai phong trào ngộ ươA. Phong trào phát tri theo chi ng. ộB. lãnh văn than, sĩ phu.ặ ướ ủC. Quy thành các trung tâm n, ho ng vùng trung du và mi núi.ụ ề7D. Thu hút nhi giai p, ng tham gia.ề ớCâu 11. Cu kh nghĩa tiêu bi nh trong phong trào ng là?ộ ươA. Kh nghĩa Bãi B. Kh nghĩa Ba Đình.ở ởC. Kh nghĩa ng Khê D. Kh nghĩa Hùng Lĩnh.ở ươ ởCâu 12. Phong trào ng ch th cu kh nghĩa nào?ầ ươ ởA. Kh nghĩa Bãi y. B. Kh nghĩa Ba Đình.ở ởC. Kh nghĩa ng Khê. D. Kh nghĩa Hùng Lĩnh.ở ươ ởCâu 13. Lãnh cu kh nghĩa ng Khê là ai?ụ ươA. Nguy Thi Thu t. B. Phan Đình Phùng C. Hoàng Hoa Thám. D. Đinh Công Tráng.ế ậCâu 14. Lãnh cu kh nghĩa Bãi là ai?ạ ậA. Nguy Thi Thu t. B. Phan Đình Phùng. C. Hoàng Hoa Thám. D. Đinh Công Tráng.ế ậCâu 15. Kh nghĩa Yên Th ra đích ụA. ng ng chi ng B. cu ng mình.ưở ươ ủB. ch ng Pháp ng xâm c. D. gi phóng dân c.ố ượ ộCâu 16. ng tham gia ch trong kh nghĩa Yên Th làự ượ ếA. nông dân. B. văn thân, sĩ phu. C. binh lính. C. th th công.ợ ủCâu 18. Tính ch phong trào ng là ươA. giúp vua c. B. yêu c, ch ng Pháp trên tr ng phong ki n.ứ ướ ướ ườ ếC. giúp vua c. D. ch ng Pháp và ch ng phong ki hàng.ả ướ ầCâu 19. Nguyên nhân nh dân th phong trào ng làớ ươA. do ch ng đông o. B. ch ph gi các cu kh nghĩa.ư ượ ượ ởC. kh ng ho ng ng và giai lãnh o. D. Pháp quá nh nên dàng đàn áp.ủ ườ ễCâu 20. Phong trào ng th đã ra yêu thi gì cu tranh gi iầ ươ ảphóng dân nhân dân ta ?ộ ủA. Ph liên các phong trào tranh thành kh th ng nh t.ả ấB. Huy ng kháng chi toàn dân giành p.ộ ậC. Ph có giai tiên ti lãnh ng tranh phù p.ả ườ ợD. Ph tăng ng nh quân có th ng Pháp.ả ườ ươ ớCâu 21. nào sau đây không ph là dung chi ng ?ả ươA. cáo ác xâm th dân Pháp..ố ượ ựB. Kh ng nh quy tâm ch ng Pháp tri đình kháng chi ng là vua Hàm Nghi.ẳ ầC. Kêu nhân dân ng lên giúp vua c, khôi ph qu gia phong ki p.ọ ướ ậD. Kh ng nh quy ch dân ta.ẳ ộCâu 22. Sau khi vua Hàm Nghi (11/1888) phong trào ng ươA. quy thành nh ng trung tâm n, có xu ng đi vào chi sâu.ụ ướ ềB. ho ng ch ng trung du và mi núi.ạ ềC. ti ho ng ng kh trong c.ế ướD. ch ho ng vì thi lãnh chung.ấ ạCâu 23. Căn Bãi thu nhứ ỉA ng Yên C. Nam nh. Thanh Hóa. D. Tây.ư ơCâu 24. Nghĩa quân ch Bãi xây ng căn vìọ ứA th ng núi hi tr thu cho cách đánh du kích.ị ợB vùng m, lau um tùm, che ng mai ph và đánh ch.ầ ượ ịC. vùng y, nghĩa quân có th xây ng căn phòng th .ầ ủD. vùng trung du, đánh và rút luiễ8

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến