loading
back to top

Đáp án đề thi vào 10 chuyên NGỮ VĂN TP HCM

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-07-08 18:09:35 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đáp án đề thi vào 10 chuyên NGỮ VĂNTP HCM   

164
Lượt xem
3
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đáp án đề thi vào 10 chuyên NGỮ VĂN TP HCM

Đáp án đề thi vào 10 chuyên NGỮ VĂN TP HCM

Đáp án đề thi vào 10 chuyên NGỮ VĂN TP HCM
Tóm tắt nội dung
KÌ THI TUY SINH 10 TRUNG PH THÔNGỂ ỔKhóa ngày 21 tháng 06 năm 2010 TPHCMạM thi VĂNơTh gian: 120 phút (không tính th gian giao )ờ ềĐ CHÍNH TH CỀ ỨCâu 1: (1 đi m)ểHãy chép chính xác hai câu cu trong Bài th ti xe không kính aủPh Ti Du t. Hai câu th cho em bi ph ch gì ng lính lái xeạ ườtrên tuy ng Tr ng n?ế ườ ườ ơCâu 2: (1 đi m)ểTìm thành ph đáp trong câu ca dao sau và cho bi đáp đóầ ọh ng ai.ướ ếB th ng bí cùngầ ươ ấTuy ng khác gi ng, nh ng chung giàn.ằ ộCâu 3: (3 đi m)ểTh hi mình là nhu tu sinh. Hãy vi bài vănể ộng (kho ng 01 trang gi thi) trình bày suy nghĩ em cách th hi nắ ảthân trong môi tr ng ng.ườ ườCâu 4: (5 đi m)ểC nh nhân anh thanh niên trong đo trích truy nả ệL ng Sa Pa Nguy Thành Long (Sách giáo khoa Ng văn 9ữ t, trangậ ộ180 188).BÀI GI ÝẢ ỢCâu 1: Xe ch mi Nam phía tr c:ẫ ướCh trong xe có trái tim.ỉ ộ- Hai câu th th hi lòng yêu c, tình vì mi Nam ru th aơ ướ ủng lính lái xe trên tuy ng Tr ng trong cu kháng chi ch ng .ườ ườ ườ ỹCâu 2: Thành ph đáp trong câu ca dao iầ ơ- uầ...
Nội dung tài liệu
KÌ THI TUY SINH 10 TRUNG PH THÔNGỂ ỔKhóa ngày 21 tháng 06 năm 2010 TPHCMạM thi VĂNơTh gian: 120 phút (không tính th gian giao )ờ ềĐ CHÍNH TH CỀ ỨCâu 1: (1 đi m)ểHãy chép chính xác hai câu cu trong Bài th ti xe không kính aủPh Ti Du t. Hai câu th cho em bi ph ch gì ng lính lái xeạ ườtrên tuy ng Tr ng n?ế ườ ườ ơCâu 2: (1 đi m)ểTìm thành ph đáp trong câu ca dao sau và cho bi đáp đóầ ọh ng ai.ướ ếB th ng bí cùngầ ươ ấTuy ng khác gi ng, nh ng chung giàn.ằ ộCâu 3: (3 đi m)ểTh hi mình là nhu tu sinh. Hãy vi bài vănể ộng (kho ng 01 trang gi thi) trình bày suy nghĩ em cách th hi nắ ảthân trong môi tr ng ng.ườ ườCâu 4: (5 đi m)ểC nh nhân anh thanh niên trong đo trích truy nả ệL ng Sa Pa Nguy Thành Long (Sách giáo khoa Ng văn 9ữ t, trangậ ộ180 188).BÀI GI ÝẢ ỢCâu 1: Xe ch mi Nam phía tr c:ẫ ướCh trong xe có trái tim.ỉ ộ- Hai câu th th hi lòng yêu c, tình vì mi Nam ru th aơ ướ ủng lính lái xe trên tuy ng Tr ng trong cu kháng chi ch ng .ườ ườ ườ ỹCâu 2: Thành ph đáp trong câu ca dao iầ ơ- uầ ng ng (đ ng bào).ừ ướ ườ ồCâu 3: Thí sinh có th trình bày suy nghĩ mình cách th hi thân trongể ảmôi tr ng ng theo nhi cách khác nhau. Tuy nhiên, bài vi nên :ườ ườ ế- Th hi đúng bài văn ng (có bài, thân bài, tể ếbài; trong ph vi kho ng trang gi thi).ạ ấ- Th hi đúng suy nghĩ mình cách th hi thân trong môiể ảtr ng ng. ườ ườ- Có cách hành văn trong sáng, sinh ng, ch c, ch ch .ộ ẽSau đây là vài dung bài vi t:ộ ế+ Th hi mình là nhu tu sinh, nh ng ng iể ườm n.ớ ớ+ tr nay, sinh có nh ng cách th hi thân mình gâyừ ướ ểs chú ý, tôn tr ng, yêu th ng… Tuy nhiên, trong đó có nh ng cách thự ượ ươ ểhi không phù con ng và quy nhà tr ng. Do đó,ệ ườ ườh sinh th hi mình không ph ng nh ng hành ng khác th ng màọ ườph ng nh ng vi làm th t, th ng trong môi tr ng ng.ả ươ ườ ườ- thân: ngo hình cách, ăn ti ng nói ph gàng,ớ ọl ch và nhã nh n, văn minh; dám tranh nh ng đi sai trái,ị ềch t, th ng th phê bình và phê bình; bi rèn luy ki mư ềch và làm ch thân, không có nh ng hành ng ngoài khuônế ượkh lu và quy nhà tr ng.ổ ườ- th cô ph phép, kính tr ng, ngoan ngoãn, vâng i, th ngớ ươyêu và bi n.ế ơ- bè thân ái, ng tr đoàn t.ớ ươ ế- nhi sinh các môn văn hóa; tham gia các ho tớ ạđ ng đoàn, i, các ho ng xã khác (vi th thăm i,ộ ộlàm công tác thi n, đóng góp cho phong trào ho ch nh …).ừ ỏ+ Ph bi phê phán và xa lánh nh ng cách th hi thân không đúngả ảđ n. nh khoát duy trì quan đi đúng mình th hi nắ ảthân trong môi tr ng ng, không dao ng tr nh ng chê bai aườ ườ ướ ủnh ng còn u. Đoàn nh ng có cùng quan đi m, cùng cách thữ ểhi thân đúng nên nh giúp mình ng ng trong thệ ểhi thân, nh là trong hoàn nh môi tr ng ng ch nhi tácệ ườ ườ ựđ ng nh ng nhân không tích nhi phía.ộ ề+ Th hi mình không ch là nhu tu sinh mà còn là nhuể ọc con ng tu i. Chính th hi mình cách đúng aầ ườ ủcon ng nay đã góp ph nên ch văn hóa và nét trong iườ ờs ng con ng i.ố ườCâu 4: Thí sinh có th trình bày nh mình nhân anhể ậthanh niên trong đo trích ng Sa Pa Nguy Thành Long theo nhi cáchủ ềtrình bày. Tuy nhiên, bài vi nên :ế- Th hi đúng bài ngh lu văn c.ể ọ- Th hi chính xác nhân anh thanh niên trongể ậtruy ng n.ệ ắ- Có cách hành văn trong sáng, sinh ng.ộSau đây là vài nhân anh thanh niên :ộ ậ+ thanh niên giàu ngh đã qua hoàn nh ng nh ng suy nghĩộ ượ ữr p, gi mà sâu c.ấ ắ- Hoàn nh ng và làm vi c: mình trên nh Yên cao 2600 métả ơquanh năm ch cây và mây mù nh oỉ ”; công vi n, gianệ ặkh rét, tuy t, đêm…; cô n, ng .ổ ẻ- Quan ni ng là ng hi n. Có th công vi c, yêu ngh và th yệ ấđ nghĩa cao quý trong công vi c: yên tâm ngh khi bi cượ ượmình đã góp ph phát hi th đám mây khô nh đó “ầ khôngquân ta bao nhiêu ph trên Hàm ng”ạ ượ suy nghĩ:ta công vi là đôi, sao là mình c.ớ ượ+ ng thanh niên có nh ng tính cách và ph ch đáng n: hi uộ ườ ếkhách, và chân tình.ở ở- bác tài xe khách: có tình thân thi t: chuy nào ch lên, bácớ ạđ ghé tr khí ng ng thanh niên trò chuy n; anhề ượ ườ ệtìm và ng tam th cho bác lái xe đang m.ặ ố- ông sĩ già và cô kĩ tr u: hi khách, vuiớ ếm ng, ân hai ng lên nhà; hoa ng cô gái, khách điừ ườ ẫthăm khí ng, gi thi các lo máy móc, công vi ngườ ượ ằngày mình, pha trà ngon đãi khách, gi bày tâm nhiên, chânủ ựthành: chân thành ni vui, nói to nh ng đi đáng ng taộ ườch nghĩ trong uỉ tôi thêm cành a. cô mu baoắ ấnhiêu tùy ý. Cô bó rõ to vào. Có th t, cóữ ếthích; Anh ng phút vì ba phút vô cùngế ươ ỡquý giá. khi chia tay, anh xúc ng ph quay đi vàế ặkhông dám ti khách ra xe dù ch giễ p”ố và có che uẽ ấcái p, xao xuy n, bâng khuâng hai ng con trai, con gái pấ ườ ặnhau ng t, quý nhau chia tay nhau ngay, bi là khôngộ ếbao gi nhau aờ Đó là cái ch lát đã góp ph làm sáng lên cáiố ầdi câu chuy và th làn gió mát vào câu chuy nệ ệt ng ch ng khô khan.ưở ấ- Khiêm n, thành th t: Anh th đóng góp mình là nh bé. Anhố ỏnhi thành gi thi nh ng ng khác mà anh th khâm ph c: ôngệ ườ ụkĩ rau Sa Pa, ng cán nghiên khoa sét.ư ườ ườ ề+ ng thanh niên có ng tâm tr trung, phong phú và lànhộ ườ ẻm nh: Anh thích giao u, thèm ng iườ anh ra ni vuiự ềtrong sáng, lành nh: tr ng hoa, sách, chăn nuôi; anh ng ngăn p, lànhạ ắm nh, gàng căn nhà ba gian ch chi gi ng con, chi cế ườ ếbàn c, giá sáchọ dù ch mình.ỉ ộ+ Nh ng nói trên nhân anh thanh niên th hi ngữ ượ ằm ngh thu xây ng nhân có nh ng nét c: qua cu pộ ặg bi nói, thái hành ng; nhân không có tên riêng, không cóỡ ậngo hình th mà ch có tên theo ki chung, phi ch ỉ+ Nh ng nét nhân anh thanh niên th hi ng iữ ườthanh niên Vi Nam trong giai đo ch ng gi chân thành, giàu lý ng;ệ ưởgóp ph th hi ng ch tác ph m, th hi ch nghĩa anh hùngầ ưở ủcách ng Vi Nam trong chi u; th hi ng Nguy Thành Longạ ễkhi sáng tác: Sa Pa không ch là yên tĩnh. Bên yên tĩnh y, ng taỉ ướ ườlàm vi c”ệ hy sinh, yêu th ng và c.ươ ướNguy ngễ ươ(TT Luy thi và ng Văn hóa Vĩnh Vi n)ệ ưỡ

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến