loading
back to top

Đáp án đề thi vào 10 chuyên ngữ văn đà nẵng

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-07-08 18:07:17 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đáp án đề thi vào 10 chuyên ngữ văn đà nẵng   

145
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đáp án đề thi vào 10 chuyên ngữ văn đà nẵng

Đáp án đề thi vào 10 chuyên ngữ văn đà nẵng

Đáp án đề thi vào 10 chuyên ngữ văn đà nẵng
Tóm tắt nội dung
KÌ THI TUY SINH 10 TRUNG PH THÔNGỂ ỔKhóa ngày 21 tháng 06 năm 2010 ĐÀ NGạ ẴM thi VĂNơTh gian: 120 phút (không tính th gian giao )ờ ềĐ CHÍNH TH CỀ ỨCâu (1 đi m)ểNêu tên các phép tu ng trong hai câu th sau và ch rõ nh ng ng th cừ ựhi phép tu đó :ệ ừC nh khuya nh ng ch ng ,ả ườ ủCh ng vì lo nhà.ư ướ(H Chí Minh, nh khuya)ảCâu (1 đi m)ểXét theo đích giao ti p, các câu ch chân trong đo văn sau thu ki uụ ượ ểcâu nào?Đ con gái ng đôi thúng không vào.ứ ướ (1) Ông ti ng i:ấ ỏ- ngoài làm gì mà lâu th mày ?Ở (2)Không con tr i, ông lão nh cái nón:ể ấ- nhà trông em nhá !Ở (3) ng có đi đâu y.ừ (4) .(Kim Lân, Làng)Câu (1 đi m)ểCh ra các ng là thành ph bi trong các câu sau. Cho bi tên cácỉ ủthành ph bi đó.ầ ậa. Lão không hi tôi, tôi nghĩ y, và tôi càng bu m. (Nam Cao, Lão cạ )b. ng chùng chình qua ngõươ Hình nh thu đã .ư (H Th nh, Sang thu)Câu (2 đi m)ểT là trong nh ng thi làm nên thành công trong pự ậcũng nh trong cu ng.ư ốHãy vi đo văn ho bài văn ng (kho ng 20 dòng) trình bày suy nghĩế ảc em tính...
Nội dung tài liệu
KÌ THI TUY SINH 10 TRUNG PH THÔNGỂ ỔKhóa ngày 21 tháng 06 năm 2010 ĐÀ NGạ ẴM thi VĂNơTh gian: 120 phút (không tính th gian giao )ờ ềĐ CHÍNH TH CỀ ỨCâu (1 đi m)ểNêu tên các phép tu ng trong hai câu th sau và ch rõ nh ng ng th cừ ựhi phép tu đó :ệ ừC nh khuya nh ng ch ng ,ả ườ ủCh ng vì lo nhà.ư ướ(H Chí Minh, nh khuya)ảCâu (1 đi m)ểXét theo đích giao ti p, các câu ch chân trong đo văn sau thu ki uụ ượ ểcâu nào?Đ con gái ng đôi thúng không vào.ứ ướ (1) Ông ti ng i:ấ ỏ- ngoài làm gì mà lâu th mày ?Ở (2)Không con tr i, ông lão nh cái nón:ể ấ- nhà trông em nhá !Ở (3) ng có đi đâu y.ừ (4) .(Kim Lân, Làng)Câu (1 đi m)ểCh ra các ng là thành ph bi trong các câu sau. Cho bi tên cácỉ ủthành ph bi đó.ầ ậa. Lão không hi tôi, tôi nghĩ y, và tôi càng bu m. (Nam Cao, Lão cạ )b. ng chùng chình qua ngõươ Hình nh thu đã .ư (H Th nh, Sang thu)Câu (2 đi m)ểT là trong nh ng thi làm nên thành công trong pự ậcũng nh trong cu ng.ư ốHãy vi đo văn ho bài văn ng (kho ng 20 dòng) trình bày suy nghĩế ảc em tính các sinh hi nay.ủ ệCâu (5 đi m)ểPhân tích đo trích sau :ạC NH NGÀY XUÂNẢNgày xuân con én thoi,ưThi quang chín ch đã ngoài sáu iề ươC non xanh chân tr i,ỏ ờCành lê tr ng đi vài bông hoa.ắ ộThanh minh trong ti tháng ba,ếL là là thanh.ễ ạG xa nô anh,ầ ếCh em hành ch xuân.ị ơD dìu tài giai nhân,ậ ửNg xe nh áo qu nh nêm.ự ướ Ng ngang gò ng kéo lên,ổ ốThoi vàng vó tro ti gi bay.ắ ấTà tà bóng ng tây,ả ềCh em th th dan tay ra .ị ềB theo ng ti khê,ướ ểL xem phong nh có thanh thanh.ầ ềNao nao dòng quanh,ướ ốD nho nh cu gh nh ngang.ị ắ(Nguy Du, Truy Ki u)ệ ềNg văn 9, 1, NXBGDVN, 2010, tr.84, 85)ữ ậBÀI GI ÝẢ ỢCâu 1: nh khuya như ng ch ng ,ẽ ườ phép tu ng so sánh.ừ ự- Ch ng (ư cu câu th trên và câu th i): phép tu tở ượ ướ ừt ng đi ng liên hoàn.ừ ữCâu 2: con gái ng đôi thúng không vào.ứ ướ (1) câu (tr thu t)ể ậ- ngoài làm gì mà lâu th mày ?Ở (2) câu nghi ấ- nhà trông em nhá !Ở (3) ng có đi đâu y.ừ (4) câu khi n.ầ ếCâu 3: a. Lão không hi tôi, tôi nghĩ yậ và tôi càng bu thành ph ph chú.ầ ụb. ng chùng chình qua ngõươ Hình nh thu đã .ư thành ph tình thái.ầCâu 4: Thí sinh các yêu u:ầ ầ- Văn là đo văn ho bài văn ng (kho ng 20 dòng).ả ả- dung suy nghĩ tính sinh hi nay.ộ ệ- Hành văn rõ ràng, chính xác, sinh ng, ch và ch ch .ộ ẽSau đây là dung :ộ ộ+ p, nghĩa đen là kh năng ng ng và không giúp ng iự ườkhác.+ là trong nh ng thi làm nên thành công trong pự ậcũng nh trong cu ng.ư ố+ Trong p, ng sinh có tính có thái ch ng, tích c, cóọ ườ ựđ ng và đích rõ ràng, đúng n. đó, nó giúp cho sinh tìm cộ ượph ng pháp t. Ki th ti thu ng ch c. lĩnh nâng cao.ươ ượ ượ+ Hi nay, nhi sinh không có tính trong p. có nh ng bi uệ ểhi i, vào bè, cha đó, có nh ng thái tiêu quay cóp,ệ ựgian trong ki tra, trong thi không chăm ngoan, không bài, không làm bài,ậ ọkhông chu bài. qu nh ng sinh đó th ng vào lo u, kém nhẩ ườ ạki và p.ể ậ+ sinh ph rèn luy tính trong vì đi đó giúp cọ ọsinh có thái ch ng, có ng thú trong p, cho có lĩnh ng ch cộ ắkhi ti thu tri th và gi quy không ph là cô p, không lo tr sế ựgiúp chân thành, đúng bè, th cô khi thi t, phù và đúng c.ỡ ứ+ Tính trong là ti nên trong cu ng. Đi uự ềđó, là quan tr ng giúp cho sinh có ng lai thành t. Tính pộ ượ ươ ậlà tính vô cùng quan tr ng mà sinh có, vì không ph lúc nào cha nộ ạbè và th cô cũng bên nh giúp không có tính p, khi ra cầ ọsinh ngã, th và có nh ng hành ng nông i, thi ki ch .ẽ ếCâu 5:Thí sinh có th có nhi cách trình bày khác nhau. Tuy nhiên, các yêuể ảc u:ầ- Phân tích đo th .ộ ơ- Bài vi có rõ ràng, ch c, ch ch Hành văn trong sáng,ế ẽsinh ng.ộSau đây là :ộ ợ+ Gi thi vài nét Nguy Du và Truy Ki u.ớ ề+ Gi thi đo th và trí nó.ớ ủ+ Gi thi đo th nh ngày xuân trong ti Thanh minh, ch em Ki uớ ềđi ch xuân.ơ+ theo đo th phân tích.ự ể* Phân tích câu th khung nh ngày xuân riêng mùa xuân.ơ ủ- câu nói th gian, không gian: th gian là tháng cu cùngầ ốc mùa xuân; không gian: nh ng nh én ràng bay li ng nh thoi gi aủ ữb tr trong sáng.ầ ờ- câu sau là tuy mùa xuân, hình nh th non tr iộ ảr ng chân tr i. Màu có hài hòa tuy di u. lênộ ợv riêng mùa xuân: tinh khôi, giàu ng; trong tr o, thoángẻ ẻđ t; nh nhàng, thanh khi t. Ch đi mể làm cho nh tr nên sinh ng, có nả ồch không tĩnh i.ứ ạ* Phân tích câu th ti khung nh trong ti thanh minh.ơ ế- đi vi ng quét c, sang ph ng thân; lo tả ướ ườ ừ2 âm ti là tính danh ng lên không khí ràng, đông vui,ế ộnáo nhi cùng tâm tr ng ng đi i.ệ ườ ộ- thanh du xuân, đi ch xuân ch ng quê. Cách nói nô cứy anhế lên hình nh nh ng đoàn ng nh nh đi ch xuân, nh là nh ngợ ườ ữnam thanh tú, nh ng tài giai nhân. Qua cu du xuân ch em Thúy Ki u,ữ ềtác gi còn kh truy th ng văn hóa xa a.ả ư* Phân tích câu th cu khung nh ch em Thúy Ki du xuân tr .ơ ề- nh mang cái thanh, cái mùa xuân, chuy ng nh nhàngả ẹnh ng không khí nh nh p, ràng không còn a, đang nh tư ạd n, ng theo bóng ngã tâyề .- nh nh qua tâm tr ng hai cô gái tu thanh xuân nh ngả ượ ữc giác bâng khuâng, xao xuy ngày vui xuân đang còn và nh ng linhả ữc đi ra xu hi Tiên và chàng th sinhả ưKim Tr ng.ọ+ Đo trích th hi ngh thu miêu thiên nhiên Nguy Du: bútạ ợpháp và i, ng ng giàu ch hình th hi nh ngày xuân iả ớnh ng đi riêng, miêu nh mà nói lên tâm tr ng nhân t.ữ ượ ậNguy ngễ ươ(TT Luy thi và ng Văn hóa Vĩnh Vi n)ệ ưỡ

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Tài liệu cùng chủ đềNhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến