loading
back to top

Đáp án Đề thi trắc nghiệm 1 kì 1 môn công nghệ lớp 11 có đáp án

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-10-24 15:57:08 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi trắc nghiệm kì 1 môn công nghệ lớp 11 có đáp án   

126
Lượt xem
1
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đáp án Đề thi trắc nghiệm 1 kì 1 môn công nghệ lớp 11 có đáp án

Đáp án Đề thi trắc nghiệm 1 kì 1 môn công nghệ lớp 11 có đáp án

Đáp án Đề thi trắc nghiệm 1 kì 1 môn công nghệ lớp 11 có đáp án
Tóm tắt nội dung
Tr êng thpt CHÙAỦĐÁP ÁN kiÓm tra HKI m«n c«ng nghÖ líp 11Đ IỀPhÇn (3 ®iÓm)C©u Khæ giÊy A2 cã kÝch th íc A. 420 297 (mm). B. 841 594 (mm). 594 420 (mm) D. 297 210 (mm).C©u NÐt ®øt m¶nh dïng ®Ó biÓu diÔnA êng bao khuÊt, c¹nh khuÊt. B. êng giíi h¹n mét phÇnh×nh c¾t.C. êng giãng D. êng trôc ®èi xøng.C©u êng giãng, êng ghi kÝch th íc îc vÏ A. NÐt liÒn ®Ëm. B. NÐt ®øt.C. NÐt chÊm g¹ch m¶nh NÐt liÒn m¶nh.C©u Muèn vÏ h×nh chiÕu trôc ®o ta sö dông phÐp chiÕuA. PhÐp chiÕu xuyªn t©m. PhÐp chiÕu songsong.C. PhÐp chiÕu vu«ng gãc D. C¶ phÐp chiÕutrªn.C©u Muèn vÏ h×nh chiÕu phèi c¶nh ta sö dông phÐp chiÕuA PhÐp chiÕu xuyªn t©m. B. PhÐp chiÕu songsong.C. PhÐp chiÕu vu«ng gãc D. C¶ phÐp chiÕu trªn.C©u HÖ sè biÕn d¹ng cña h×nh chiÕu trôc ®o xiªn gãc c©nA. 1. B. 1; 0,5.C 1; 0,5. D. 1; 0,5 .C©u HÖ sè biÕn d¹ng cña h×nh chiÕu trôc ®o vu«ng gãc ®ÒuA 1. B. 1; 0,5.C. 1; 0,5. D. 1; 0,5.C©u B¶n vÏ liªn quan ®Õn thiÕt kÕ, thi c«ng ... lµA. B¶n vÏ c¬ khÝ. B. B¶n vÏ chi tiÕt.C. B¶n vÏ l¾p. B¶n vÏ x©y dùng.C©u...
Nội dung tài liệu
Tr êng thpt CHÙAỦĐÁP ÁN kiÓm tra HKI m«n c«ng nghÖ líp 11Đ IỀPhÇn (3 ®iÓm)C©u Khæ giÊy A2 cã kÝch th íc A. 420 297 (mm). B. 841 594 (mm). 594 420 (mm) D. 297 210 (mm).C©u NÐt ®øt m¶nh dïng ®Ó biÓu diÔnA êng bao khuÊt, c¹nh khuÊt. B. êng giíi h¹n mét phÇnh×nh c¾t.C. êng giãng D. êng trôc ®èi xøng.C©u êng giãng, êng ghi kÝch th íc îc vÏ A. NÐt liÒn ®Ëm. B. NÐt ®øt.C. NÐt chÊm g¹ch m¶nh NÐt liÒn m¶nh.C©u Muèn vÏ h×nh chiÕu trôc ®o ta sö dông phÐp chiÕuA. PhÐp chiÕu xuyªn t©m. PhÐp chiÕu songsong.C. PhÐp chiÕu vu«ng gãc D. C¶ phÐp chiÕutrªn.C©u Muèn vÏ h×nh chiÕu phèi c¶nh ta sö dông phÐp chiÕuA PhÐp chiÕu xuyªn t©m. B. PhÐp chiÕu songsong.C. PhÐp chiÕu vu«ng gãc D. C¶ phÐp chiÕu trªn.C©u HÖ sè biÕn d¹ng cña h×nh chiÕu trôc ®o xiªn gãc c©nA. 1. B. 1; 0,5.C 1; 0,5. D. 1; 0,5 .C©u HÖ sè biÕn d¹ng cña h×nh chiÕu trôc ®o vu«ng gãc ®ÒuA 1. B. 1; 0,5.C. 1; 0,5. D. 1; 0,5.C©u B¶n vÏ liªn quan ®Õn thiÕt kÕ, thi c«ng ... lµA. B¶n vÏ c¬ khÝ. B. B¶n vÏ chi tiÕt.C. B¶n vÏ l¾p. B¶n vÏ x©y dùng.C©u TiÕn tr×nh ®Ó lËp b¶n vÏ chi tiÕtA. Bè trÝ c¸c h×nh biÓu diÔn vµ khung tªn, vÏ mê, t« ®Ëm, ghi phÇn ch÷.B. Bè trÝ c¸c h×nh biÓu diÔn vµ khung tªn, ghi phÇn ch÷, vÏ mê, t« ®Ëm.C. VÏ mê, t« ®Ëm, bè trÝ c¸c h×nh biÓu diÔn vµ khung tªn, ghi phÇn ch÷.d. C¶ ph ¬ng ¸n trªn ®Òu sai.C©u10 ng bao căt ch ng nét nào sau đây :ườ ượ ằA) LiÒn ®Ëm B) ChÊm g¹chC) LiÒn m¶nh D) în sãng Tr êng thpt CHÙAỦĐÁP ÁN kiÓm tra HKI m«n c«ng nghÖ líp 11Đ IỀPhÇn (3 ®iÓm)CÂU 10ĐÁPÁN CPhÇn II (7 ®iÓm)Tõ vËt thÓ H1 ®· cho h·y vÏ h×nh chiÕu cña vËtthÓ ®ã theo ph ¬ng ph¸p chiÕu gãc thø nhÊt (víi tØ lÖ: ).H×nh chiÕu ®øng H×nh chiÕu c¹nhHình ch nhế

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến