loading
back to top

đáp án đề thi khảo sát chất lượng kỳ 2 môn toán học lớp 12 mã đề 132

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-05-24 16:27:33 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đề thi khảo sát chất lượng kỳ 2 môn toán học lớp 12 mã đề 132   

109
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đáp án đề thi khảo sát chất lượng kỳ 2 môn toán học lớp 12 mã đề 132

đáp án đề thi khảo sát chất lượng kỳ 2 môn toán học lớp 12 mã đề 132

đáp án đề thi khảo sát chất lượng kỳ 2 môn toán học lớp 12 mã đề 132
Tóm tắt nội dung
TR NG VINH KỲƯỜ THI TH THPT QU GIA NĂM 2017, 2Ử ẦTR NG THPT CHUYÊNƯỜ ĐÁP ÁN THANG ĐI MỂ(Đáp án thang đi 04 trang)ể BÀI THI: NG VĂNỮ PH NẦ Câu DUNGỘ ĐiểmI HI UỌ 3,01 Văn trên thu phong cách ngôn ng ngh thu t.ả ậ- Văn vi ng th th do.ả ượ 0,250,252 Bi pháp tu nh mà tác gi ng trong văn là phép đi .ệ ừĐ bi là đi “Tôi” “T do”.ự- Tác ng ngh thu t:ụ ậ+ Nh nh, làm rõ ni do ng ngh sĩ.ấ ườ ệ+ Th hi ni khát khao, th do không ch trongể ươ ượ ỉsáng ngh thu ng ngh sĩ nói riêng, mà còn trong tâm n, trong cu cạ ườ ộs ng con ng nói chung.ố ườ( ýư thí sinh không nêu phép đi mà xác nh và phân tích tác ngế ụngh thu bi pháp li kê thì cho 0.25 đi m).ệ 0,250,253 Gi thích hai câu th :ả “T do làm tâm ta lên/ Trong chi kích vũ tr ”ự ụ- Hai câu th kh ng nh nghĩa do tâm con ng i: Khi cóơ ườđ do thì con ng thoát gi n, phá nh ng rào n,ượ ườ ượ ảràng bu và ch p, nh bé ng tinh th phong phú, pộ ươ ẹđ lao n. đó làm ch thân, làm ch cu ng, và tâm nẽ ượ ồđ nâng lên trong chi kích ng n, vô biên vũ tr .ượ ụ- Hai câu th...
Nội dung tài liệu
TR NG VINH KỲƯỜ THI TH THPT QU GIA NĂM 2017, 2Ử ẦTR NG THPT CHUYÊNƯỜ ĐÁP ÁN THANG ĐI MỂ(Đáp án thang đi 04 trang)ể BÀI THI: NG VĂNỮ PH NẦ Câu DUNGỘ ĐiểmI HI UỌ 3,01 Văn trên thu phong cách ngôn ng ngh thu t.ả ậ- Văn vi ng th th do.ả ượ 0,250,252 Bi pháp tu nh mà tác gi ng trong văn là phép đi .ệ ừĐ bi là đi “Tôi” “T do”.ự- Tác ng ngh thu t:ụ ậ+ Nh nh, làm rõ ni do ng ngh sĩ.ấ ườ ệ+ Th hi ni khát khao, th do không ch trongể ươ ượ ỉsáng ngh thu ng ngh sĩ nói riêng, mà còn trong tâm n, trong cu cạ ườ ộs ng con ng nói chung.ố ườ( ýư thí sinh không nêu phép đi mà xác nh và phân tích tác ngế ụngh thu bi pháp li kê thì cho 0.25 đi m).ệ 0,250,253 Gi thích hai câu th :ả “T do làm tâm ta lên/ Trong chi kích vũ tr ”ự ụ- Hai câu th kh ng nh nghĩa do tâm con ng i: Khi cóơ ườđ do thì con ng thoát gi n, phá nh ng rào n,ượ ườ ượ ảràng bu và ch p, nh bé ng tinh th phong phú, pộ ươ ẹđ lao n. đó làm ch thân, làm ch cu ng, và tâm nẽ ượ ồđ nâng lên trong chi kích ng n, vô biên vũ tr .ượ ụ- Hai câu th không ch bày nh th c, tình tác gi mà còn lên ởm ng khao khát ng cu ng do. ườ ướ 1,04 Gi thích nhan “T do” theo quan ni tác gi Nguy Khoa Đi m:ệ ề- Nhan đã trung th hi dung chính văn cũng nh quan đi m,ề ểt ng tác gi đó là “T do”. Tr t, ng ngh sĩ, do làư ưở ướ ườ ựđ chính mình, sáng và vi đi mình mong c; do là không bượ ượ ướ ịràng bu ch t, danh i, khen chê lu n…T do cũng có th làộ ểt nh ng “ràng bu trong ch” trong nh ng quan vô nhiên,ữ ựđ và cao th ng…ẹ ượ- Đây không ch là quan ni ng ngh sĩ do trong sáng ngh thu tỉ ườ ậnói riêng, mà cũng là quan ni m, nh th do cho cu ngộ ốc con ng nói chung.ủ ườ 1,0II LÀM VĂN 7.01 Vi đo văn ng (kho ng 200 ch trình bày suy nghĩ ki nêuề ượtrong văn ph hi u: “T do là chính mình.”ự 2,0a. trúc đo văn ngh lu 200 chả ữCó các ph đo n, phát tri đo n, đo n. đo nở nêu ,ượ ềphát tri đo nể tri khai ượ đo nế lu .ế ượ 0,25b. Tri khai ngh lu thành các lu đi m; ng các thao tác pể ậlu n; ch ch gi lí và ch ng; rút ra bài nh th và hànhậ ứđ ng.ộ 1.5* Gi thích: do là chính mìnhự doự là tr ng thái không giam hãm th xác và tinh th n, không ép bu cạ ộph làm theo nh ng đi mình không mu mà ch và hành ngả ượ ộtheo đúng chí, nguy ng thân. Đó là đi cá nhân và nhânớ ảlo luôn khao khát ng và tranh .ạ ướ ệ- ki ra cách nh nghĩa do: chính là tr ng thái con ng cế ườ ượ 0,251s ng th chính mình, làm đi mình mu n, không ph bu làmố ượ ộtheo nh ng đi ng khác sai khi hay tr thành ng khác. Ch khi ngữ ườ ườ ượ ốđúng là chính mình, con ng có do đích th c.ườ ự* Bàn lu n: ậ- ki trên đã khái quát đúng ch do: ch khi ng đúngế ượ ốlà chính mình, con ng có do đích th c. Vì sao nh y?ườ ậ+ do không ph là đi ng khác có th ban phát cho ta, có th gi ng gi iự ườ ảgiúp ta hi mà ch có thân ng nh n, nh bi cể ườ ượmình có th do hay không? ượ ự+ là chính mình ng nghĩa vi con ng đã dám xóa ràoượ ườ ọc n, khuôn kh ràng bu dĩ giam hãm thân gi phóng cá nhân, cáả ảtính, ngã; dám ng nh ng đi mình ao c, dám hành ng theoả ướ ộnh ng đi mình suy nghĩ, ch cách ng mà mình cho là đúng vàữ ượ ốđ quy nh cu i, ph mình…ượ ủ+ Ch là chính mình con ng có do đâu, trong hoàn nhỉ ườ ảnào, khi giam th xác. Còn không là chính mình thì dù cóể ượđ do thân th chúng ta giam hãm trong cái bóng ng khác, bượ ườ ị“c tù” tinh th n, không bao gi có do đích th c.ầ ượ ự- Bàn lu ng:ậ ộ+ do là chính mình không ng nghĩa vi chúng ta tùy làm theo tự ượ ấc nh ng đi mình mu n, mình nghĩ mà ch các chu c, quyả ứđ nh pháp lu và ích ng ng. Đó hoàn toàn không ph là th do cáị ựnhân ích Ch khi do cá nhân th ng nh do ng ng,ỉ ồdân thì do chính đáng, ng.ộ ữ+ Không ng là chính mình thì con ng nhiên có do.ẳ ườ ượ ựĐ có do, nhi khi chúng ta ph hành ng, ph tranh, dũng ch ngể ốl nh ng nh ki hòi, nh ng ràng bu vô i, nh ng quy nh kh nghi tạ ệđ quy do chính mình.ể 0.750,25* Rút ra bài nh th và hành ng đúng n, phù p.ọ 0,25c. Sáng o: có cách di sáng o, th hi suy nghĩ sâu c, nạ ấđ ngh lu n.ề 0,252 Phân tích cu chi gi ông lái đò con Sông Đà hung trong tùyộ ạbút Ng lái đò Sông Đà”ườ làm rõ ch vàng thiên nhiên cùng thấ ứvàng đã qua th a” tâm nh ng con ng lao ng và chi nườ ườ ếđ trên mi núi sông hùng vĩ và th ng.ấ 5,0a. trúc bài ngh lu n: Có các ph bài, thân bài, bài. bài ởnêu thân bài tri khai bài lu .ượ ượ ượ 0,25b. Xác nh đúng ngh lu nị 0,5c. Tri khai ngh lu thành các lu đi m; th hi nh sâu cể ắvà ng các thao tác lu tri khai các lu (trong ph cóthao tác phân tích, so sánh); bi gi nêu lí và đư ch ng. Thí sinhcó th tri khai bài làm theo nhi cách nh ng ph dung chính sau: 3,5* Gi thi khái quát tác gi tác ph m:ớ ẩ- Nguy Tuân là trong nh ng nhà văn xu văn xuôi Vi Namễ ệhi i, phong cách ngh thu đáo, tài hoa, uyên bác.ệ Ng lái đò Sông Đàườ trích tùy bút Sông Đà (1960) tiêu bi cho phong cáchểngh thu ông, vi sau chuy đi th mi Tây c.ệ ượ trong thiên tùy bút này là cu chi gi ông lái đò con Sôngổ ớĐà hung o. Qua đây, tác gi nh ca ng ch vàng thiên nhiên cùng “thấ ứvàng đã qua th a” tâm nh ng con ng lao ng và chi nườ ườ ếđ trên mi núi sông hùng vĩ và th ng.ấ 0,52* Gi thích: Ch vàngấ đây ch và quí giá thiên nhiên. Còn "ở thứvàng đã qua th a"ườ ch và giá tr ng lao ng, th là ôngỉ ườ ểlái đò. Đó là tâm n, ph ch quí giá ng lao ng bình vôẻ ườ ịdanh đã tôi luy trong cu ng, chi thiên nhiên i. pượ ẹy chói sáng n, quí giá ả* Phân tích cu chi gi ông lái đò con Sông Đà hung th yộ ấrõ ch vàngấ thiên nhiên và "ủ th vàng đã qua th a"ứ ườ conủng lao ng Tây c.ườ Tác gi đã vi nh ng trang văn mang không khí chi tr cu chi nả ếđ căng th ng, quy li gi con Sông Đà hung o, ông lái đò. Quaấ ớđó, thiên nhiên và con ng lao ng hi lên rõ nét.ẻ ườ ệ- Ch vàngấ thiên nhiên Tây th hi qua i, hùng vĩ thácủ ủn và th ch tr Đà Giangướ .+ Thác c: miêu xa n, âm thanh nhi cung c,ướ ượ ậtr ng liên ti và ng tăng ti không ng ng; nhà văn miêu nó hi nườ ườ ệlên nh th quái nham hi m, hung hãn, ngày đêm điên cu ng thét đe aư ọtính ng con ng i; bi ng vi ng bi pháp so sánh phóng “ạ ườ nór ng lên nh ti ng ngàn con trâu ng đang ng gi ng tre aố ứn a, đang phá tuông ng aổ ...” đó, tác gi đã nừ ượ ết cùng thiên nhiên Tây c.ộ ắ+ Th ch tr n: đây tác gi ng nhi bi pháp ngh thu t, miêu iạ ướnhi góc cùng ki th nhi môn khác nhau kh hungề ựb o, hùng vĩ con sông. Miêu khái quát: Tác gi giúp ng có cái nhìn toàn nh, hình dung cả ườ ượđ th hi tr Đà Giang.ị Miêu nh, th Nhà văn tri ng th pháp nhân hóa, cùng cáchả ủmiêu nh chân dung, phong thái, ch nhi ng hòn đá tả ộcách th ng ng. di o: tên nào cũng nhăn nhúm, ng ng nhỗ ượ ưnh ng tên côn đò hung hãnữ phong thái: toát lên tính cách hung o;ề ạm hòn đá trên sông nh nh ng nhi khác nhau; th ch tr chiaỗ ượlàm trùng vi khi Sông Đà hi lên nh tr bát quái nham hi m;ế ểngoài ra Sông Đà còn huy ng thêm chi vi sóng c. Qua đó, ta th Đàộ ướ ấGiang quy tâm huy ng trí tiêu di ng lái đò.ế ườ hung Sông Đà nên hùng vĩ, i, nh, vàự ạti năng th đi thiên nhiên Tây cề Đó chính là ch vàng quí giá. Ngoàiấra, nó còn góp ph phông qua nh làm ng laoầ ườđ ng trong cu ng i.ộ ớ- " Th vàng đã qua th a"ứ ườ con ng lao ng Tây c.ủ ườ Ông lái đò là ng trí dũng song toàn.ườ Giàu kinh nghi sông c, am hi sâu qui lu ph kích, binh phápệ ướ ục th sông th đá. năm chèo đò ông ông đã ch tính cách ngủ ườ ừhòn đá âm thâm dòng sông. Chính am hi đó đã giúp ng láiớ ườđò có trí, khôn khéo trong quá trình chinh ph và chi th ng nó. ượ Lòng dũng vô song: ông lái đò hi lên nh ng tài ba li tả ướ ảxung trên chi tr ng Đà giang.ữ ườ trùng vi th ch tr t: Ông lái đò đã th ng, méo ch nh ng nỞ ươ ẫc nén th ng, hai chân cu ng láiố ươ ti ng ch huy ng nắ ọt nh táoỉ trùng vi th hai: ông lái đò hi lên hiên ngang, li t, hoàn toàn làmỞ ệch th tr n. lo ng ch nh ng ng tác nh, chính xác, quy tủ ếđoán đã th hi ph ch đó. ượ 0,51,0 1,03trùng vi th ba: ông đò hi lên nh quân phóng th ng conỞ ẳthuy ch th ng tuy phòng cu cùng thác Đà giang. ướ Ông lái đò là ng tài hoa, ngh sĩ. Khái ni tài hoa ngh sĩ trongườ ệsáng tác Nguy Tuân có nghĩa ng. ai trình làm vi củ ứtinh vi, siêu phàm xem là ngh sĩ.ề ượ Ông đò đã làm ch qui lu sông c, trình do vàủ ượ ướ ượ ựngh thu trong ngh nghi mình. Ông có am hi ng n, sâu conệ ườ ắSông Đà vì ông đã con thuy tránh đi vào sinh.ậ ượ ửÔng thay chi thu linh ho nh phù hung Đà giang.ổ Bàn tay chèo lái i. Con thuy tay ông nh aấ ướ ừduyên dáng, uy chuy n. Nó nh mũi tên tre xuyên nhanh qua c, aư ướ ừxuyên ng lái c, cừ ượ ượ ượ Đúng là tay lái ra hoa Đánh giá- dung: ộ. Qua cu th chi n, tác gi đã kh a, ca ng ch vàng thiên nhiênấ vàth vàng đã qua th aứ ườ con ng lao ng Tây nói riêng và aủ ườ ủcon ng Vi Nam nói chung trong cu ng i.ườ ớ. đó, cái tôi tài hoa, uyên bác, có tình yêu và say mê nh cừ ắthiên nhiên, con ng quê ng c.ườ ươ ướ. Phong cách ngh thu Nguy Tuân bên nh nh ng nét nh có nệ ậđ ng tr cách ng tháng tám, ông quan ni cái ch thu cộ ướ ộv quá kh ng tuy thì nay ng và ph vi cái cóề ườ ượ ẹs ng n. ơ- Ngh thu t: Ngh thu ng nh, kh nhân chân th c, ng ng,ệ ộh n; nhân vào tình hu ng c, ch tính; ng hi uấ ểbi nhi lĩnh khác nhau làm thiên nhiên và conế ủng i; ngôn ng phong phú, giàu nh tính, giàu ch hình; câu văn co du linhườ ỗho t, nh nhàng; có nhi liên ng, so sánh táo o; ng linh ho các thạ ưở ủpháp nh trùng đi p, nhân hóa, so sánh… 0,5d. Sáng oạ 0,5Có cách di sáng o, th hi suy nghĩ sâu c, ngh lu n.ễ ậe. Chính dùng câuả 0,25Đ quy chính dùng câu.ả ặĐI TOÀN BÀI THI II 10,00 đi mỂ ể1. Do tr ng môn Ng văn, bài làm thí sinh đánh giá ng quát, tránh cho ượ ếđi m...ể 2. Ch cho đi đa theo thang đi nh ng bài vi đáp ng nh ng yêu đã nêu ỗcâu, ng th ph ch ch di loát, có xúc.ồ 3. Khuy khích nh ng bài vi có sáng o. Bài vi có th không gi ng đáp án, có nh ng ngoài đáp án, ữnh ng ph có căn xác đáng và lí thuy ph c. ụ4. Không cho đi cao nh ng bài ch nêu chung chung, sáo ng ho ph thân bài hai câu làm ởvăn ch vi đo văn. ạ4

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến