loading
back to top

Đáp án đề thi chọn HSG môn toán lớp 4

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-03-08 10:06:59 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Đề thi chọn HSG môn toán lớp 4    Đề thi chọn HSG môn toán lớp 5   

70
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Đáp án đề thi chọn HSG môn toán lớp 4

Đáp án đề thi chọn HSG môn toán lớp 4

Đáp án đề thi chọn HSG môn toán lớp 4
Tóm tắt nội dung
Phßng GD&§T Qu¶ng ¬ng ®Ò thi häc sinh giái líp 4Tr êng TiÓu häc ThÞ TrÊn M«n: To¸n Thêi gian: 90 phót N¨m häc 2008 2009C©u (4 ®iÓm): TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:a) 5625 5000 726 113 )b) 5000 5000 428 57 )C©u 2: ®iÓm ): TÝnh nhanha) 56 25 25 44b) 20 25 4C©u (3 ®iÓm )T×m hai sè cã tÝch b»ng 5292, biÕt r»ng nÕu gi÷ nguyÔn thõa sè thø nhÊt vµ t¨ng thõa sè thø hai thªm ®¬n vÞ th× îc tÝch míi b»ng 6048.C©u ®iÓm ):Ba b¹n Hång, Hoa, Lan cã tÊt c¶ 134 ¶nh: BiÕt r»ng sè ¶nhcña Hoa nhiÒu h¬n Hång 14 chiÕc song l¹i kÐm Lan 16 chiÕc. TÝnh sè ¶nh cña mçi b¹n.C©u ®iÓm )Ng êi ta chia h×nh vu«ng ABCD thµnh hai h×nh ch÷ nhËt ABNM vµ CNMD (nh h×nh vÏ ). BiÕt tæng chu vÞ h×nh ch÷ nhËt lµ 48 cm. TÝnh chu vi h×nh vu«ng ABCD.A ND C§¸p ¸n m«n to¸nc©u TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc mçi c©u ®óng cho ®iÓm )a) 5625 5000 726 113 )= 5625 5000 121 113 )= 5625 5000 5625 625= 5000b) 5000 5000 (428 )= 5000 5000 (107 57 )= 5000 5000 50= 5000 100= 4900.C©u TÝnh nhanh mçi c©u tÝnh ®óng cho ®iÓm )a) 56 25 25 44= 25 56 44 )= 25 100=...
Nội dung tài liệu
Phßng GD&§T Qu¶ng ¬ng ®Ò thi häc sinh giái líp 4Tr êng TiÓu häc ThÞ TrÊn M«n: To¸n Thêi gian: 90 phót N¨m häc 2008 2009C©u (4 ®iÓm): TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc:a) 5625 5000 726 113 )b) 5000 5000 428 57 )C©u 2: ®iÓm ): TÝnh nhanha) 56 25 25 44b) 20 25 4C©u (3 ®iÓm )T×m hai sè cã tÝch b»ng 5292, biÕt r»ng nÕu gi÷ nguyÔn thõa sè thø nhÊt vµ t¨ng thõa sè thø hai thªm ®¬n vÞ th× îc tÝch míi b»ng 6048.C©u ®iÓm ):Ba b¹n Hång, Hoa, Lan cã tÊt c¶ 134 ¶nh: BiÕt r»ng sè ¶nhcña Hoa nhiÒu h¬n Hång 14 chiÕc song l¹i kÐm Lan 16 chiÕc. TÝnh sè ¶nh cña mçi b¹n.C©u ®iÓm )Ng êi ta chia h×nh vu«ng ABCD thµnh hai h×nh ch÷ nhËt ABNM vµ CNMD (nh h×nh vÏ ). BiÕt tæng chu vÞ h×nh ch÷ nhËt lµ 48 cm. TÝnh chu vi h×nh vu«ng ABCD.A ND C§¸p ¸n m«n to¸nc©u TÝnh gi¸ trÞ biÓu thøc mçi c©u ®óng cho ®iÓm )a) 5625 5000 726 113 )= 5625 5000 121 113 )= 5625 5000 5625 625= 5000b) 5000 5000 (428 )= 5000 5000 (107 57 )= 5000 5000 50= 5000 100= 4900.C©u TÝnh nhanh mçi c©u tÝnh ®óng cho ®iÓm )a) 56 25 25 44= 25 56 44 )= 25 100= 2500 b) 20 25 4= (20 25 )= 100 100= 10000C©u Gäi thõa sè thø nhÊt lµ ); thõa sè thø lµ (b )Theo bµi ra ta cã: 5292 (1) 6048 (2) Hay =6048 (3) Tõ (1) vµ (3) ta thÊy khi t¨ng thªm thõa sè thø hai ®¬n vÞ th× tÝcht¨ng lªn lÇn thõa sè thø nhÊt 1® )6 lÇn thõa sè thø nhÊt lµ: 6048 5292 756 0,5®)Thõa sè thø nhÊt lµ: 756 126 (0,5® )Thõa sè thø hai lµ: 5292 126 42 (0,5® §¸p sè: 126 vµ 42 (0,5 )C©u 4: Ta cã s¬ ®å:Sè ¶nh cña Hång: 14chiÕcSè ¶nh cña Hoa: 134 u¶nh 14 chiÕc 16 chiÕcSè ¶nh cña Lan:Ba lÇn sè ¶nh cña Hång lµ: 134 (14 14 16 90 chiÕc (2® )Sè ¶nh sña Hång lµ: 90 30 (ChiÕc (0,5® )Sè ¶nh cña Hoa lµ: 30 14 44 (chiÕc (0,5® )Sè ¶nh cña Lan lµ: 44 16 60 (chiÕc) (0,5® )§¸p sè: Hång: 30 chiÕc Hoa: 44 chiÕc Lan: 60 chiÕc (0,5®)C©u Nh×n trªn h×nh vÏ ta thÊy: AM MD AD BN NC BCTæng chu vi c¸c h×nh ch÷ nhËt lµ: AB BC DC AD MN +MN lÇn c¹nh h×nh vu«ng ABCD (2,5® )C¹nh h×nh vu«ng ABCD lµ: 48 (cm) (1®)CHu vi h×nh vu«ng ABCD lµ: 32 (cm (1®) §¸p sè: 32 cm (0,5®)Phßng GD&§T Qu¶ng ¬ng ®Ò thi häc sinh giái líp 4Tr êng TiÓu häc ThÞ TrÊn M«n: TiÕng ViÖt Thêi gian: 90phót N¨m häc 2008 2009C©u ®iÓm )H·y s¾p xÕp c¸c tõ sau vµo 3nhãm tõ lo¹i ®· häc: Danh tõ, ®éng tõ, chÝnh tõ:NiÒm vui, vui mõng, niÒm në, häc hµnh, phè ph êng, ¬i t¾n.C©u ®iÓm ):T×m chñ ng÷, vÞ ng÷ trong mçi c©u sau:a) MÊy chó dÕ bÞ sÆc íc lo¹ng cho¹ng bß ra khái tæ.b) MÊy chó dÕ bÞ sÆc íc, lo¹ng cho¹ng bß ra khái tæ.C©u ®iÓm ):§o¹ng v¨n sau cßn thiÕu dÊu c©u, em h·y ®iÒn dÊu c©u vµ viÕt l¹i ®o¹n v¨n cho ®óng.Tr íc khi ®i c«ng t¸c bè mÑ em dÆn nhµ ch¨m chØ häc bµi.C©u ®iÓm)Trong bµi Tre ViÖt Nam” cña nhµ th¬ NguyÔn Du cã ®o¹n:“ B·o bïng th©n bäc lÊy th©nTay «m tay nÝu tre gÇn nhau thªmTh ¬ng nhau tre ch¼ng riªngLuü thµnh tõ ®ã mµ nªn hìi ng êi”Trong ®o¹n th¬ trªn, t¸c gi¶ ®· sö dông c¸ch nãi g× ®Ó ca ngîiphÈm chÊt tèt ®Ñp cña tre: Sù ®ïm bäc, ®oµn kÕt C¸ch nãi nµyhay chç nµo ?C©u ®iÓm )ViÕt mét ®o¹n v¨n ng¾n kho¶ng 25 dßng t¶ c¶nh ®Ñp cñaquª ¬ng em vµo buæi s¸ng mïa thu.Ch÷ viÕt vµ c¸ch tr×nh bµy cho ®iÓm toµn bµi.®¸p ¸n tiÕng viÖtC©u XÕp ®óng mçi tõ cho 0,65 ®iÓm- Danh tõ: NiÒm vui, phè ph êng.- §éng tõ: Vui mõng, häc hµnh.- TÝnh tõ: NiÒm në, ¬i t¾n.C©u X¸c ®Þnh ®óng mçi c©u cho ®iÓm.a) MÊy chó dÕ bÞ s¾c íc lo¹ng cho¹ng bß ra khái tæ CN VNb) MÊy chó dÕ bÞ s¾c íc lo¹ng cho¹ng bß ra khái tæCN VN1 VN2 C©u 3: §iÒn ®óng dÊu c©u cho ®iÓm, viÕt l¹i ®óng ®o¹n v¨n cho ®iÓm Tr íc khi ®i c«ng t¸c, bè em dÆn “Con nhµ ch¨m chØ häc bµi”C©u 4: Häc sinh nªu îc c¸i hay vÒ biÖn ph¸p nghÖ thuËt cho 1,5 ®iÓm- Häc sinh nªu îc c¸i hay vÒ néi dung cho 1,5 ®iÓm.Trong ®o¹n th¬ trªn t¸c gi¶ ®· sö dông biÖn ph¸p nghÖ thuËt nh©n ho¸ ®Ó ca ngîi phÈm chÊt tèt ®Ñp cña tre, ®ã lµ sù ®ïm bäc, ®oµn kÕt. T¸c gi¶ vÝ tre nh con ng êi, còng biÕt yªu th ¬ng, che chë lÉn nhau. ®©y t¸c gi¶ ®· dïng ãc quan s¸t tinh tÕ cña m×nh ®Ó vÝc©y tre nh h×nh ¶nh con ng êi ViÖt Nam.C©u Häc sinh viÕt ®o¹n v¨n theo yªu cÇu ®Ò bµi cã ®ñ më ®o¹n, th©n ®o¹n, kÕt ®o¹n cho (3®)Trong phÇn th©n ®o¹n häc sinh miªu t¶ nh÷ng vÎ ®Ñp cña phong c¶nh quª ¬ng víi nh÷ng tõ ng÷ gîi c¶m, gîi t¶, giµu h×nh ¶nhcho (2®)Häc sinh biÕt diÔn ®¹t m¹ch l¹c, tr«i ch¶y cho (1®).Phßng GD&§T Qu¶ng ¬ng ®Ò thi giao to¸n tuæi th¬ líp 5Tr êng TiÓu häc ThÞ TrÊn M«n: To¸n Thêi gian: 90 phót N¨m häc 2008 2009Bµi ®iÓm ):a) TÝnh nhanh gi¸ trÞ biÓu thøc sau:675225232...992632352152b) ViÕt tÊt c¶ c¸c ph©n sè cã tÝch tö sè vµ mÉu sè b»ng 16.c) ViÕt tÊt c¶ c¸c ph©n sè cã tæng tö sè vµ mÉu sè b»ng 5.Bµi ®iÓm)Mét cöa hµng cã tÊt c¶ 11.550 kg g¹o nÕp vµ g¹o tÎ. Buæi s¸ng cöa hµng ®· b¸n 2/3 sè g¹o nÕp vµ 3/5 sè g¹o tÎ.Nh vËy, sè g¹o cßn l¹i cña lo¹i b»ng nhau. H·y tÝnh:a) Sè kg g¹o mçi lo¹i cã ban ®Çu cña cöa hµng ®ã?b) Cöa hµng ®· b¸n bao nhiªu kg g¹o mçi lo¹i ?Bµi (4 ®iÓm):Trong mét th¸ng cã chñ nhËt lµ ngµy ch½n. TÝnh xem ngµy 14cña th¸ng ®ã lµ ngµy thø mÊy ?Bµi ®iÓm ): Cho h×nh thang vu«ng ABCD gãc A; lµ hai gãc vu«ng ). §¸y CD gÊp lÇn ®Êy AB. KÐo dµi DA vµ CB c¾t nhau t¹iM.a) So s¸nh ABC vµ ADC ?b) So s¸nh ABM vµ ACM ?c) ABCD lµ 64 2. T×m MBA ?biÓu ®iÓm vµ ®¸p ¸nBµi ®iÓm ):a) ®iÓm ): 675225232....992632352152Ta cã: 2725225232...1192972752532NhËn xÐt:* Tö sè gièng nhau b»ng: 2* MÉu sè lµ tÝch hai sè tù nhiªn h¬n kÐm nhau ®¬n vÞ.* Thõa sè thø nhÊt cña mÉu sè ph©n sè sau b»ng thõa sè thø cña mÉu sè ph©n sè tr íc. (0,5 ).Ta cã:513153271517529171972111911192.....................2512312523227125127252 (1®)Ta viÕt l¹i d·y sè:271251251231...11191917171515131 (1 )27827131 0,5 )b) (1 )ViÕt mçi sè ®óng cho 0,2 ®.;44 32 23 14 50Bµi )a) Ph©n sè chØ sè phÇn cßn l¹i cña sè g¹o nÕp lµ 3132 sè g¹o nÕp 0,5® )* Ph©n sè chØ sè phÇn cßn l¹i cña sè g¹o tÎ lµ: 5253 sè g¹o tÎ 0,5® )Theo ®Ò bµi sè g¹o cßn l¹i cña mçi lo¹i b»ng nhauTa cã: 31 sè g¹o nÕp 52 sè g¹o tÎ.Hay 62 sè g¹o nÕp 52 sè g¹o tÎCoi sè g¹o nÕp lµ phÇn th× sè g¹o tÎ lµ phÇn. Tæng sè g¹o lµ 11.550 kg.Ta cã s¬ ®å::Sè g¹o nÕp: Sè g¹o tÎ: (0,5®)Tæng sè phÇn b»ng nhau lµ: 11 phÇn 0,25® )Gi¸ trÞ phÇn lµ: 11550 11 1050 (kg) 0,25® )Sè g¹o nÕp lóc ®Çu lµ: 1050 6300 (kg) (0,5® )Sè g¹o tÎ lóc ®Çu lµ: 1050 5250 (kg) (0,5®)b) Sè g¹o nÕp ®· b¸n lµ: 6300 32 4200 (kg) (0,5®)Sè g¹o tÎ ®· b¸n lµ: 5250 53 3150 (kg) (0,5®) (0,5®)11.550 kg

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến