loading
back to top

đáp án Đề kiểm tra môn toán lớp 10 Mã đề 571

Chia sẻ: hoangkyanh0109 | Ngày: 2018-11-04 20:57:04 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: đáp án Đề kiểm tra môn toán lớp 10 Mã đề 571   

60
Lượt xem
0
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. đáp án Đề kiểm tra môn toán lớp 10 Mã đề 571

đáp án Đề kiểm tra môn toán lớp 10 Mã đề 571

đáp án Đề kiểm tra môn toán lớp 10 Mã đề 571
Tóm tắt nội dung
B/ CÂU TR NGHI MO ÊI_M NH ĐÊ ÊCâu 1: Câu 2: Câu 3: Cho nh ly co ng: => Q. Ta co: aA. là đi ki đê co Q.ê B. là đi ki va đê co QêC. là đi ki đê co P.ê D. là đi ki nê co QêCâu 4: Cho nh “Hai tam giac ng nhau thi co di tich ng nhau”. nh um nh đa cho là:ê êA. Hai tam giac co di tich không ng nhau thi không ng nhau. ăB. Hai tam giac co di tich ng nhau thi ch ch ng nhau. ăC. Hai tam giac co di tich ng nhau thi ng nhau.ê ăD. Hai tam giac không ng nhau thi co di tich không ng nhau. ăCâu 5: Cac nh sau đây, nh nào đúng.ê êA. 2, 1x x" ³¡ B. 2, 0x x" ³¡ C. 2, 1x x" >¡ D. 1x x" ¡Câu 6: Cho nh “M nhân ng chinh no”. Ph nh nh đa cho là:ê êA. .1x x$ =¡ B. .1x x$ ¹¡ C. .1x x$ ³¡ D. .1x x" ¹¡ Câu 7: nh nào sau đây đúng?ê êA. Tam giac ABC cân AaÛ AB=AC.B. Hinh ch nh co ng hai goc nhau ng ă170o C. nhiên 1. ơD. Hinh binh hành co nh liên ti vuông goc nhau.a ơCâu 8: Trong cac nh sau, nh nào sai ?A. 23 23 2.5< B. 22 4p p- <- C. ()()23 23 .5< D. 24 16p p< Câu 9: Xét câu: ():...
Nội dung tài liệu
B/ CÂU TR NGHI MO ÊI_M NH ĐÊ ÊCâu 1: Câu 2: Câu 3: Cho nh ly co ng: => Q. Ta co: aA. là đi ki đê co Q.ê B. là đi ki va đê co QêC. là đi ki đê co P.ê D. là đi ki nê co QêCâu 4: Cho nh “Hai tam giac ng nhau thi co di tich ng nhau”. nh um nh đa cho là:ê êA. Hai tam giac co di tich không ng nhau thi không ng nhau. ăB. Hai tam giac co di tich ng nhau thi ch ch ng nhau. ăC. Hai tam giac co di tich ng nhau thi ng nhau.ê ăD. Hai tam giac không ng nhau thi co di tich không ng nhau. ăCâu 5: Cac nh sau đây, nh nào đúng.ê êA. 2, 1x x" ³¡ B. 2, 0x x" ³¡ C. 2, 1x x" >¡ D. 1x x" ¡Câu 6: Cho nh “M nhân ng chinh no”. Ph nh nh đa cho là:ê êA. .1x x$ =¡ B. .1x x$ ¹¡ C. .1x x$ ³¡ D. .1x x" ¹¡ Câu 7: nh nào sau đây đúng?ê êA. Tam giac ABC cân AaÛ AB=AC.B. Hinh ch nh co ng hai goc nhau ng ă170o C. nhiên 1. ơD. Hinh binh hành co nh liên ti vuông goc nhau.a ơCâu 8: Trong cac nh sau, nh nào sai ?A. 23 23 2.5< B. 22 4p p- <- C. ()()23 23 .5< D. 24 16p p< Câu 9: Xét câu: (): "P chia cho 12”. gia tr nào sau đây thi P(n) là nh êđúng?A. 48. B. 22. C. 4. D. 88.Câu 10: gia tr th nào bi sau đây thi nh ch bi nơ ê()2: " "P x- tr thành nh đúng?ở êA. 1. B. 0. C. 1.- D. -2. Câu 11: Cho nh kéo theo sau: “Cac nguyên co cung ng thi chia cho 5”. Phat êbi nào sau đây là đúng?êA. ”Đi ki và nguyên chia cho là no co cung ng 0” ăB. ”Đi ki nguyên co cung ng là no chia cho 5” êC. ”Cac nguyên chia cho khi và ch khi no co cung ng 5” ăD. ”Đi ki nguyên chia cho là no co cung ng 0” ăCâu 12: Câu nào sau đây không ph là nh ?a êA. là .ô B. Tr nong qua!ơC. Tân Hi là huy nh Kiên Giang.ê D. 2018 là .ô eCâu 13: Cho nh “binh ph ng luôn 10”. Vi nh trên ng ki ươ ươ ahi ê" và ?A. 2: 10x x" >¡ B. 2: 10x x" ³¡ C. 2: 10x x$ >¡ D. 2: 10x x$ ³¡ Câu 14: Tim nh sai ?A. không là mà là th thi là vô yB. là nhiên thi là tê yC. không là nhiên thi là th c.ê ựD. là nhiên thi không là th c.ê ựCâu 15: Trong cac câu sau, câu nào là nh đúng?ê êA. là nguyên. B. 11 là nguyên .ô ôTrang 1C. 15 chia cho 2.ê D. y?a âCâu 16: Trong cac nh sau. nh nào là nh ch bi n?ê êA. 2x 3. B. 5. C. 2. D. 10. Câu 17: Trong cac nh sau đây nh nào là nh sai?ê êA. 2: 10x x$ £¤ B. Tam giac cân co goc ng 60ô là tam giac u. êC. 2: 5x x$ D. Hinh binh hành co hai ng chéo ng nhau là hinh vuông. ươ ăCâu 18: Ch nh đúng trong cac nh sau.o êA. giac ti co hai ng chéo ng nhau.ứ ươ ăB. giac co nh song song là hinh binh hành.ứ ôC. giac ti co ng hai goc ng 0180D. Hinh binh hành là hinh thoi.Câu 19: Trong cac câu sau, câu nào là nh ?ê êA. Hôm nay là th y? B. 0C. nong qua! D. 15 là nguyên ôCâu 20: Cho nh ê25x x³ .(1). Trong cac sau, nào nh nh (1) đúng?ô êA. 1.- B. 3.- C. 2.- D. 4.- Câu 21: nh nh “ê êx NÎ chia cho 3” là:êA. chia cho êx NÞ B. NÏ chia cho êC. chia cho 3êx NÞ D. không chia cho êx NÞ Câu 22: nh ph nh a: ”ê u2: 0x x" là:A. 2: 0x x" =¥ B. 2: 0x x$ ¹¥ C. 2: 0x x" ¹¥ D. 2: 0x x$ =¥ Câu 23: nh nào sau đây đúng?ê êA. 12+ B. ôp chia cho 2.ê C. 0- D. 4+ Câu 24: Cho nh đê 2" "x x" >¡. nh ph nh là:ê ẽA. 2" "x x" £¡ B. 2" " x$ C. 2" "x x" <¡ D. 2" " x$ Câu 25: Trong cac câu sau, câu nào là nh ch bi n?ê êA. 2( 5,x x+ ÎM B. 18 là ch nô C. là nguyên tô D. Hinh ch nh co hai ng chéo ng nhauữ ươ Câu 26: Cho nh ch bi n: ê2( 0p x- nh đê nào sau đây nh gia tr đúng.ê iA. (1)pB. (2)pC. (0)pD. 2)p-Câu 27: nh nào sau đây sai ?A. 20 chia cho 5.ê B. 20 là 5.ô C. chia cho 20.ê D. 20 chia cho 1.êCâu 28: Cho nh P: ”12 là ”. nh ph nh là?ê uA. 12 là ch n.ô B. 12 là nguyên .ô C. 12 chia cho 4.ê D. 12 không là .ơ ôCâu 29: Cho nh P(x): “ê 2+1 0” thi ph nh nh P(x) là nh :u êA. 2+1 0” B. R: 2+1 0” C. R: 2+1 0” D. R: 2+1 0” Câu 30: Trong cac nh sau nh nào sai ?A. ê2 2< thi 4. B. ê3 thi 5. C. ê" 3"p thi " 4"p D. ê"5 3"> thi "2 7"> Câu 31: nh nào sau đây là đi ki nh ê* 2, ,a b+" >¡A. b< B. ³C. b= D. b>Câu 32: Câu 33: Ki hi là cac th trong tuy bong P(x) là nh ch bi nê ê“ cao trên 180cm”. nh đê ()" "x x" kh ng nh ng:ẳ ăA. th trong tuy bong cao trên 180cm. êTrang 2B. Trong cac th tuy bong co th cao trên 180cm. uC. Co ng cao trên 180cm là th tuy bong ươ ổD. ai cao trên 180cm là th tuy bong ổCâu 34: Cho hai nh :ê ê2: " "P x" ¹¡ và 2Q " "$ =¢ Xét tinh đúng sai uhai nh và Q?ê êA. sai, đúng. B. đúng, đúng C. sai, sai. D. đúng, sai.Câu 35: Cho là th c, nh nào sau đây đúng?ô êA. " £¡2x B. " <¡2x C. " >±¡2x D. " >¡2x ho ặx 5<- Câu 36: nh nào sau là nh đúng?ê êA. tam giac co goc ng 060 thi tam giac đo là tam giac u.êB. giac co hai goc vuông thi giac đo là hinh ch nh t.ê ậC. thi 2a b³ .D. chi cho thi chia cho 3.ê êCâu 37: nh nào sau là nh sai ?A. N" thi 2n n£ B. 2:x x$ C. 2: 0x x" D. 2:n n$ Câu 38: Trong cac câu sau, câu nào đúng?A. Ph nh nh “u ê" >¥2n là nh “ê ê$ <¥2n B. Ph nh nh “u ê$ =¤2x 4x là nh “ê ê" >¤2x 4x C. Ph nh nh “u ê$ +¥2n chia cho 4” là nh “ê ê" +¥2n không chia cho 4” êD. Ph nh nh “u ê()" -¡2x là nh “ê ê()" -¡2x Câu 39: Ph nh nh “Ph ng trình ươ20x bx c+ có nghi phân bi t”ệ là nhêđ nào?êA. ph ng trinh ươ20x bx c+ co nghi phân bi t.ê êB. Ph ng trinh ươ20x bx c+ co nghi kép. êC. Ph ng trinh ươ20x bx c+ vô nghi m. êD. Ph ng trinh ươ20x bx c+ không ph co nghi phân bi t. êCâu 40: Trong cac nh => sau đây, nh nào co nh sai ?A. chia cho thi chia cho và 3.ê êB. giac ABCD là hinh ch nh thi ậµµµ090A C= C. giac ABCD là hinh binh hành thi AB // CD.ứD. tam giac ABC cân thi tam giac ABC co hai nh ng nhau.ê ăCâu 41: Trong cac nh sau, nh nào co nh đúng?ê aA. cung ng thi đo chia cho 5ê êB. hai tam giac ng nhau thi co di tich ng nhau ăC. và chia cho thi chia cho êD. chia cho thi chia cho êCâu 42: nh ê2" 3"$ =x kh ng nh ng:ẳ ăA. Ch co th co binh ph ng ng ươ ăB. Co it nh th mà binh ph ng no ng ươ ăC. Binh ph ng th ng ươ ăD. là th thi xê 2=3Câu 43: Trong cac nh sau, tim nh sai ?A. chia cho ng cac ch chia cho 3.ê B. là nguyên lô => là lô C. Tam giac ABC là tam giac AB AC và 60 0. D. giac ABCD là hinh ch nh tứ giac ABCD coứ AC BD. Câu 44: nh nào sau là nh đúng?ê êTrang 3A. Cho hai nhiên và b. ng là ch thi và là ch n.ô ẵB. Hinh thoi ti trong ng tron.ô ươ ươC. Trong tam giac cân co ng hai goc trong ng goc con i.ổ aD. Hinh thang cân ti trong ng tron. ươ ươCâu 45: Trong cac nh sau, tim nh sai ?A. 3.5 5.5 B. (– 3).5 (– 5).5 C. => D. => 16 Câu 46: Trong cac nh sau đây nh nào sai ?A. tam giac là vuông khi và ch khi no co goc ng ng hai goc con i.ô aB. Hai tam giac ng nhau khi và ch khi chúng ng ng và co goc ng nhau.ă ăC. giac là hinh ch nh khi và ch khi chúng co goc vuông.ô iD. tam giac là khi và ch khi chúng co hai đô ươ ng phân giac trong ng nhau và co tă ôgoc ng 60ă 0.Câu 47: nh nào sau đây là đi ki và nh “Ph ng trinhê ươ20, 0)ax bx a+ co hai nghi m”êA. 24 0b acD B. 24 0b acD C. 24 0b acD D. 24 0b acD =Câu 48: Cho nh ê2" 0"x x" >¡ nh ph nh ch nh trên là: êA. 2: 0x x$ £¡ B. không a2: 0x xÎ >¡ C. 2: 0x x" <¡ D. 2: 0x x" £¡ Câu 49: nh nào sau đây co nh ph nh là nh đúng?ê êA. 1x x" +¡ B. 2: 0x x$ =¡ C. 2: 2x Q$ D. nn" ³¥ Câu 50: Xét hai nh đê ê(I): Đi ki và tam giac ABC cân là no co hai goc ng nhau.ă(II): Đi ki và giac ABCD là hinh thoi là no co nh ng nhau.a ăKh ng nh nào sau đây đúng?ẳ iA. Ch (I) đúng. B. (I) và (II) sai. C. (I) và (II) đúng D. Ch (I) đúng iCâu 51: Trong cac nh sau đây nh nào là nh đúng?ê êA. 2: 4.x x" >¡ B. 2: 2.x x" C. 2: 4.x x" >- >¡ D. 2: 2.x x" £¡ Câu 52: Trong cac câu sau, câu nào sai ?A. Ph nh nh “u ê" +¡2x là nh “ê ê$ +¡2x B. Ph nh nh “u ê$ £+¢2m 1m :m là nh “ê ê" >+¢2m 1m :m C. Ph nh nh “u ê" +¥2n là nguyên là nh “ô ê$ +¥2n là ôD. Ph nh nh ê2" 3"x x$ là nh ê2" 3"x x" ¹Câu 53: nh nào đúng trong cac nh đây?ê ươA. 2" "x x" <¡ B. 2" "x x" >¡ C. 2: 0x x" >¡ D. 2: 0x x" >¡ Câu 54: Xac nh nh đúng:i êA. 2: 0x x$ £¡ B. 2:x x" >¡ C. :x x" >-¢ D. 2: 0x x$ =Câu 55: Phat bi nào sau đây là đúng?êA. >0 thi x.y B. (x +y) C. >0 thi ho D. Câu 56: Trong cac nh sau đây, nh nào đúng? êA. =¤2x B. >¡2x C. " <¡x D. " +¥2n chia cho êTrang 4Câu 57: Trong cac nh sau, nh nào co nh là nh ly?ê iA. tam giac là tam giac vuông thi ng trung tuy nh huy ng ươ ăn nh y.ư âB. giac là hinh ch nh thi giac đo co hai ng chéo ng nhau.ê ươ ăC. giac là hinh thoi thi giac đo co hai ng chéo vuông goc nhau.ê ươ ơD. nhiên cung ng thi đo chia cho 5.ê êPH BÀI NÂNG CAOẦ ẬCâu 58: Cho cac nh ê2: " "X x" >¡2: " "Y x" >¡2: " "P x$ =¡: " "Q x$ <¡M nh đúng là:ê êA. P; Q. B. Y; Q. C. X; P. D. X; Q. Câu 59: Trong cac nh sau, nh nào đúng?ê êA. 2: 1n n" +¥ chia cho 4. B. 2: 3r r$ =¤ C. 2: 1n n" +¥ không chia cho 3. D. 2: .x x" >¡ Câu 60: Phat bi nào sau đây là đúng:êA. 2x y³ B. 0x y+ thi 0x> ho cặ0y> C. 0x y+ thi 0xy> D.()22 2x y+ Câu 61: nh nào sau đây không ph là nh lyê iA. ng cac binh ph ng hai th nh thi hai đo co gia tr tuy ươ ônh 1.ỏ ơB. tich hai th nh gia tr ng thi hai đo cung uê ươ âC. ng cac binh ph ng hai th thi gia tr tuy hai đo ph iê ươ al 1.ơ ơD. ng hai th là ng thi it nh trong hai đo mang gia tr ng.ê ươ ươCâu 62: Cho cac nh sau đây:ê ê(I). tam giacê ABC thi tam giac ABC co AB AC .(II).N vàab là cac ch thi ẵ( )a b+ là ch n.ô ẵ(III).N tam giac ABC co ng hai goc ng ă90o thi tam giac ABC là tam giac vuông.Trong cac nh (I), (II) và (III), co bao nhiêu nh đúng ?ê êA. 1. B. 2. C. 0. D. 3. Câu 63: Cho cac nh sau, nh nào co nh đúng :ê aA. giac ứABCD là hinh thoi thi AC BD^ B. Nêu nguyên chia cho thi chia cho êC. dây cung ng tron ng nhau thi chúng cach tâm ng tron. ươ ươD. tam giac vuông ng nhau thi nh huy ng nhau ăCâu 64: Trong cac nh sau, nh nào không là nh ly?iA. 2:n n" Î¥ chia cho => chia cho êB. 2:n n" Î¥ chia cho => chia cho êC. 2:n n" Î¥ chia cho => chia cho êD. 2:n n" Î¥ chia cho => chia cho êCâu 65: Trong cac nh sau, nh nào đúng?ê êA. 2: 0x x$ £¡ B. 2: 0x x" >¡ C. 2: 0x x" ³¡ D. 2: 0x x" £¡ II_T PẬ ƠCâu 1: Câu 2: Cho là cac tam giac u, là cac tam giac vuông, là cac tam ơgiac cân. Cach vi nào sau đây là đúng?êA. AÌ B. CÌ C. ÎD. BÌCâu 3: Cho là cac nhiên chia cho và nh 40. ph là:ậ ậA. 9. B. 6. C. 8. D. 7.Trang 5Câu 4: Cho ơ(){}*1 5;B n= Î¥ vi ng li kê là:ậ ươ ươ êA. {}2; 4; 6; 8;10;12B= B. {}2; 6;12; 20; 30B=C. {}2; 6;12; 20; 30; 42B= D. {}2; 3; 4; 5; 6B=Câu 5: Cho là cac giac i, là cac hinh thang, là cac hinh binh ơhành, là cac hinh ch nh t. Cach vi nào sau đây là đúng?ậ êA.H TÌ B. TÌ C. HÌ D. TÎ ÎCâu 6: Cho ậ{}0;1; 2; 3A= Kh ng nh nào sau đây là sai? A. AF B. AÎC. AÏ D. {}1; 2AÌCâu 7: Cho P. Tim nh sai trong cac nh sau?ê êA. PÌ B. C. PF D. PÎCâu 8: Cach vi nào sau đây ch là con B?ê ơA. BÉ B. C. BÌ D. £Câu 9: Câu 10: Cho ơ{}3; 2; 1; 0;1; 2B= vi ng ch rõ tinh ch ươ ươ ặtr ng là:ưA. {}3 3B n= <¡ B. {}3 3B n= <¥C. {}3 3B n= <¢ D. {}3 3B n= £¢Câu 11: Cho ậ{}1 2F n= <¢ con là: ậA. 7. B. 8. C. 3. D. 4.Câu 12: Cho ậ1 1;3 30kE xì ü= >í ýî þ¥ Cach vi li kê là:ê ậA. 1; ;3 27Bì ü=í ýî B. 10; ;3 27Bì ü=í ýî þC. 11; ;3 27Bì ü=í ýî D. 11; ;3 12 15 18 24 27Bì ü=í ýî þCâu 13: Cho ậA ph ư, 0n nÎ ¹¥ con ậB¹ it ph nh ậA là p.ậA. co ph tâ B. C. co hai ph tâ D. co ph tâ ưCâu 14: Ki hi nào sau đây ch i5 không ph là ?a iA. 5QÏ B. 5QÎ C. 5QË D. 5Q¹Câu 15: Cho ơ{}/ 4A x= <¢ vi ng li kê là:ươ ươ êA. {}2; 1; 0;1; 2; 3; 4A= B. {}2; 1; 0;1; 2; 3A= -C. {}1; 0;1; 2; 3; 4A= D. {}1; 0;1; 2; 3A= -Câu 16: Cho ơ{}2; 0; 2; 4C= Cach vi nào sau đây là đúng?êA. {}2 2C k= £¢ B. {}2 4C n= £¢C. {}2 4;C k= ΢ D. {}2 2; nC n= ΢Câu 17: Cach vi nào sau đây ch là ph A?ê ơA. ÏB. ÌC. D. {}a AÎCâu 18: nào là ng:ậ ỗA. {}2/ 0x xÎ B. {}/ 1x xÎ

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến