loading
back to top

Chuyen dong thang bien doi deu

Chia sẻ: nguyenthaolinh | Ngày: 2016-11-05 17:45:07 | Trạng thái: Được duyệt

Chủ đề: Chưa có chủ đề nào

131
Lượt xem
2
Tải về

Bên trên chỉ là 1 phần trích dẫn trong tài liệu để xem hết tài liệu vui lòng tải về máy. Chuyen dong thang bien doi deu

Chuyen dong thang bien doi deu

Chuyen dong thang bien doi deu
Tóm tắt nội dung
Huyønh Vónh PhaùtBaøi taäp chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu Dạng 1: Tính vận tốc, gia tốc, quãng đường và thời gianBài 1: Tính gia tốc của chuyển động trong mỗi trường hợp sau: a) Xe rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau phút vận tốc đạt 54 km/h. b) Đoàn xe lửa đang chạy thẳng đều với vận tốc 36km/h thì hãm phanh và dừng lại sau 10 phút. c) Xe chuyển động thẳng nhanh dần đều sau phút vận tốc tăng từ 18 km/h lên 72 km/h. Bài 2: Một bi lăn trên một mặt phẳng nghiêng với gia tốc 20, 2m Sau bao lâu kể từ lúc thả, viên bi đạtvận tốc 1m/s. Bài 3: Khi ôtô đang chạy với vận tốc 12m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng tốc cho xe chạynhanh dần đều. Sau 15s, ôtô đạt vận tốc 15m/s. a) Tính gia tốc của ôtô. b) Tính vận tốc của ôtô và quãng đường đi được sau 30s kể từ lúc tăng ga. Bài 4: Khi đang chạy với vận tốc 36km/h thì ôtô chạy xuống dốc. Nhưng do bị mất phanh nên ôtô chuyểnđộng thẳng nhanh dần đều với gia tốc 20, 2m xuống hết đoạn dốc có độ dài 960m. a) Tính...
Nội dung tài liệu
Huyønh Vónh PhaùtBaøi taäp chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu Dạng 1: Tính vận tốc, gia tốc, quãng đường và thời gianBài 1: Tính gia tốc của chuyển động trong mỗi trường hợp sau: a) Xe rời bến chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau phút vận tốc đạt 54 km/h. b) Đoàn xe lửa đang chạy thẳng đều với vận tốc 36km/h thì hãm phanh và dừng lại sau 10 phút. c) Xe chuyển động thẳng nhanh dần đều sau phút vận tốc tăng từ 18 km/h lên 72 km/h. Bài 2: Một bi lăn trên một mặt phẳng nghiêng với gia tốc 20, 2m Sau bao lâu kể từ lúc thả, viên bi đạtvận tốc 1m/s. Bài 3: Khi ôtô đang chạy với vận tốc 12m/s trên một đoạn đường thẳng thì người lái xe tăng tốc cho xe chạynhanh dần đều. Sau 15s, ôtô đạt vận tốc 15m/s. a) Tính gia tốc của ôtô. b) Tính vận tốc của ôtô và quãng đường đi được sau 30s kể từ lúc tăng ga. Bài 4: Khi đang chạy với vận tốc 36km/h thì ôtô chạy xuống dốc. Nhưng do bị mất phanh nên ôtô chuyểnđộng thẳng nhanh dần đều với gia tốc 20, 2m xuống hết đoạn dốc có độ dài 960m. a) Tính khoảng thời gian ôtô chạy hết đoạn dốc. b) Vận tốc ôtô cuối đoạn dốc là bao nhiêu? Bài 5: Một người đi xe đạp lên dốc chậm dần đều. Vận tốc lúc bắt đầu lên dốc là 18km/h và vận tốc cuối là3m/s. Tính gia tốc và thời gian lên dốc. Bài 6: Tính gia tốc của chuyển động sau:a) Tàu hỏa xuất phát sau phút đạt vận tốc 36km/h. b) Tàu hỏa đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 54km/h thì hãm phanh và dừng lại sau 10s.c) Ôtô đang chạy đều với vận tốc 30km/h thì tăng tốc đều lên 60km/h sau 10s. Bài 7: Một viên bi thả lăn trên mặt phẳng nghiêng không vận tốc đầu, với gia tốc là 20,1m .Hỏi sau baolâu viên bi có vận tốc 2m/s.Bài 8: Một đoàn tàu bắt đầu rời ga và chuyển động thẳng nhanh dần đều. Sau khi chạy được 1km thì đoàntàu đạt vận tốc 36km/h. Tính vận tốc của đoàn tàu sau khi chạy được 3km kể từ khi đoàn tàu bắt đầu rời ga. Bài 9: Một đoàn tàu bắt đầu rời ga, chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 20,1m Cần bao nhiêuthời gian để đoàn tàu đạt vận tốc 36km/h và trong thời gian đó tàu đi được quãng đường bao nhiêu?Bài 10: Một ôtô chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 10s vận tốc tăng từ 4m/s đến 6m/s. Trong thời gianấy, xe đi được một đoạn đường là bao nhiêu?Bài 11: Một đoàn tàu đang chuyển động thẳng đều với vận tốc 36km/h thì hãm phanh.Tàu chạy chậm dầnđều và dừng lại sau khi chạy thêm 100m. Hỏi sau khi hãm phanh 10s, tàu vị trí nào và có vận tốc là baonhiêu?Bài 12: Một xe chuyển động thẳng nhanh dần đều với vận tốc đầu là 0v 18km h= Trong giây thứ 4kể từlúc bắt đầu chuyển động,xe đi được 12m. Hãy tính: a) Gia tốc của vật.b) Quãng đường vật đi được sau 10s.1Huyønh Vónh PhaùtBài 13: Sau 10s đoàn tàu giảm vận tốc từ 54km/h xuống 18km/h.Nó chuyển động đều trong 30s tiếp theo.Sau cùng nó chuyển động chậm dần đều và đi thêm 10s thì ngừng hẳn.Tính gia tốc trong mỗi giai đoạn. Bài 14: Một viên bi chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc 20, 2m và vận tốc ban đầu bằng không.Tính quãng đường đi được của viên bi trong thời gian giây và trong giây thứ 3?Bài 15: Một vật chuyển động thẳng nhanh dần đều có vận tốc đầu là 18km/h. Trong giây thứ 5, vật đi đượcquãng đường là 5,9m.a) Tính gia tốc của vật. b) Tính quãng đường vật đi được 10s kể từ khi vật bắt đầu chuyển động. Bài 16: Thang máy bắt đầu đi lên theo giai đoạn: Nhanh dần đều không vận tốc đầu với gia tốc 22m strong 1s. Chuyển động thẳng đều trong 5s tiếp theo. Chuyển động thẳng chậm dần đều cho đến khi dừng lạihết 2s. Tìm: a) Vận tốc trong giai đoạn chuyển động thẳng đều. b) Quãng đường tổng cộng mà thang máy đi được. Bài 17: Một ôtô bắt đầu chuyển động thẳng nhanh dần đều, sau 4s ôtô đạt vận tốc 4m/s. a) Tính gia tốc của ôtô.b) Sau 20s ôtô đi được quãng đường bao nhiêu?c) Sau khi đi được quãng đường 288m thì ôtô có vận tốc bao nhiêu?d) Vẽ đồ thị vận tốc thời gian của ôtô trong 20s đầu tiên. Dạng 2: Từ phương trình chuyển động tính các đại lượngBài 18: Phương trình chuyển động của một vật chuyển động thẳng biến đổi đều là:2x 80t 50t 10 (cm,s)= +a) Tính gia tốc của chuyển động. b) Tính vận tốc lúc =1 (s)c) Định vị trí của vật khi vật có vận tốc là 130cm/sBài 19: Một vật chuyển động thẳng biến đổi đều theo phương trình: 2x 4t 20t (cm,s)= +a) Tính quãng đường vật đi được từ thời điểm 1t 2(s)= đến 2t 5(s)= Suy ra vận tốc trung bình trongkhoảng thời gian này. b) Tính vận tốc lúc 3(s). Bài 20 Mét chÊt ®iÓm chuyÓn ®éng th¼ng theo mét chiÒu x¸c ®Þnh vµ cã ph ¬ng tr×nh chuyÓn ®éng lµx=5+10t 8t (x ®o b»ng m, ®o b»ng gi©y).a) X¸c ®Þnh lo¹i chuyÓn ®éng cña chÊt ®iÓm.b) X¸c ®Þnh vËn tèc cña vËt t¹i thêi ®iÓm t=0,25s.c) X¸c ®Þnh qu·ng êng vËt ®i îc sau khi chuyÓn ®éng îc 0,25s kÓ tõ thêi ®iÓm ban ®Çu.d) X¸c ®Þnh kho¶ng thêi gian kÓ tõ khi vËt b¾t ®Çu chuyÓn ®éng ®Õn khi nã dõng l¹i.Bài 21: Mét vËt chuyÓn ®éng th¼ng theo mét chiÒu x¸c ®Þnh vµ cã ph ¬ng tr×nh vËn tèc lµ v=5+2t (v ®o b»ngm/s, ®o b»ng gi©y).a) X¸c ®Þnh lo¹i chuyÓn ®éng cña chÊt ®iÓm.b) X¸c ®Þnh vËn tèc cña vËt t¹i thêi ®iÓm t=0,5s.c) X¸c ®Þnh qu·ng êng vËt ®i îc sau khi chuyÓn ®éng îc 0,75s kÓ tõ thêi ®iÓm ban ®Çu.Bài 22: Mét vËt chuyÓn ®éng th¼ng theo mét chiÒu x¸c ®Þnh vµ cã ph ¬ng tr×nh chuyÓn ®éng lµ x=5t 4t (x®o b»ng m, ®o b»ng gi©y).a) X¸c ®Þnh lo¹i chuyÓn ®éng cña chÊt ®iÓm.b) X¸c ®Þnh vËn tèc cña vËt t¹i thêi ®iÓm t=0,5s.c) X¸c ®Þnh qu·ng êng vËt ®i îc sau khi chuyÓn ®éng îc 0,5s kÓ tõ thêi ®iÓm ban ®Çu.2Huyønh Vónh Phaùt Dạng 3: Viết phương trình chuyển động Xác định thời điểm, vị trí xe gặp nhauBài 23: Cïng mét lóc mét «t« tõ Hµ Néi ®i vÒ H¶i Phßng víi vËn tèc kh«ng ®æi v1 =90 km/h vµ mét xe m¸y ®itõ H¶i Phßng lªn Hµ Néi víi vËn tèc kh«ng ®æi v2 =60 km/h. Coi êng tõ Hµ Néi ®i H¶i Phßng lµ th¼ng vµ HµNéi c¸ch H¶i Phßng 120 km.a) ViÕt ph ¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña hai xe. b) X¸c ®Þnh thêi ®iÓm, vÞ trÝ hai xe gÆp nhau.c) MÊt bao nhiªu thêi gian ®Ó «t« ®Õn H¶i Phßng vµ xe m¸y ®Õn Hµ Néi.d) X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe sau khi hai xe xuÊt ph¸t îc 30 phót.e) X¸c ®Þnh c¸c thêi ®iÓm mµ kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe lµ 60km.Bài 24: Lóc giê mét «t« chuyÓn ®éng víi vËn tèc kh«ng ®æi v1 =90 km/h ®uæi theo mét xe m¸y chuyÓn®éng víi vËn tèc kh«ng ®æi v2 =60 km/h, hai xe xuÊt ph¸t cïng mét lóc vµ ban ®Çu c¸ch nhau 120 km.a) ViÕt ph ¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña hai xe. b) ¤t« ®uæi kÞp xe m¸y lóc mÊy giê, ®©u?c) TÝnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe sau khi «t« xuÊt ph¸t giê.d) X¸c ®Þnh nh÷ng thêi ®iÓm hai xe c¸ch nhau 30km.e) NÕu xe m¸y ch¹y víi vËn tèc kh«ng ®æi 60km/h th× «t« ph¶i ch¹y víi vËn tèc tèi thiÓu lµ bao nhiªu ®Ó®uæi kÞp xe m¸y trong vßng giê.Bài 25: Mét «t« tõ Hµ Néi ®i H¶i Phßng víi vËn tèc kh«ng ®æi v1 =90 km/h, 30 phót sau mét xe m¸y tõ H¶iPhßng vÒ Hµ Néi víi vËn tèc kh«ng ®æi v2 =60 km/h. Hµ Néi c¸ch H¶i Phßng 120 km.a. ViÕt ph ¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña hai xe. b. X¸c ®Þnh thêi ®iÓm vµ vÞ trÝ hai xe gÆp nhau.c. X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe sau khi xe m¸y ®i îc 15 phót.Bài 26: Cïng mét lóc mét «t« chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu qua ®iÓm vÒ phÝa ®iÓm víi vËn tèc 10m/s, giatèc 1m/s vµ mét xe m¸y chuyÓn ®éng th¼ng ®Òu qua ®iÓm vÒ phÝa víi vËn tèc 5m/s. Cho AB=100m.a) ViÕt ph ¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña hai xe.b) X¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ thêi ®iÓm hai xe gÆp nhau.Bài 27: Cïng mét lóc mét «t« chuyÓn ®éng chËm dÇn ®Òu qua ®iÓm vÒ phÝa ®iÓm víi vËn tèc 25m/s, giatèc 0,5m/s vµ mét xe m¸y b¾t ®Çu chuyÓn ®éng nhanh dÇn ®Òu tõ ®iÓm vÒ phÝa víi gia tèc 1,5m/s 2.Cho AB=100m.a) ViÕt ph ¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña hai xe.b) X¸c ®Þnh vÞ trÝ vµ thêi ®iÓm hai xe gÆp nhau.c) X¸c ®Þnh vËn tèc cña hai xe lóc gÆp nhau.d) X¸c ®Þnh kho¶ng c¸ch gi÷a hai xe sau khi kh¶o s¸t 10s.Bài 28: Một xe đạp đang đi với vận tốc 7,2km/h thì xuống dốc và chuyển động thẳng nhanh dần đều với giatốc20, 2m Cùng lúc đó, một ôtô lên dốc với vận tốc ban đầu 72km/h và chuyển động thẳng chậm dần đềuvới gia tốc 20, 4m Chiều dài dốc là 570m. Xác định quãng đường hai xe đi được cho tới khi gặp nhau. Bài 29: Lúc 8h, một ôtô đi qua điểm trên một đường thẳng với vận tốc 10m/s, chuyển động thẳng chậmdần đều với gia tốc20, 2m Cùng lúc đó, tại điểm cách 560m, một xe thứ bắt đầu khởi hành đingược chiều với xe thứ nhất, chuyển động thẳng nhanh dần đều với gia tốc20, 4m Xác định: a) Thời gian hai xe đi được để gặp nhau.b) Thời điểm hai xe gặp nhau. c) Vị trí hai xe gặp nhau. Dạng 4: Vẽ đồ thị gia tốc, vận tốcBài 30: H×nh vÏ sau lµ ®å thÞ vËn tèc thêigian cña vËt chuyÓn ®éng.a) M« t¶ chuyÓn ®éng cña vËt.b) X¸c ®Þnh vËn tèc cña vËt trªn tõng ®o¹n.c) ViÕt ph ¬ng tr×nh chuyÓn ®éng cña vËt trªntõng ®o¹n.3Ov (m/s)t (s)510 2010Huyønh Vónh PhaùtBài 31: Lóc giê ®oµn tµu tõ HN ®i HP víi vËn tèc 30 km/h. Sau khi ®i îc 40 phót tµu ®ç l¹i ga trong5’, sau ®ã l¹i tiÕp tôc ®i vÒ ph¸i HP víi cïng vËn tèc nh lóc ®Çu. Lóc h45’, «t« khëi hµnh tõ HN ®i HP víivËn tèc 40 km/h.a) VÏ ®å thÞ chuyÓn ®éng cña «t« trªn cïng hÖ trôc to¹ ®é.b) Tõ ®å thÞ cho biÕt thêi ®iÓm, vµ ®Þa ®iÓm mµ «t« ®uæi kÞp ®oµn tµu.Bài 32: Lóc giê mét «t« tõ HN ®i HP vµ tíi HP lóc giê 30 phót. HN c¸ch HP 120 Km.a) VÏ ®å thÞ to¹ ®é thêi gian cña «t«.b) Tõ ®å thÞ tÝnh vËn tèc cña «t«.c) X¸c ®Þnh vÞ trÝ cña «t« lóc h30’ vµ lóc h00.Bài 33: Một vật chuyển động có phương trình quãng đường là 2s 16t 0, 5t= -a) Xác định các đặc tính của chuyển động này: 0v ,a, tính chất chuyển động?b) Viết phương trình vận tốc và vẽ đồ thị vận tốc của vật.4Trên đây chỉ là phần trích dẫn 10 trang đầu của tài liệu và có thế hiển thị lỗi font, bạn muốn xem đầyđủ tài liệu gốc thì ấn vào nút Tải về phía dưới.

0 Bình luậnBạn cần đăng nhập mới có thể viết bình luận

Có thể bạn quan tâm
Nhận thông tin qua email


Cập nhật tài liệu hay và mới tại doc24.vn qua emailHỗ trợ trực tuyến